VARGJAKT

Vargjakt lyckas praktiskt taget bara när det är snö på marken. Då kan man utgående från spåren ta reda på var vargarna lagt sig för dagen. Vargarna omringas med en tillräckligt stor ring så att de inte skräms iväg i förtid. När man är säker på att vargarna befinner sig i ringen sätter man upp en flagglina.

Planeringen av vargens stamvårdande jakt går framåt

ons nov. 18 10:17:00 2020

Jord- och skogsbruksministeriet håller tillsammans med intressegrupperna på att utarbeta ett system för att tillåta stamvårdande jakt efter varg.

–Jakt är en viktig del av förvaltningen av andra stora rovdjur och den ingår också i förvaltningsplanen för vargstammen. En förutsättning för systemet är att vargstammens skyddsnivå är gynnsam. För att bedöma detta ska Finland fastställa ett gränsvärde för en gynnsam skyddsnivå, säger styrgruppens ordförande, kanslichef Jaana Husu-Kallio på jord- och skogsbruksministeriet.

Ministeriet har gett Naturresursinstitutet i uppdrag att i forskningssamarbete på internationellt plan ta fram ett gränsvärde för en gynnsam skyddsnivå för vargstammen i Finland. I dagsläge bedöms vargstammens skyddsnivå enligt habitatdirektivet vart sjätte år. Efter att gränsvärdet har fastställts kan man i samband med den årliga bedömningen av stammens storlek kontrollera om skyddsnivån är gynnsam eller inte.

Om gränsvärdet överskrids och villkoren uppfylls kan jakten inledas vintern 2021 - 2022.

–När gränsvärdet överskrids, kan jakt tillåtas inom ramen för tillståndsvillkoren, dock så att stammen efter jakten fortfarande befinner sig på en gynnsam skyddsnivå, säger beredningsgruppens ordförande, vilt- och fiskerådet Vesa Ruusila på jord- och skogsbruksministeriet.

Arbetsgrupperna har utrett hur den stamvårdande jakten har organiserats i Sverige som fastställt gränsvärdet för en gynnsam skyddsnivå utifrån vetenskaplig forskning. Enligt den senaste bedömningen av stammens storlek ligger vargstammen i Sverige över det fastställda gränsvärdet. Sveriges naturvårdsverk har i år tillåtit stamvårdande jakt på varg.

Arbetsgruppernas arbete fortsätter

Nästa steg i planeringen av den stamvårdande jakten är att man definierar noggrannare systemets detaljer, såsom riktandet av jakten, samt övriga förutsättningar. I systemet beaktas habitatdirektivet, EU-domstolens förhandsavgörande och de övriga centrala bestämmelserna.

På vintern 2020 - 2021 får vargar inte jagas på stamvårdsmässiga grunder. I dag får vargar elimineras med Finlands viltcentrals dispenser som centralen beviljar på grund av skador eller hotad säkerhet. För att förebygga skador på husdjur orsakade av vargar och andra stora rovdjur är det också möjligt att få till exempel stängselmaterial av Finlands viltcentral. Ytterligare upplysningar om dispenser och förebyggande av skador fås hos Finlands viltcentrals regionala kontor.

Mer information:

Sami Niemi, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, enheten för vilt och fiske, tfn 0295 16 2391, sami.niemi@mmm.fi

Vesa Ruusila, vilt- och fiskeråd, chef för enheten för vilt och fiske, Naturresursavdelningen, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2051, vesa.ruusila@mmm.fi

Mer om detta tema:

Pressmeddelande 23.1.2020: Arbetsgrupperna för att utreda jakt på varg i stamvårdande syfte har tillsatts

Förvaltningsplanen för vargstammen

Förvaltningsplanen för Finlands vargstam från år 2005 var den första fastställda förvaltningsplanen. Den var också den första förvaltningsplanen som reviderades. Finlands viltcentral utarbetade i samarbete med Naturresursinstitutet en ny förvaltningsplan för Finlands vargstam, som godkändes i jord- ...

Jaktlagen och jaktförordningen

Björnen, vargen, lodjuret och järven är viltarter. Om vilt stadgas i jaktlagen. Mer detaljerade stadganden finns i jaktförordningen, statsrådets förordning om dispenser som stadgas i jaktlagen samt i jord- och skogsbruksministeriets artspecifika förordningar.

Observationer som grund för uppskattningen

Naturresursinstitutets uppskattningar av individantalet baserar sig i första hand på de observationer nätverket av frivilliga rovdjurskontaktpersoner gjort. Naturresursinstitutet utnyttjar vid sin uppskattning också markräkning som görs av jägare, rovdjursobservationer som älgjägare antecknat samt v...