Skador på hundar

Rovdjursskador på hundar orsakas oftast av vargar, men en del hundar har också förlorats på grund av lo och björn. Anfall mot hundar och förlusten av hundar är på det lokala planet ett av de största problemen när det gäller tolerans av vargstammen (JSM 24/2019 Förvaltningsplan för vargstammen i Finland).

Rovdjursskador på hundar

På 2010-talet har vargar årligen orsakat cirka 30–50 skador på hundar enligt myndigheternas viltskaderegister. Myndigheterna får dock inte information om alla skador. När det gäller hundar som dödats eller skadats av vargar har i stort sett hälften av fallen inträffat under jakt och hälften på gårdar. I samband med jakt är det främst stövare och älghundar som drabbas medan hundarna som tagits från gården av vargar oftast varit finska spetsar (JSM 24/2019, Kojola & Kuittinen 2002). Som en förklaring funderar Kojola och Kuittinen (2002) på olika hundars sätt att skälla i specifika situationer. Den finska spetsen försvarar och vaktar ljudligt sitt revir på gården medan stövare och älghundar skäller mer i jaktsituationer. Vargarna hör en skällande hund på långt håll.

Enligt Kojola och Kuittinen (2002) rapporterades åren 1996–1999 sammanlagt 65 varganfall mot hundar. I 22 av fallen hade ägaren anmält hunden försvunnen, men direkta bevis för varganfall hittades inte. I 82 procent av de bekräftade fallen dödade vargarna hunden och vanligen åt de den också. Det har framförts två hypoteser om varför vargar dödar hundar. Enligt den ena försvarar vargarna sitt revir och eliminerar konkurrenter och enligt den andra skaffar vargarna helt enkelt mat. Det senare gäller kanske framför allt ensamma vargar som rör sig utan flock och det första flockar som försvarar sitt revir. Skador på hundar som skett på gårdar har ofta orsakats av en ensam varg, medan hundar i jaktsituationer oftast anfalls av två eller flera vargar (Kojola & Kuittinen 2002).

Enligt en undersökning gjord i Sverige (Backeryd 2007) skedde de flesta (86 procent) av varganfallen mot hundar i jaktsituationer och i 71 procent av fallen dog hunden. I 72 procent av fallen där hunden dog åts den helt eller delvis. Också i Sverige var en stor andel av de dödade jakthundarna stövare.

Skadorna som de stora rovdjuren orsakar på hundar väcker starka känslor, eftersom hundens betydelse för ägaren vanligen är stor. Hunden kan vara en värdefull och prisbelönt jaktkumpan, och dessutom kanske människans bästa vän. Om hunden inte var försäkrad kan man ansöka om ersättning av staten för en förlorad hund. Hundens försäkringsvärde grundar sig på anskaffningspriset på valpen samt på faktorer som ökar grundvärdet, som skolning, olika karaktärs- och hälsoprov samt utställningsresultat. För bedömning av en hunds värde kan man vända sig till Finska Kennelklubben och rasorganisationer.

Källhänvisningar:

Backeryd 2007: Wolf attacks on dogs in Scandinavia 1995-2005. Examensarbete, SLU, Uppsala 2007.

Kojola & Kuittinen 2002: Wolf attacks on dogs in Finland. Wildl. Soc. Bull. 30(2): 498-501.

JSM 2019: Förvaltningsplan för vargstammen i Finland. JSM 24/2019.

Viltskaderegister

Ersättning av skador

De stora rovdjuren kan orsaka ekonomisk skada genom att jaga och döda husdjur eller göra skador på till exempel bondgårdar eller biodlingar.

EU och skyddet av de stora rovdjuren

De stora rovdjurens ställning regleras av naturdirektivet, vars bestämmelser har integrerats i Finlands jaktlag och jaktförordning. Som medlemsland i Europeiska unionen beaktar Finland unionens lagstiftning i sitt beslutsfattande.