Att möta en varg

Vargen är ett stort vilt djur och ett rovdjur i vars närhet det är bäst att vara lugn och orädd. En varg som har rabies eller som försvarar sig kan skada en människa, men i Finland har det inte hänt sedan 1800-talet.

Flock med tre vargar på snön. Vargflock i snön. Bild: Paavo Hamunen

En sjuk varg kan gå till anfall

I Finland har vargen gjort dödliga anfall mot människor i slutet av 1800-talet, åren 1881‒1882, när sannolikt en enda varg i Åbotrakten dödade 21 människor. Orsaken till detta vet man inte, men man har kommit med gissningar att vargen var sjuk, uthungrad eller kanske en hundvarg. Man vet att vargar också tidigare på 1800-talet attackerade människor i Finland.

Man har kunnat konstatera att vargen anfaller människan av tre orsaker:

  1. Vargen är sjuk. En sjuk varg kan bete sig fientligt eller tamt. Oftast lider vargar som biter människor av rabies. En sjuk varg kan bita flera människor, som då kan bli smittade med den livsfarliga sjukdomen. Friska vargar undviker människor.
  2. Vargar som jagar människor. Till exempel i Indien har man rapporterat fall där hungriga vargar börjat jaga barn då deras naturliga föda tagit slut.
  3. En varg som skyddar sig själv eller sina ungar kan i undantagsfall attackera en människa.

Spring inte undan och ge inte upp

Om du möter en varg, gör så här:

  • Försök avlägsna dig från den hotfulla situationen eller de alltför närgångna vargarna. Kom ihåg att en varg, även om den verkar tam och ofarlig, alltid är ett stort vilt djur och ett rovdjur. Undvik att springa undan, även om det skulle vara din första tanke. Om du inte har någon annan möjlighet att avlägsna dig, klättra högt upp, på en sten eller byggnad eller i ett träd.
  • Om vargen fortsätter med sitt hotfulla beteende och du inte genast kan ta dig ur situationen, undvik direktkontakt med vargen och försök verka så lugn och orädd som möjligt. Sträva till att komma ur situationen på ett eller annat sätt eller till att vargen lämnar dig i fred.
  • Om vargen anfaller dig eller biter, skrik hårt, försök se så stor ut som möjligt och vifta hotfullt med armarna. Ge under inga omständigheter upp. Du måste antingen skrämma vargen eller få den att ge upp sitt anfall. När vargen möter kraftigt motstånd ger den upp. Detta gäller tyvärr inte rabiessmittade vargar.

Om du stöter på en varg som beter sig hotfullt, meddela genast nödcentralen. Om vargens beteende inte är hotfullt, meddela om din vargobservation till rovdjurskontaktpersonen i den lokala jaktvårdsföreningen.

När ska du rapportera en vargobservation till polisen?

Förvaltningsplanen för vargstammen i Finland 2019 delar in de situationer och vargens beteende som visar att vargen eventuellt inte längre är folkskygg i fyra kategorier. Kategorierna har preciserats för att människor ska kunna kontakta rätt myndighet.

Kategori 1 och 2, kontakta rovdjurskontaktpersonen i din region!

1. En varg som orsakar oro. En varg eller vargspår upptäcks på mindre än 100 meters avstånd från en bostads- eller produktionsbyggnad, dock utanför gårdsområdet eller på en väg.

2. En varg som eventuellt medför hot. Vargspår upptäcks på gårdsplansområdet till en bebodd byggnad eller en produktionsbyggnad. Likaså om en varg upptäcks på en gårdsplan och den lämnar platsen genast när den får syn på en människa. Med ett gårdsplansområde avses ett skött område som bostads- eller produktionsbyggnaden bildar. Fritidsbostäder som står tomma noteras inte.

Enligt förvaltningsplanen för vargstammen är Finlands viltcentral den primära instans som svarar för åtgärderna i de fall som avses i punkterna 1 – 2. Rovdjurskontaktpersonerna i din region hittar du på webbplatsen Riista.fi (sök efter kontaktuppgifter) och Finlands viltcentrals kontaktuppgifter på webbplatsen Riista.fi/viltforvaltiningen/kontaktuppgifter.

Kategori 3 och 4, kontakta polisen!

3. En varg som orsakar hot eller fara. En varg rör sig i en byggd miljö eller ett bostadsområde och vistas där längre än sporadiskt och inte avlägsnar sig omedelbart.

4. En varg som orsakar allvarlig fara. En varg närmar sig en människa eller i andra situationer när en varg och en människa möts, inte lämnar platsen utan blir kvar och går runt, börjar följa eller beter sig hotfullt. Likaså situationer där en varg redan har orsakat eller försökt orsaka personskador eller har attackerat eller försökt attackera en kopplad hund som en människa rastar eller något annat kopplat husdjur (som rastas av en människa).

När det gäller vargar som medför hot, fara eller allvarlig fara ska du ringa nödcentralen ( 112).

Att jaga bort vargar på egen hand och nödtillstånd

Enligt 37 § i jaktlagen får vilt inte jagas eller skadas, inte heller spel, häckning eller ungar störas under fredningstiden. Detta gäller alltså inte andra individer av vilt än ungar. Det är tillåtet att på egen hand jaga bort en varg från en gårdsplan eller betesmark. Vargen får dock inte skadas.

Om en varg attackerar till exempel en hund, kan det vara fråga om ett nödtillstånd enligt 4 kap. 5 § i strafflagen. Vid en attack får man försvara sin egendom förutsatt att förutsättningarna för nödtillstånd uppfylls.

Närmare information om polisens riktlinjer i ärenden som gäller stora rovdjur samt bland annat om bortjagande på egen hand och tillämpning av bestämmelserna om nödtillstånd finns i Polisstyrelsens anvisning Polisens verksamhet i situationer som gäller stora rovdjur och vildsvin (Polisens verksamhet i situationer som gäller stora rovdjur och vildsvin, PDF 478 kt, öppnas i en ny flik).

Källa: Förvaltningsplan för vargstammen i Finland 2019 (mmm.fi, PDF 494 kt, öppnas i en ny flik)

Delta i viltforskning!

Rapportera dina rovdjursobservationer

En observation av ett stort rovdjur kan betyda att man ser själva djuret men också att man ser spår, lämningar, alltså avföring, kadaver, det vill säga as, eller rivspår. Genom att anmäla din observation till rovdjurskontaktpersonen deltar du i viltforskningen.

Förebyggande av skador

Ibland kan de stora rovdjuren orsaka skador på husdjur. Oftast drabbas boskapsdjur och jakthundar. En betydande del av skadorna skulle kunna undvikas med förebyggande åtgärder.

Stora rovdjur i tätorter samt rovdjurskrockar

Ett stort rovdjur som gör skada, beter sig störande upprepade gånger eller förirrar sig in i ett tätortsområde bör anmälas till nödcentralen (112). Man försöker i första hand jaga bort rovdjuret från bebyggelsen. Djuret måste avlivas endast om det är svårt skadat eller till fara för människor.