Hur hotade är de stora rovdjuren?

Vid bedömningen 2019 av hur hotade de finska arterna är följde man Internationella naturvårdsunionens (IUCN) klassificering. Varg och järv klassificerades som hotade arter. Björn är nära hotad. Hotkategorierna beskriver risken för utrotning, det vill säga sannolikheten att en art försvinner inom en viss tidsperiod.

Försvinner de stora rovdjuren?

En järv står på en lavhed och ser mot fotografen. Järv. Foto Kimmo Pöri

Av Finlands stora landlevande rovdjur är varg och järv starkt hotade eftersom populationerna är väldigt små eller begränsade. Jakt är orsaken därtill. Järven hotas också av klimatförändringen.

Björn är en nära hotad art.

Enligt bedömningen 2019 är hotkategorierna för björn och järv desamma som tidigare. Lodjur finns inte längre upptaget på rödlistan. Den förra bedömningen gavs ut 2015.

Läs Rödlistan 2019 (helda.helsinki.fi) och besök webbtjänsten punainenkirja.laji.fi.

Hotkategorierna i röda listan för hotade arter:

  • Nationellt utdöd (RE)
  • Akut hotad (CR)
  • Starkt hotad (EN)
  • Sårbar (VU)
  • Nära hotad (NT)
  • Kunskapsbrist (DD)

Hotbedömningskriterierna:

A. Populationen minskar
B. Populationen har en begränsad utbredning, är fragmenterad och/eller fluktuerar extremt
C. Liten och ständigt minskande population
D. Mycket liten eller begränsad population
E. Kvantitativ analys av risken för att en art försvinner


Järven


Järven är en starkt hotad art (EN) eftersom populationen är liten. Åren 1978–2006 var järvpopulationens årliga tillväxt endast 4,7 procent.


Vargen

Vargen är en starkt hotad art (EN), eftersom den uppskattade populationsstorleken är mindre än 250 fortplantningsdugliga individer. Finlands vargstam har alltid ansetts höra till den stora vargstammen i Rysslands västra del.


Björn och lodjur

Björn är en nära hotad art (NT) eftersom populationen är liten, det vill säga färre än 1 000 fortplantningsdugliga individer. Hotkategorin som bestäms utifrån bedömningskriterierna har ändrats och björnen flyttats till en lägre kategori på grund av att de djur som kommer utanför Finlands gränser ökar populationen.

Lodjuret är det talrikaste av våra stora rovdjur. Båda stammarna har ökat under de senaste åren.

Bedömning av skyddsnivån

De stora rovdjurens skyddsnivå bedöms utifrån naturdirektivets åtgärdsrapport. Vid helhetsbedömningen av skyddsnivån är utgångspunkten en annan än vid bedömning av hotkategori. Bedömningen görs enligt naturgeografiska områden.

Observationer som grund för uppskattningen

Naturresursinstitutets uppskattningar av individantalet baserar sig i första hand på de observationer nätverket av frivilliga rovdjurskontaktpersoner gjort. Naturresursinstitutet utnyttjar vid sin uppskattning också markräkning som görs av jägare, rovdjursobservationer som älgjägare antecknat samt v...