Skydd av de stora rovdjuren

Finland har både nationellt och med internationella avtal förbundit sig att upprätthålla en gynnsam skyddsnivå på rovdjursstammarna. Den minsta livskraftiga populationen (MVP) är zoologernas uppfattning om minimiantalet individer som krävs för att en djurstam ska klara sig och inte dö ut. Om en djurstam är för liten försvinner den antagligen på grund av flera olika faktorer, även om allt ytligt sett ser bra ut.

Varg i myrlandskap, delvis bakom ett litet träd, blicken riktad mot fotografen. Varg. Bild: Eero Kemilä

Nuläge

Lodjur och björnar finns det redan såpass många av i Finland att man tror att de kommer att bevaras också till våra barnbarn. Järvar och vargar finns det däremot så få av att de skulle ha försvunnit utan skydd och flyttning till vårt land. Några tiotal järvar vandrar till Finland varje år. Finlands vargstam är ännu helt beroenda av vargar som kommer hit från Ryssland, även om vargen fortplantar sig också här.

Skyddsmetoder

Till skyddsmetoderna för de stora rovdjuren hör forskning, upplysning, attitydfostran, ersättning och förebyggande av skador samt utplantering.

Hur hotade är de stora rovdjuren?

Finlands stora landrovdjur är utrotningshotade eftersom deras populationer är mycket små eller begränsade.

Utplantering

Grundidén med utplantering är att återföra livskraftiga stammar till områden där djuren försvunnit utan att för den skull begränsa eller hindra djurens möjligheter att röra sig fritt.