Renskötsel och stora rovdjur

Största delen av renägarna godkänner att det finns stora rovdjur i renskötselområdet, förutsatt att de får ersättning för de skador rovdjuren orsakar och att rovdjursstammarna regleras. Mest positivt ställer man sig till rovdjuren i den norra delen av renskötselområdet och i yngre åldersgrupper.

Rovdjurens och renarnas samlevnad är inte problemfri

I snön ligger en död och blodig ren. I bakgrunden står en snöskoter. Renen har dödats av en järv. Foto: Forsstyrelsen, Jakt- och fiskeövervakning

Enligt dem som idkar renskötsel i de södra renbeteslagen utgör de stora rovdjuren det största ekonomiska hotet mot rennäringen. Särskilt järven anses som ett besvärligt rovdjur eftersom det är helt förbjudet att jaga den.

Renskötarna i de södra renbeteslagen upplever att deras arbete övergått från normal renuppfödning till en näringsgren där förhindrande av rovdjursskador och sökande efter renar som dödats av rovdjur utgör en stor del av arbetet. En del renuppfödare kämpar för att bevara en renuppfödning för köttproduktion, en del slutar och andra bygger sin inkomst på ersättningar för rovdjursskador, det vill säga anpassar sig.

För att förebygga rovdjursskador håller en del av renuppfödarna renarna i inhägnader under vintern. På basis av Viltskadelagen betalas åt renägare ersättning för renar som dödats av ett stort rovdjur. För att ersättningen ska betalas ut måste den dödade renen hittas. På renarnas hals kan fästas en positionerare, som aktiveras när renen slutar röra sig och gör att man kan hitta kadavret. Man har också börjat skola hundar att söka kadaver.

Rovdjursskador

De stora rovdjuren orsakar skador inom rennäring, biodling och jordbruk samt på husdjur. Ibland tas hundar av rovdjur, främst vargar, i samband med jakt eller direkt från gården.

Inställningen till de stora rovdjuren

Finländarnas åsikter om vård och skydd av de stora rovdjuren är ibland kontroversiella. Med tanke på vården av björn-, varg- och lodjursstammarna har man gjort undersökningar för att utreda vad finländarna tycker om saken. Informationen samlades in via enkäter, intervjuer och öppna frågestunder. Res...