Skydd och jakt

De stora rovdjuren skyddas strikt av EU:s naturdirektiv. Men de kan ändå jagas, eftersom direktivet tillåter avvikelser från skyddet. De talrikare arterna - björn och lo - kan jagas som en del av stamförvaltningen, medan jakt på järv tillåts endast om en individ orsakar hot eller skada. Förvaltningsplanen för varg tillåter stamvårdande jakt på varg som ett två årigt försök (2015-2016) med vars hjälp man söker information om jaktens effekter på flockens livskraft och vargens beteende samt medborgarnas attityder.

Björnen ligger på ödemarken och äter den. Björnmåltid. Foto: Antti Leinonen.

Skydd och jakt

Ansvaret för förvaltning och bevarande av rovdjursstammarna ligger hos jord- och skogsbruksministeriet, som årligen med en förordning anger den största tillåtna bytesmängden, enligt vilken Finlands viltcentral kan bevilja dispenser för jakt. Den största tillåtna bytesmängden baserar sig på Naturresursinstitutets årliga uppskattning av stammarna. Bytesmängden bestäms så, att jakten inte försvagar artens skyddsnivå.

Många myndigheter, organisationer och människor som är intresserade av rovdjur deltar i förvaltningen och skyddandet av de stora rovdjuren. En rätt planerad jakt innebär också förvaltning och skydd av rovdjursstammarna.


Förvaltningsplaner för rovdjursstammarna

Finländarnas åsikter om förvaltning och skydd av de stora rovdjuren är ibland kontroversiella. Man försöker beakta de varierande åsikterna i de nationella förvaltningsplanerna för de stora rovdjuren. Läs mer om förvaltningsplaner

Skydd

Finland har både nationellt och med internationella avtal förbundit sig att upprätthålla en gynnsam skyddsnivå på rovdjursstammarna. Den minsta livskraftiga populationen (MVP) är zoologernas uppfattning om minimiantalet individer som krävs för att en djurstam ska klara sig och inte dö ut. Om en djurstam är för liten försvinner den antagligen på grund av flera olika faktorer, även om allt ytligt sett ser bra ut. Läs mer om nuläge och skyddsmetoder. 


Jakt

De stora rovdjuren är enligt jaktlagen fridlyst vilt. De kan jagas i begränsad mängd med dispens. Jord- och skogsbruksministeriet ger årligen en förordning om största tillåtna bytesmängd för lo, björn och varg.


Lagstiftning och bestämmelser

Vid skydd av och jakt på våra stora rovdjur tillämpas nationell lag och internationella avtal. Läs mer om tillämplig lag.


Rovdjursforskning

Till rovdjursforskningens huvuduppgifter hör kartläggning av rovdjursstammarna och studier av rovdjurens levnadsvanor. När det gäller rovdjursstammarna utreds förutom mängden även ålders- och könsstrukturen samt den genetiska strukturen. Genom forskningen får man information om rovdjurens rörelser, revir, föda, livsmiljö och relation till människans verksamhet. Läs mer om rovdjursforskning.

Stamvård

Förvaltningsplaner för rovdjursstammarna

Finländarnas åsikter om förvaltning och skydd av de stora rovdjuren är ibland kontroversiella. Man försöker beakta de varierande åsikterna i de nationella förvaltningsplanerna för de stora rovdjuren.

Lagstiftning och bestämmelser

I skyddet och jakten av de stora rovdjuren i Finland tillämpas nationell lagstiftning och internationella överenskommelser.

Observationer som grund för uppskattningen

Naturresursinstitutets uppskattningar av individantalet baserar sig i första hand på de observationer nätverket av frivilliga rovdjurskontaktpersoner gjort. Naturresursinstitutet utnyttjar vid sin uppskattning också markräkning som görs av jägare, rovdjursobservationer som älgjägare antecknat samt v...