Jaktlagen och förordningarna

Björnen, vargen, lodjuret och järven är viltarter. Om vilt stadgas i jaktlagen. Mer detaljerade stadganden finns i jaktförordningen, statsrådets förordning om dispenser som stadgas i jaktlagen samt i jord- och skogsbruksministeriets artspecifika förordningar.

Jaktlagen och förordningarna

En viltart kan fredas för viss tid eller tillsvidare för att bevara beståndet eller trygga en störningsfri fortplantning. Vargen, björnen, järven och lodjuret är alltid fridlysta. Men enligt jaktlagen 41 a § (18.2.2011/159) kan Finlands viltcentral bevilja dispens för fångande och dödande av dessa djur, förutsatt att den gynnsamma skyddsnivån för arten tryggas. Dispensövervägandet baserar sig bland annat på vetenskaplig utredning av rovdjursstammarna. För jakt på järv har dispens inte beviljats.

Grovt jaktbrott

Om ett stort rovdjur dödas eller skadas i strid med jaktlagen, är det vanligen frågan om grovt jaktbrott (Strafflagen 48 a kap. 1 a §; finlex.fi). Då ska brottet även bedömt som en helhet vara grovt, sägs det i lagen. Att döda eller skada en utter eller skogsvildren kan också vara ett grovt jaktbrott. Straffet är som mest fyra års fängelse.

Läs mer: 
Jaktlagen (finlex.fi)
Jaktförordningen (finlex.fi)
Strafflag (finlex.fi)

EU och skyddet av de stora rovdjuren

De stora rovdjurens ställning regleras av naturdirektivet, vars bestämmelser har integrerats i Finlands jaktlag och jaktförordning. Som medlemsland i Europeiska unionen beaktar Finland unionens lagstiftning i sitt beslutsfattande.