Rovdjursforskning

Till rovdjursforskningens huvuduppgifter hör kartläggning av rovdjursstammarna och studier av rovdjurens levnadsvanor. När det gäller rovdjursstammarna utreds förutom mängden även ålders- och könsstrukturen samt den genetiska strukturen. Genom forskningen får man information om rovdjurens rörelser, revir, föda, livsmiljö och relation till människans verksamhet.

Ett sövt lodjur ligger på marken. En man med keps undersöker dess baktass med ett måttband och en penna i handen. Lodjursforskning. Foto: Petri Timonen.
En människas hand håller en björntass med fotsulan uppåt i närbild. I andra handen har människan en mätanordning i metall, med vilken hen mäter tassens storlek.

Naturresursinstitutet ansvarar för rovdjursforskningen i Finland

I Finland ansvarar Naturresursinstitutet (Luke) för stamuppföljning och forskning när det gäller de stora rovdjuren. Universiteten har också diverse rovdjursrelaterade forskningsprojekt på gång på olika håll i landet.

Forskningsresultaten lägger grunden för stamförvaltningen. De viktigaste målen för forskning de senaste åren har varit björnen och vargen.

Uppskattning av rovdjursantalet

Uppföljningen av rovdjursstammarna i Finland grundar sig på flera metoder som delvis varierar för de olika arterna. Naturresursinstitutets uppskattningar av individantalet baserar sig i första hand på de observationer nätverket av frivilliga rovdjurskontaktpersoner gjort. Naturresursinstitutet utnyttjar vid sin uppskattning också markräkning som görs av jägare, rovdjursobservationer som älgjägare antecknat samt vilttriangelinventering. Naturresursinstitutet gör varje år en uppskattning av storleken på rovdjursstammarna, förökningen och jaktmöjligheterna. Läs mer om uppskattning av rovdjursantalet.

Ekologisk forskning

Rovdjursforskningen i Finland är koncentrerad till Naturresursinstitutet (Luke). Naturresursinstitutet genomför forskningen tillsammans med flera olika instanser. Rovdjursforskningen ger information som används som grund för jord- och skogsbruksministeriets stamförvaltningsbeslut. Till den ekologiska forskningens viktigaste syften hör att öka tillförlitligheten i stamuppskattningen med hjälp av information om de stora rovdjurens revir och rörelser, att samla information om rovdjurens levnadsvanor och ta reda på stammarnas arvsanlag. Läs mer om ekologisk forskning.

Samhällsforskning

De stora rovdjuren har under de senaste årtiondena varit föremål för upprepade och komplicerade tvister. Det har tidvis förekommit kraftiga motsättningar i intressen, värderingar, attityder och information gällande särskilt vargen, men under de senaste åren även lodjuret och björnen. En orsak är de förändrade uppfattningarna om de stora rovdjuren som utrotningshotade djur. Läs mer om samhällsforskning.

DNA-studier på vargar

För att bestämma vargarnas rasrenhet används genetiska metoder. DNA-analys är en internationellt använd metod för att identifiera genetiska skillnader och har redan länge varit vanligare än jämförelser baserade på yttre egenskaper. Läs mer om DNA-studier på vargar. 

Rovdjursforskningen i Finland

I Finland ansvarar Naturresursinstitutet (Luke) för stamuppföljning och forskning när det gäller de stora rovdjuren

Stamvård

Förvaltningsplaner för rovdjursstammarna

Finländarnas åsikter om förvaltning och skydd av de stora rovdjuren är ibland kontroversiella. Man försöker beakta de varierande åsikterna i de nationella förvaltningsplanerna för de stora rovdjuren.

Lagstiftning och bestämmelser

I skyddet och jakten av de stora rovdjuren i Finland tillämpas nationell lagstiftning och internationella överenskommelser.