Övrig lagstiftning i Finland

Viltskadelagen

I viltskadelagen (27.2.2009/105) föreskrivs om de grunder och förfaranden som ska iakttas när medel ur anslag i statsbudgeten beviljas för ersättning av skador som orsakats av vilt och för förebyggande av sådana skador.

Viltförvaltningslagen

I viltförvaltningslagen, som trädde i kraft år 2011, föreskrivs om Finlands viltcentral och jaktvårdsföreningarna.

Stamvård

Förvaltningsplaner för rovdjursstammarna

Finländarnas åsikter om förvaltning och skydd av de stora rovdjuren är ibland kontroversiella. Man försöker beakta de varierande åsikterna i de nationella förvaltningsplanerna för de stora rovdjuren.