Skador på andra husdjur

Husdjur är lätta byten för de stora rovdjuren, om rovdjuret kommer nära dem utan att människorna märker det. Skadorna sker oftast på betesmarker, men vargar och lodjur har tagit husdjur också i lösdriftsstall och fårhus. Antalsmässigt drabbar de flesta skadorna får, som alla våra stora rovdjur kan döda om de får tillfälle. Vargar dödar och skadar förutom får också nötkreatur. Anteckningar om skador finns på allt från kalvar till tjurar. Vargar har också dödat getter.

Rovdjursskador på husdjur

Ett dött lamm som ligger på en gräsmatta. Lammet är nästan helt uppätet av ett rovdjur, endast huvudet, klövarna och ullen på ryggen är orörda. Ett lamm som en varg fångat i Kumo. Foto: Antti Härkälä.

Rovdjursskadorna på husdjur har ökat under hela 2000-talet ända till år 2013, främst på grund av skador som björnar orsakat på biodlingar. Ökningen kan delvis förklaras med förändringar i rovdjursstammarna, men ofta påverkas ökningen också av stora enskilda skador. Som exempel kan nämnas att i Sonkajärvi 2007 orsakade en enda björn nästan 70 000 euros skador under några besök på en biodling. Ersättningarna för rovdjursskador på husdjur har under de senaste åren varit 0,4–0,5 miljoner euro. Deras andel av alla rovdjursskadeersättningar, skador på renar inbegripna, är under en tiondel.

Lon

Mest skador gör lodjuret på får, men ändå betydligt mindre än vargen. Också en lo kan döda en gårdshund, men oftast sker skador på hundar i samband med jakt på småvilt, när en hund stöter på en lo. Vanligen klarar sig hunden med ett veterinärbesök. Det finns också anteckningar om att lodjur skadat fjäderfä och till och med nötboskap och hästar.

Björnen

Björnar är som känt svaga för honung och och ungefär mer än 70 procent av björnskadeersättningarna gäller skador på biodlingar. Vanligen hjälper det att omge biodlingarna med elstängsel, men den åtgärden kan också flytta problemet till oskyddade odlingar. Att skydda biodlingen med elstängsel är absolut mest kostnadseffektivt eftersom stängslen är billiga, effektiva och går snabbt att sätta upp.

Björnar har också dödat får på bete och någon gång även hästar. Att hägna in fårens och hästarnas betesområden med elstängsel är ett effektivt sätt att förebygga skador. Ibland orsakar björnar skador på bärgad skörd genom att riva upp balar med saftfoder. Material för elstängsel skaffas med statliga medel och kan fås från Finlands viltcentral.

Vård av skadat ett djur

Alla skador på större husdjur leder inte till djurets död. Djuret kan behöva veterinärvård om det bitits, rivits eller skrapats av ett stort rovdjur. Vid bett måste man beakta infektionsrisken och vanligen behövs då en kur med långverkande penicillin. Små skråmor och sår på skinnet kan läka av sig själv, men vid större skador behöver såret sys. Beroende på hur allvarliga skadorna är kan det ibland vara barmhärtigare att avliva husdjuret. Vårdutgifterna för husdjuret kan ersättas som kostnader för rovdjursskada och skadeanmälan och ersättningsansökan görs via den egna kommunens lantbrukssekreterare.

Alltid behövs inte ett direkt anfall för att skador ska uppstå. Ibland kan ett rovdjur orsaka skador genom att skrämma husdjur i en inhägnad. En del djur kan springa i panik mot stängsel och även drunkningar har förekommit då husdjur flytt för rovdjur ut i en älv eller annat vattendrag. Dräktiga djur kan få missfall i paniken. Att ersätta sådana skador är många gånger en utmaning. För dokumentering av rovdjursspåren är det bäst att kontakta den lokala jaktvårdsföreningens rovdjurskontaktperson, som är insatt i identifiering av rovdjursspår. Kontaktuppgifterna finns på Finlands viltcentrals sidor. Vid ansökan om ersättning kontaktas kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

Ersättning av skador

De stora rovdjuren kan orsaka ekonomisk skada genom att jaga och döda husdjur eller göra skador på till exempel bondgårdar eller biodlingar.

EU och skyddet av de stora rovdjuren

De stora rovdjurens ställning regleras av naturdirektivet, vars bestämmelser har integrerats i Finlands jaktlag och jaktförordning. Som medlemsland i Europeiska unionen beaktar Finland unionens lagstiftning i sitt beslutsfattande.