Förvaltning av rovdjursstammarna

Finländarnas åsikter om förvaltning och skydd av de stora rovdjuren är ibland kontroversiella. Man försöker beakta de varierande åsikterna i de nationella förvaltningsplanerna för de stora rovdjuren.

Björnen är Europas storaste rovdjur. I bilden björnen tittar uppåt. Björnen är Europas storaste rovdjur.

Förvaltningen av stammen baserar sig på den nyaste och mest tillförlitliga informationen.

Med hjälp av förvaltningsplaner förvaltas djurstammarna långsiktigt och målinriktat. Målet är att bevara de stora rovdjuren gynnsamt skyddade och säkra arternas fortlevnad som en permanent del av Finlands natur. Nationella förvaltningsplaner har gjorts upp för både varg, björn, lo och järv.

I förvaltningsplanerna försöker man beakta de olika intressenternas uppfattningar och fördelar. Grunden för förvaltningsplanerna är alltid aktuell och tillförlitlig information om djurens biologi och ekologiska behov. Djurstammarnas regionala skillnader och påverkan på människorna som bor i området samt de lokala människornas åsikter beaktas vid uppgörandet av förvaltningsplanerna. Med förvaltningsplanernas hjälp uppfyller man också de internationella skyldigheter som gäller Finland i fråga om skydd av arter.

Centrala principer vid uppgörandet av förvaltningsplanerna är öppenhet och medborgardeltagande. För förvaltningsplanerna har man gjort undersökningar om viktiga intressenters och enskilda medborgares mål, förväntningar och önskemål gällande förvaltningen av rovdjursstammarna. Informationen samlades in via skriftliga enkäter, intervjuer och öppna frågestunder. I arbetet med förvaltningsplanerna har man också hört sakkunniga, hållit möten med de viktigaste intressenterna och ordnat samråd i landskapen.