Internationella avtal

Vilka skyldigheter har Finland?

Internationella avtal

Bernkonventionen

Bernkonventionen gäller skydd av Europas vilda växter och djur samt deras livsmiljö. Konventionens främsta syfte är att skydda utrotningshotade arter och deras livsmiljöer. I konventionen fästs särskild uppmärksamhet vid sådant skydd av arter och naturområden som kräver samarbete mellan flera stater. Konventionen har påverkat EU:s lagstiftning, som omfattar Natura 2000 -nätverket samt natur- och fågeldirektiv. Konventionen slöts 1979 och trädde i kraft i Finland 1986.

Biodiversitetskonventionen

Syftet med denna konvention som berör biologisk mångfald är att skydda mångfalden i jordens ekosystem, djur- och växtarter och deras arvsanlag, att utnyttja naturen på ett hållbart sätt och att rättvist fördela vinningen man får av att utnyttja de genetiska resurserna. Den världsomfattande konventionen undertecknades 1992, och trädde i kraft i Finland 1994.

CITES-konventionen

CITES-konventionen gäller internationell handel med utrotningshotade arter och produkter tillverkade av dem. Den reglerar import och export av utrotningshotade djur över EU:s yttre gränser samt handeln inom och mellan medlemsländerna. I Finland har konventionen verkställts genom EU-lagstiftning, som till en del är striktare än CITES-konventionen. Konventionen slöts 1975 och Finland anslöt sig till den 1976.

EU och skyddet av de stora rovdjuren

De stora rovdjurens ställning regleras av naturdirektivet, vars bestämmelser har integrerats i Finlands jaktlag och jaktförordning. Som medlemsland i Europeiska unionen beaktar Finland unionens lagstiftning i sitt beslutsfattande.