Kansainväliset sopimukset

Mitkä velvoitteet koskevat Suomea?

Kansainväliset sopimukset

Bernin sopimus

Bernin sopimus on Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suojelusta tehty yleissopimus. Sen ensisijainen tavoite on uhanalaisten lajien ja niiden elinympäristöjen suojelu. Sopimuksessa kiinnitetään erityistä huomiota sellaisten lajien ja luonnonalueiden suojelemiseen, jotka edellyttävät usean valtion yhteistyötä. Sopimus on johtanut Euroopan yhteisön lainsäädäntöön, johon sisältyvät Natura 2000 -verkosto sekä luonto- ja lintudirektiivit. Sopimus solmittiin vuonna 1979 ja tuli Suomessa voimaan vuonna 1986.

Biodiversiteettisopimus

Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen tavoitteena on maapallon ekosysteemien, eläin- ja kasvilajien sekä niiden perintötekijöiden monimuotoisuuden suojelu, kestävä käyttö sekä perintötekijöiden käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukainen jako. Maailmanlaajuinen sopimus allekirjoitettiin vuonna 1992, ja se tuli Suomessa voimaan vuonna 1994.

CITES-sopimus

CITES-sopimus koskee uhanalaisten lajien ja niistä valmistettujen tuotteiden kansainvälistä kauppaa. Se sääntelee uhanalaisten eläinten tuontia ja vientiä EU:n ulkorajojen yli ja jäsenmaiden välistä ja sisäistä kaupankäyntiä. Suomessa sopimus on toimeenpantu EU-lainsäädännöllä, joka on osin CITES-sopimusta tiukempi. Sopimus solmittiin vuonna 1975, ja Suomi liittyi siihen vuonna 1976.

EU ja suurpetojen suojelu

Suurpetojen asemaa sääntelee Euroopan unionin luontodirektiivi, jonka määräykset on sisällytetty Suomen metsästyslakiin ja -asetukseen. EU:n jäsenmaana Suomi huomioi päätöksenteossaan yhteisön lainsäädännön.