Luonnonsuojelulaki- ja asetus

Luonnonsuojelulain tavoitteena on ylläpitää luonnon monimuotoisuutta. Luonnonsuojeluasetuksen mukaisesti ympäristöministeriö järjestää luonnonvaraisten eliölajien seurannan ja ohjaa niiden suojelutason arviointia.

Luonnosuojelulaki ja -asetus

Luonnonsuojelulain tavoitteena on muun muassa eliölajien ja luontotyyppien suotuisan suojelutason saavuttaminen ja ylläpitäminen, luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen sekä luonnonvarojen ja luonnonympäristön kestävän käytön tukeminen. Näihin tavoitteisiin pyritään perustamalla luonnonsuojelualueita ja suojelemalla eliölajeja ja niiden elinympäristöjä.

Suurpetojen metsästyksestä kansallis- ja luonnonpuistoissa sekä muilla valtion mailla sijaitsevilla luonnonsuojelualueilla säädetään niiden perustamisesta annetuissa laeissa ja asetuksissa sekä järjestyssäännöissä. Luonnonsuojelulaki säätelee metsästystä uusilla valtion maille perustettavilla luonnonsuojelualueilla siinä annetuin rauhoitusmääräyksin ja luvanvaraisin poikkeuksin sekä aluekohtaisilla perustamissäädöksillä.

Eläinsuojelulaki

Eläinsuojelulaki määrittelee luonnonvaraisen eläinyksilön hyväksyttävän kohtelun, mutta ei puutu eläinlajien suojeluun tai eläinkantojen säätelyyn.