Naturvårdslagen och naturvårdsförordningen

En målsättning i naturvårdslagen är att bevara naturens mångfald. Enligt naturvårdsförordningen ska miljöministeriet lägga upp övervakningen av vilt levande arter så att det på basis av den är möjligt att bedöma skyddsnivån för arterna.

Naturvårdslagen och naturvårdsförordningen

Syftet med naturvårdslagen är bland annat att uppnå och bibehålla en skyddsnivå som är gynnsam för landets naturtyper och vilda arter, att bevara naturens mångfald och att stöda hållbart nyttjande av naturtillgångarna och av naturmiljön. Dessa mål försöker man nå genom att inrätta naturskyddsområden och skydda arter och deras livsmiljöer.

Om jakt på stora rovdjur i nationalparker, naturreservat och andra naturskyddsområden på statens marker stadgas i de lagar och förordningar som gäller inrättandet av dem samt i deras ordningsregler. Naturvårdslagen reglerar jakten i nya naturskyddsområden som inrättas på statens mark med de fredningsbestämmelser och dispensbaserade undantag som finns i lagen samt med områdesspecifika författningar.

Djurskyddslagen

Djurskyddslagen definierar hur ett vilt djur får behandlas, men befattar sig inte med skydd av djurarter eller reglering av djurstammar.