Förvaltningsplanen för Finlands lodjursstam

Förvaltningsplanen för lodjursstammen i Finland fastställdes år 2006. I förvaltningsplanen beskrivs riktlinjerna med vilka jord- och skogsbruksministeriet fortsätter den systematiska förvaltningen av lodjursstammen och etablerandet av stammen till en bestående del av Finlands natur. Den grundläggande målsättningen i förvaltningen och skyddet av lodjursstammen är att bevara stammen på en gynnsam skyddsnivå.

Finland delas in i två storområden för förvaltning av lodjursstammen

Lodjur i vinterpäls. Lodjur i vinterpäls. Foto: Lassi Rautiainen

Finlands lodjursstam har utvecklats positivt. De nuvarande riktlinjerna i stamförvaltningen har visat sig gå i rätt riktning och behöver inte ändras väsentligt. Huvudmålet är att stammen hålls livskraftig men människoskygg, att de skador lodjuren orsakar minimeras och att människors kunskap om lodjuren ökar. I förvaltningsplanen är det i grund och botten frågan om att skapa goda förutsättningar för lodjuret och människan att leva sida vid sida.

I förvaltningen av lodjursstammen delas Finland in i två storområden, nämligen renskötselområdet och övriga Finland. I renskötselområdet ökas inte lodjursstammen, men man försöker trygga lodjurens möjlighet att röra sig mellan Finland och Skandinavien och Ryssland. Jakttillstånd riktas i första hand mot individer som orsakar skador på renar. I övriga Finland är målet en etablerad lodjursstam, som möjliggör en naturlig utbredning av lodjuren.

Söder om renskötselområdet styrs lodjursstammens utveckling genom stamförvaltningsjakt.

Lodjursjakt

Lodjuret har spridit sig över hela Finland och nuförtiden har många jägare möjlighet att delta i jakten på det. Jaktsäsongen för lo börjar i början av december i nästan hela Finland. Bara i renskötselområdet börjar den redan i början av oktober. Jakten lyckas endast när marken är snötäckt.

Observationer som grund för uppskattningen

Naturresursinstitutets uppskattningar av individantalet baserar sig i första hand på de observationer nätverket av frivilliga rovdjurskontaktpersoner gjort. Naturresursinstitutet utnyttjar vid sin uppskattning också markräkning som görs av jägare, rovdjursobservationer som älgjägare antecknat samt v...