Stora rovdjur i tätorter samt rovdjurskrockar

Ett stort rovdjur som gör skada, beter sig störande upprepade gånger eller förirrar sig in i ett tätortsområde bör anmälas till nödcentralen (112). Man försöker i första hand jaga bort rovdjuret från bebyggelsen. Djuret måste avlivas endast om det är svårt skadat eller till fara för människor.

Årligen förekommer cirka hundra konflikter med stora rovdjur

Särskilt när det gäller en björn minskar chanserna att den kan jagas bort tryggt om det samlas mycket folk på platsen. Utomståendes närvaro äventyrar alltså djurets liv. Därför är det bra om människor iakttar polisens anvisningar och håller sig borta från platsen.

När ett stort rovdjur är skadat eller rör sig nära bebyggelse måste spårare och hundar fås till platsen snabbt. Därför har varje jaktvårdsförening i Finland tre SRVA-kontaktpersoner, som tar emot polisens begäran om assistans. När en begäran kommer, alarmerar SRVA-kontaktpersonen en patrull jägare och jakthundar till platsen.

Jaktvårdsföreningarnas SRVA, eller storviltsassistansen, ger polisen assistans vid rovdjurskonflikter. Polisen sköter alltid den allmänna ledningen av situationen, men behöver erfarna och utbildade jägares specialisthjälp för att spåra och jaga tillbaka rovdjuret till skogen eller - om inget annat hjälper - för att avliva det. Det är alltid farligt att spåra ett skadat stort rovdjur, särskilt en björn. Därför kräver SRVA-situationer en erfaren hundförare och hund. Hundarna är faktiskt det viktigaste hjälpmedlet i problemsituationer med stora rovdjur.

Att man ser ett rovdjur betyder ännu inte att det är frågan om en situation där det krävs aktiv SRVA-verksamhet. Vanligen försöker de stora rovdjuren undvika människor. Ser man ett stort rovdjur eller spår av ett sådant ska man meddela om det till den lokala jaktvårdsföreningens rovdjurskontaktperson.

Polisen kan ingripa i akuta situationer som snabbt blir hotande, där människors liv eller hälsa är i fara och där man inte har tid att utreda möjligheterna att tillämpa jaktlagen eller -förordningen. Skadebaserade ansökningar om dispens för jakt på stora rovdjur ska riktas till Finlands viltcentral. Tillstånd att döda ett stort rovdjur kan beviljas om ingen annan tillfredsställande lösning för att förhindra skador finns eller en annan tillfredsställande lösning inte förhindrat skador. Alla skador på boskap eller husdjur måste anmälas separat till hemkommunens landsbygdsmyndighet för att man ska få ersättning.

Anmäl rovdjurskrock

Om du krockar med ett stort rovdjur, ring alltid nödcentralen (112). Gå inte ut ur bilen för djuret kan vara oberäkneligt och farligt. Trafikolyckor där stora rovdjur är inblandade kräver polisledd SRVA-verksamhet.

Läs mer om SRVA-verksamhet (riista.fi)

Läs vad man ska göra vid krock med stora rovdjur (riista.fi).

Delta i viltforskning!

Rapportera dina rovdjursobservationer

En observation av ett stort rovdjur kan betyda att man ser själva djuret men också att man ser spår, lämningar, alltså avföring, kadaver, det vill säga as, eller rivspår. Genom att anmäla din observation till rovdjurskontaktpersonen deltar du i viltforskningen.