Aktuellt

Finlands Viltcentral jan 03, 2022 08:26

Ansökningarna om dispens för stamvårdande vargjakt är behandlade

Flock med tre vargar på snön.

Finlands viltcentral har fattat fyra gynnsamma dispensbeslut som berättigar till stamvårdande jakt på 18 vargar. Läs nyheten

Jord- och skogsbruksministeriet nov 05, 2021 15:57

Jord- och skogsbruksministeriet uppdaterar förordningspromemorian om stamvårdande jakt på varg på grund av ett programmeringsfel vid Naturresursinstitutet

En varg som tittar mot oss står vid en myr.

Jord- och skogsbruksministeriet uppdaterar promemorian om stamvårdande jakt på varg som är på remiss. Naturresursinstitutet har upptäckt ett programmeringsfel i de beräkningar som legat till grund för förordningen. Ministeriet ändrar inte förordningen eller avbryter beredningen, utan använder en annan modell för att fastställa referensvärdet för en gynnsam bevarandestatus för vargstammen. Läs nyheten

Finlands Viltcentral okt 22, 2021 14:51

Dispenserna för lodjur beviljade

Slut upp av en lod som slickar ett munspel.

Finlands viltcentral har beviljat dispenserna för fångst av lodjur i stamvårdande syfte för jaktsäsongen som inleds den 1 december. Syftet med jakten i stamvårdande syfte är att stabilisera stammens nivå och upprätthålla lodjurets människoskygghet. Läs nyheten

Jord- och skogsbruksministeriet okt 15, 2021 16:05

Det huvudsakliga målet med förvaltningsplanen för lodjursstammen är att bevara en gynnsam skyddsstatus

Lodjurets huvud i närbild.

Jord- och skogsbruksministeriet har fastställt den uppdaterade förvaltningsplanen för lodjursstammen och jaktkvoten 2021–2022. Förvaltningsplanen är en viktig del av storviltspolitiken och förvaltningen av stammar. Läs nyheten

Jord- och skogsbruksministeriet jul 12, 2021 13:24

Jaktkvoten för björn är 457 – Målet är att stoppa populationens ökning

Björnen tittar bakom en träd.

Jord- och skogsbruksministeriet fastställde genom sin förordning jaktkvoten för björn som är 457 djur under jaktsäsongen 2021–2022. Kvoten är 73 björnar fler än under föregående säsong och 144 björnar fler än 2019–2020. Finlands viltcentral fattar slutliga beslut om hur dispenserna inriktas. Läs nyheten

jun 22, 2021 11:11

Vargstammen i Finland har ökat

En varg som tittar mot oss står vid en myr.

Enligt Naturresursinstitutets beräkning fanns det med 90 procents sannolikhet 18–25 vargpar och 32–38 familjegrupper i Finland i mars 2021. Det fanns total 54–59 vargrevir, inklusive gränsreviren och reviren i renskötselområdet. Läs nyheten

Jord- och skogsbruksministeriet jun 14, 2021 14:36

En rapport om förutsättningarna för stamvårdande jakt på varg blev färdig

En varg som tittar mot oss står vid en myr.

De arbetsgrupper som tillsatts av jord- och skogsbruksministeriet föreslår att det görs ett femårigt försök med jakt på varg i stamvårdande syfte om vargstammens skyddsnivå är gynnsam. Ministeriet bedömer möjligheterna att tillåta jakt efter att Naturresursinstitutet har publicerat en mellanrapport om referensvärdena för en gynnsam skyddsnivå för vargstammen. Läs nyheten

Jord- och skogsbruksministeriet maj 28, 2021 16:00

Vargforumet som ordnas den 15 juni 2021 erbjuder information och möjlighet att ställa frågor

En varg som tittar mot oss står vid en myr. Susi suolla.

Temat för vargforumet som ordnas i form av ett för alla öppet webbinarium är varg och flerartsförvaltning och i synnerhet vargens växelverkan med andra arter. Alla arter, såväl bytesdjur som rovdjur, står i nära koppling till varandra, och därför finns det skäl att se på olika arter som helheter också när det gäller förvaltning av vargstammen. Läs nyheten

Jord- och skogsbruksministeriet nov 24, 2020 09:00

I vinter får man fälla högst åtta järvar

En järv står på en björkstam. I bakgrunden syns skogen i höstskrud.

Enligt jord- och skogsbruksministeriets nyutfärdade förordning får man döda högst åtta järvar under jaktåret 2020 – 2021. Dispenser söks hos Finlands viltcentral. Avsikten är att skydda rennäringen som orsakas stora skador av järvar. Förordningen träder i kraft den 24 november 2020. Läs nyheten

Jord- och skogsbruksministeriet nov 18, 2020 10:17

Planeringen av vargens stamvårdande jakt går framåt

En varg som tittar mot oss står vid en myr.

Breda arbetsgrupper har på ett heltäckande sätt diskuterat förutsättningarna och kraven för stamvårdande jakt efter varg. Utifrån beredningsarbetet och EU-domstolens förhandsavgörande har jord- och skogsbruksministeriet kommit fram till att en viktig förutsättning för jakten är att vargstammen ligger på en gynnsam skyddsnivå. Arbetet fortsätter med att fastställa ett gränsvärde för en gynnsam skyddsnivå och att finslipa detaljerna i ett system för stamvårdande jakt. Läs nyheten

Finlands Viltcentral okt 26, 2020 13:58

Dispenserna för lodjur beviljade

Lodjurets huvud i närbild.

Finlands viltcentral har beviljat dispenserna för fångst av lodjur i stamvårdande syfte för jaktsäsongen som inleds den 1 december. Syftet med jakten i stamvårdande syfte är att stabilisera stammens nivå och upprätthålla lodjurets människoskygghet. Läs nyheten

Jord- och skogsbruksministeriet okt 20, 2020 14:00

Finland, Sverige och Norge fördjupar samarbetet i vargfrågor

En varg som tittar mot oss står vid en myr.

De finska, svenska och norska myndigheterna som arbetar med rovdjursrelaterade frågor har undertecknat ett ramdokument som stärker samarbetet när det gäller förvaltningen och skyddet av den fennoskandinaviska vargstammen. Länderna vill förbättra den fennoskandinaviska vargstammens möjligheter att överleva på lång sikt och skapa ett gränsöverskridande perspektiv på förvaltningen av vargstammar. Förvaltnings- och forskningssamarbetet mellan länderna siktar till exempel till att harmonisera metoderna för att följa upp vargstammar och sprida information. Läs nyheten

Finlands Viltcentral aug 19, 2020 10:17

Björnjakten startar

Björnen tittar bakom en träd.

Finlands viltcentral har beviljat sammanlagt 289 dispenser för jakt på brunbjörn i stamvårdande syfte för jaktsäsongen som börjar torsdagen den 20 augusti. Dessutom kan man inom renskötselområdet med stöd av regional kvot fälla 95 björnar, varav 20 i det västra och 75 i det östra renskötselområdet. Läs nyheten

aug 12, 2020 10:09

Allt fler räds de stora rovdjuren – björn och fästingar väcker större oro än varg

Många finländare räds björn, fästingar och varg Finländare frågades hur rädda de är att möta följande djur då de rör sig i naturen. Av bilden framgår andelen svarspersoner som uppgav att de känner stor eller mycket stor rädsla. Av finländarna uppger 35 procent att de är mycket rädda för att möta en varg. Björnen väcker rädsla hos 44 procent av finländarna och fästingarna hos 43 procent. Rädslan för stora rovdjur har blivit vanligare och tilltagit under de senaste fem åren. Allt fler räds också andra djur, som grävlingar.

Finländarnas attityder till de stora rovdjuren har kartlagts i en studie. Allt fler är rädda för rovdjur. Björn och fästingar väcker mer rädsla än vargen. Läs nyheten

Finlands Viltcentral jul 10, 2020 12:10

Rejäl ökning i antalet dispenser för björn

Björnen stirrar i skogen.

Finlands viltcentral har beviljat 289 dispenser för jakt på björn i stamvårdande syfte. Det är 61 dispenser fler än i fjol. Dessutom kan man på renskötselområdet med stöd av regional kvot fälla 95 björnar. Den av Jord- och skogsbruksministeriet fastställda totala kvoten för den kommande jaktsäsongen är 384 djur. Läs nyheten

Naturresursinstitutet (Luke) jun 25, 2020 09:33

Beståndsberäkning för varg 2020: Antalet vargflockar ökad – i synnerhet i västra Finland

Varg i myrlandskap, delvis bakom ett litet träd, blicken riktad mot fotografen.

I Finland förekom med största sannolikhet 30 vargflockar (27−33 med konfidensgrad 90 %, bild 1) under mars månad 2020, av vilka 24 (21−27) levde inom riksgränsen. På vardera sidan av den östra riksgränsen rörde sig 6 (5–7) flockar. Det totala antalet vargflockar hade ökat med cirka 25 procent jämfört med ett år tidigare. Läs nyheten

Naturresursinstitutet (Luke) maj 20, 2020 08:09

Det effektivaste sättet att förebygga vargskador är att kombinera olika åtgärder – nya metoder importeras till Finland

En varg står vid en myr.

Elektriska rovdjursstängsel är i Finland en vanlig och effektiv metod för att skydda husdjur mot rovdjursattacker. Att anlägga ett permanent rovdjursstängsel tar dessvärre tid. En forskare utredde rönen kring skadeförebyggande metoder utomlands. I projektet VargLIFE introduceras och testas nya metoder i Finland. Läs nyheten

Jord- och skogsbruksministeriet maj 06, 2020 16:43

Uppföljningsgruppen för förvaltningsplanen för varg ska planera vargforum på landskapsnivå

En varg som tittar mot oss står vid en myr.

De årliga vargforumen ger en regional syn på planeringen och uppföljningen av förvaltningsplanen för varg. Jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt en bred uppföljningsgrupp för förvaltningsplanen för vargstammen i Finland. Till gruppens uppgifter hör att planera vargforum i samband med att man genomför och följer upp förvaltningsplanens åtgärder. Läs nyheten

Finlands Viltcentral apr 20, 2020 11:07

Elstängsel skyddar biodlingar mot björnar

Björnen ligger i skogen.

Björnar som vaknar ur sin vintersömn är hungriga, och en del av dem försöker mätta sin kurrande mage genom att plundra bikupor. Björnar orsakar årligen avsevärda skador på biodlingar. Skadorna kan förebyggas med elstängsel, vilka bör sättas i funktionsdugligt skick så fort som möjligt. Läs nyheten

Finlands Viltcentral apr 09, 2020 10:02

Gör så här, om du hittar vargspår eller ser en varg

En varg som tittar mot oss står vid en myr.

Vargen undviker i regel människor, och det är ovanligt att få syn på en varg. Den vanligaste observationen på revirområden är spår som vargen lämnat i snön under natten. Ibland kan en varg röra sig i närheten av bostadshus eller på gårdsplaner. Under våren görs observationer i synnerhet av unga vargindivider, som söker sig ett nytt revir. Att man får syn på en varg betyder inte alltid att det är fråga om en sådan situation som skulle kräva aktiva myndighetsåtgärder. Läs nyheten

www.slu.se/skandulv

Information om de stora rovdjuren i nordiska länder

SKANDULV - Forskning om vargar i Skandinavien. SKANDULV arbetar med grundvetenskapliga och tillämpade frågeställningar kring vargens ekologi och förvaltning. De huvudsakliga frågorna berör vargens populationsdynamik, rörelsemönster, genetik och ekosystemeffekter.