Aktuellt

Metsähallitus dec 28, 2022 09:37

Man ingrep i över 500 naturbesökares aktiviteter

Jakt- och fiskeövervakare inspekterar jägare i Norra Finland.Kuva: Katri Lehtola / Keksi

Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning har för första gången följt upp resultaten av sitt arbete i realtid under hela året. Det nya systemet avslöjar att 368 personer bröt mot lagen när de rörde sig i naturen och 169 personer hade inte de tillstånd som behövdes. Läs nyheten

Jord- och skogsbruksministeriet jul 08, 2022 15:36

Huvudmålen för förvaltningsplanen för björnstammen är att bibehålla en gynnsam bevarandestatus och upprätthålla björnstammens skygghet för människan

Björnen tittar bakom en träd.

Jord- och skogsbruksministeriet har fastställt en uppdaterad förvaltningsplan för björnstammen i Finland. Förvaltningsplanen är en viktig del av rovdjurspolitiken och beståndsförvaltningen. Läs nyheten

Finlands Viltcentral maj 19, 2022 14:01

Locka inte björnar till gårdarna

Björnen tittar bakom en träd.

Björnar som har kommit ut ur idet är hungriga. Deras fettreserver har förbrukats under den långa vintervilan, och på förvåren är det en utmaning att hitta föda i naturen. Därför kan björnar söka delikatesser i närheten av mänsklig bebyggelse. Men det går att förebygga björnbesök på gårdar. Läs nyheten

Finlands Viltcentral mar 07, 2022 14:27

306 lodjur fälldes vid jakt i stamvårdande syfte

Lodjuret bär en död kanin i munnen.

Den stamvårdande jakten på lodjur avslutades i slutet av februari. Bytet blev 306 lodjur. Bytesmängden var större än förra vintern, då 292 lodjur fälldes. Läs nyheten

feb 22, 2022 15:46

Utbildningen av rovdjurskontaktpersoner förnyades och är nu öppen för alla på nätet

En björnhona och tre ungar sitter på en myr med sina ryggar mot bilden. Ungarna håller sig tätt intill modern, två av dem står på bakbenen.

En ny grundkurs för rovdjurskontaktpersoner har publicerats på utbildningssidan Viltinfo.fi. Den förnyade kursen förenhetligar rovdjurskontaktpersonernas kunskapsunderlag och klargör nätverkets roll i insamlingen av viltdata. Läs nyheten

Finlands Viltcentral feb 08, 2022 09:21

Tre järvar som byte med renskötselområdets dispenser

En järv står på en björkstam. I bakgrunden syns skogen i höstskrud.

Finlands viltcentral beviljade skadebaserade dispenser för fångst av tre järvar i vinter. Två av dispenserna beviljades till ett dispensområde i Hyrynsalmi och Suomussalmi och en till Enontekis. Dessutom fattade viltcentralen beslut om avslag på tre dispensansökningar. Läs nyheten

Finlands Viltcentral jan 03, 2022 08:26

Ansökningarna om dispens för stamvårdande vargjakt är behandlade

Flock med tre vargar på snön.

Finlands viltcentral har fattat fyra gynnsamma dispensbeslut som berättigar till stamvårdande jakt på 18 vargar. Läs nyheten

Jord- och skogsbruksministeriet nov 05, 2021 15:57

Jord- och skogsbruksministeriet uppdaterar förordningspromemorian om stamvårdande jakt på varg på grund av ett programmeringsfel vid Naturresursinstitutet

En varg som tittar mot oss står vid en myr.

Jord- och skogsbruksministeriet uppdaterar promemorian om stamvårdande jakt på varg som är på remiss. Naturresursinstitutet har upptäckt ett programmeringsfel i de beräkningar som legat till grund för förordningen. Ministeriet ändrar inte förordningen eller avbryter beredningen, utan använder en annan modell för att fastställa referensvärdet för en gynnsam bevarandestatus för vargstammen. Läs nyheten

Finlands Viltcentral okt 22, 2021 14:51

Dispenserna för lodjur beviljade

Slut upp av en lod som slickar ett munspel.

Finlands viltcentral har beviljat dispenserna för fångst av lodjur i stamvårdande syfte för jaktsäsongen som inleds den 1 december. Syftet med jakten i stamvårdande syfte är att stabilisera stammens nivå och upprätthålla lodjurets människoskygghet. Läs nyheten

Jord- och skogsbruksministeriet okt 15, 2021 16:05

Det huvudsakliga målet med förvaltningsplanen för lodjursstammen är att bevara en gynnsam skyddsstatus

Lodjurets huvud i närbild.

Jord- och skogsbruksministeriet har fastställt den uppdaterade förvaltningsplanen för lodjursstammen och jaktkvoten 2021–2022. Förvaltningsplanen är en viktig del av storviltspolitiken och förvaltningen av stammar. Läs nyheten

Jord- och skogsbruksministeriet jul 12, 2021 13:24

Jaktkvoten för björn är 457 – Målet är att stoppa populationens ökning

Björnen tittar bakom en träd.

Jord- och skogsbruksministeriet fastställde genom sin förordning jaktkvoten för björn som är 457 djur under jaktsäsongen 2021–2022. Kvoten är 73 björnar fler än under föregående säsong och 144 björnar fler än 2019–2020. Finlands viltcentral fattar slutliga beslut om hur dispenserna inriktas. Läs nyheten

jun 22, 2021 11:11

Vargstammen i Finland har ökat

En varg som tittar mot oss står vid en myr.

Enligt Naturresursinstitutets beräkning fanns det med 90 procents sannolikhet 18–25 vargpar och 32–38 familjegrupper i Finland i mars 2021. Det fanns total 54–59 vargrevir, inklusive gränsreviren och reviren i renskötselområdet. Läs nyheten

Jord- och skogsbruksministeriet jun 14, 2021 14:36

En rapport om förutsättningarna för stamvårdande jakt på varg blev färdig

En varg som tittar mot oss står vid en myr.

De arbetsgrupper som tillsatts av jord- och skogsbruksministeriet föreslår att det görs ett femårigt försök med jakt på varg i stamvårdande syfte om vargstammens skyddsnivå är gynnsam. Ministeriet bedömer möjligheterna att tillåta jakt efter att Naturresursinstitutet har publicerat en mellanrapport om referensvärdena för en gynnsam skyddsnivå för vargstammen. Läs nyheten

Jord- och skogsbruksministeriet maj 28, 2021 16:00

Vargforumet som ordnas den 15 juni 2021 erbjuder information och möjlighet att ställa frågor

En varg som tittar mot oss står vid en myr. Susi suolla.

Temat för vargforumet som ordnas i form av ett för alla öppet webbinarium är varg och flerartsförvaltning och i synnerhet vargens växelverkan med andra arter. Alla arter, såväl bytesdjur som rovdjur, står i nära koppling till varandra, och därför finns det skäl att se på olika arter som helheter också när det gäller förvaltning av vargstammen. Läs nyheten

Jord- och skogsbruksministeriet nov 24, 2020 09:00

I vinter får man fälla högst åtta järvar

En järv står på en björkstam. I bakgrunden syns skogen i höstskrud.

Enligt jord- och skogsbruksministeriets nyutfärdade förordning får man döda högst åtta järvar under jaktåret 2020 – 2021. Dispenser söks hos Finlands viltcentral. Avsikten är att skydda rennäringen som orsakas stora skador av järvar. Förordningen träder i kraft den 24 november 2020. Läs nyheten

Jord- och skogsbruksministeriet nov 18, 2020 10:17

Planeringen av vargens stamvårdande jakt går framåt

En varg som tittar mot oss står vid en myr.

Breda arbetsgrupper har på ett heltäckande sätt diskuterat förutsättningarna och kraven för stamvårdande jakt efter varg. Utifrån beredningsarbetet och EU-domstolens förhandsavgörande har jord- och skogsbruksministeriet kommit fram till att en viktig förutsättning för jakten är att vargstammen ligger på en gynnsam skyddsnivå. Arbetet fortsätter med att fastställa ett gränsvärde för en gynnsam skyddsnivå och att finslipa detaljerna i ett system för stamvårdande jakt. Läs nyheten

Finlands Viltcentral okt 26, 2020 13:58

Dispenserna för lodjur beviljade

Lodjurets huvud i närbild.

Finlands viltcentral har beviljat dispenserna för fångst av lodjur i stamvårdande syfte för jaktsäsongen som inleds den 1 december. Syftet med jakten i stamvårdande syfte är att stabilisera stammens nivå och upprätthålla lodjurets människoskygghet. Läs nyheten

Jord- och skogsbruksministeriet okt 20, 2020 14:00

Finland, Sverige och Norge fördjupar samarbetet i vargfrågor

En varg som tittar mot oss står vid en myr.

De finska, svenska och norska myndigheterna som arbetar med rovdjursrelaterade frågor har undertecknat ett ramdokument som stärker samarbetet när det gäller förvaltningen och skyddet av den fennoskandinaviska vargstammen. Länderna vill förbättra den fennoskandinaviska vargstammens möjligheter att överleva på lång sikt och skapa ett gränsöverskridande perspektiv på förvaltningen av vargstammar. Förvaltnings- och forskningssamarbetet mellan länderna siktar till exempel till att harmonisera metoderna för att följa upp vargstammar och sprida information. Läs nyheten

Finlands Viltcentral aug 19, 2020 10:17

Björnjakten startar

Björnen tittar bakom en träd.

Finlands viltcentral har beviljat sammanlagt 289 dispenser för jakt på brunbjörn i stamvårdande syfte för jaktsäsongen som börjar torsdagen den 20 augusti. Dessutom kan man inom renskötselområdet med stöd av regional kvot fälla 95 björnar, varav 20 i det västra och 75 i det östra renskötselområdet. Läs nyheten

aug 12, 2020 10:09

Allt fler räds de stora rovdjuren – björn och fästingar väcker större oro än varg

Många finländare räds björn, fästingar och varg Finländare frågades hur rädda de är att möta följande djur då de rör sig i naturen. Av bilden framgår andelen svarspersoner som uppgav att de känner stor eller mycket stor rädsla. Av finländarna uppger 35 procent att de är mycket rädda för att möta en varg. Björnen väcker rädsla hos 44 procent av finländarna och fästingarna hos 43 procent. Rädslan för stora rovdjur har blivit vanligare och tilltagit under de senaste fem åren. Allt fler räds också andra djur, som grävlingar.

Finländarnas attityder till de stora rovdjuren har kartlagts i en studie. Allt fler är rädda för rovdjur. Björn och fästingar väcker mer rädsla än vargen. Läs nyheten

www.slu.se/skandulv

Information om de stora rovdjuren i nordiska länder

SKANDULV - Forskning om vargar i Skandinavien. SKANDULV arbetar med grundvetenskapliga och tillämpade frågeställningar kring vargens ekologi och förvaltning. De huvudsakliga frågorna berör vargens populationsdynamik, rörelsemönster, genetik och ekosystemeffekter.