Jakt på stora rovdjur

De stora rovdjuren är enligt jaktlagen fridlyst vilt. De kan jagas i begränsad mängd med dispens.

Två mannen bär en sköt björn i skogen. Två mannen bär en sköt björn i skogen. Foto Timo Eskola

Jakten på stora rovdjur är dispensbaserad avvikelse från fredningen

Jakten på de stora rovdjuren baserar sig på arternas stamförvaltningsplaner. Enligt dem ska rovdjursstammarna hållas livskraftiga och människoskygga. Dispens på grund av skadegörelse beviljas av Finlands viltcentral.

Dispens baserad på stamförvaltningen, där bytet går till den som beviljats dispensen, kan beviljas endast i områden där arten förekommer rikligare. Dispens baserad på skadegörelse kan i princip beviljas när som helst.

Finland är i de artspecifika förvaltningsplanerna indelat i stamförvaltningsområden. Stamförvaltningens målsättningar kan vara olika i olika områden. Största delen av dispenserna för björnjakt i stamförvaltningssyfte beviljas i området för etablerad stam, medan dispenserna i utbredningsområdet och området för stam under utveckling är färre.

Före en ansökan besvaras med ett jakande eller nekande beslut utreds om avvikelse från fredningen äventyrar den ifrågavarande artens gynnsamma skyddsnivå eller uppnåendet av den och om förutsättningarna för avvikelse, som räknas upp i jaktlagen, uppfylls. När man överväger dispens måste också andra tillfredsställande lösningar än jakt sökas.


Björnjakt

Björnjakten har på sätt och vis upplevt en renässans i Finland. I och med att björnstammen ökat har allt fler jägare fått möjlighet att delta i björnjakt. Konsten att jaga björn har bevarats väl i östra och norra Finland. I resten av landet har det blivit ett avbrott i jakttraditionerna, som nu kompenseras genom utbildning av jägarna. Läs mer om björnjakt.


Vargjakt

Vargjakt lyckas praktiskt taget bara när det är snö på marken. Då kan man utgående från spåren ta reda på var vargarna lagt sig för dagen. Vargarna omringas med en tillräckligt stor ring så att de inte skräms iväg i förtid. När man är säker på att vargarna befinner sig i ringen sätter man upp en flagglina. Läs mer om vargjakt.


Lodjursjakt

Lodjuret har spridit sig över hela Finland och nuförtiden har många jägare möjlighet att delta i jakten på det. Jaktsäsongen för lo börjar i början av december i nästan hela Finland. Bara i renskötselområdet börjar den redan i början av oktober. Jakten lyckas endast när marken är snötäckt. Läs mer om lodjursjakt.


Olaglig jakt

Att döda ett stort rovdjur utan lov eller på annat sätt olagligt definieras vanligen som grovt jaktbrott. Läs mer om olagligt jakt.

Lagstiftning och bestämmelser

I skyddet och jakten av de stora rovdjuren i Finland tillämpas nationell lagstiftning och internationella överenskommelser.

Förvaltningsplaner

Finländarnas åsikter om förvaltning och skydd av de stora rovdjuren är ibland kontroversiella. Man försöker beakta de varierande åsikterna i de nationella förvaltningsplanerna för de stora rovdjuren.

Rovdjursforskning i Finland

Till rovdjursforskningens huvuduppgifter hör kartläggning av rovdjursstammarna och studier av rovdjurens levnadsvanor. När det gäller rovdjursstammarna utreds förutom mängden även ålders- och könsstrukturen samt den genetiska strukturen. Genom forskningen får man information om rovdjurens rörelser, ...