Förvaltningsplanen för björnstammen i Finland

Förvaltningsplanen för björnstammen i Finland fastställdes år 2007. I förvaltningsplanen beskrivs de riktlinjer jord- och skogsbruksministeriet följer i sin systematiska förvaltning av björnstammen. Med förvaltningen vill man försäkra sig om att björnen förblir en permanent del av Finlands natur. Den grundläggande målsättningen i förvaltningen och skyddet av björnstammen är att bevara stammen på en gynnsam skyddsnivå.

Finland delas in i fyra stamförvaltningsområden för björn

Björnen tittar bakom buske. Björnen. Foto Markku Pirttimaa

Finlands björnstam har utvecklats positivt. Huvudmålet med stamförvaltningen är att stammen hålls livskraftig men människoskygg, att de skador björnarna orsakar minimeras och människors kunskap om björnen ökar. I förvaltningsplanen är det i grund och botten frågan om att skapa goda förutsättningar för björnen och människan att leva sida vid sida.

I förvaltningsplanen för björnstammen är Finland indelat i fyra stamförvaltningsområden, nämligen renskötselområdet, området för etablerad stam, utbredningsområdet och området för stam under utveckling. I renskötselområdet och området för etablerad stam hålls björnstammen på nuvarande nivå. I utbredningsområdet får björnarnas antal öka måttligt. På det sättet tryggas björnens utbredning till området för stam under utveckling. I området för stam under utveckling tillåts björnantalet öka inom de gränser som sätts av befolkningstäthet och näringsstruktur.

Björnjakt

Björnjakten har på sätt och vis upplevt en renässans i Finland. I och med att björnstammen ökat har allt fler jägare fått möjlighet att delta i björnjakt. Konsten att jaga björn har bevarats väl i östra och norra Finland. I resten av landet har det blivit ett avbrott i jakttraditionerna, som nu komp...

Observationer som grund för uppskattningen

Naturresursinstitutets uppskattningar av individantalet baserar sig i första hand på de observationer nätverket av frivilliga rovdjurskontaktpersoner gjort. Naturresursinstitutet utnyttjar vid sin uppskattning också markräkning som görs av jägare, rovdjursobservationer som älgjägare antecknat samt v...