Förvaltningsplanen för Finlands järvstam

Förvaltningsplanen för järvstammen i Finland fastställdes år 2014. Planen avviker till sin uppbyggnad från de tidigare planerna. Den egentliga förvaltningsplanen omfattar bara målsättningarna och åtgärderna i förvaltningen av järvstammen. Som stöd för planen finns en separat publikation om bakgrunden och motiven.

Riktlinjerna i förvaltningen av järvstammen

En järv står och spanar vid ett kullfallet träd. Järv. Foto: Anttin Leinonen

I förvaltningsplanen presenteras både riktlinjer baserade på järvens biologi och på samhällsaspekter, enligt vilka järvstammen i Finland förvaltas systematiskt så att järven förblir en livskraftig del av vår natur. Förvaltningen av järvstammen styrs å ena sidan av skyldigheter enligt internationella avtal och naturdirektiv att uppnå en gynnsam skyddsnivå för järvstammen samt allmänna målsättningar i fråga om skydd av starkt hotad art och å andra sidan av samhällets socioekonomiska krav att minimera de skador järven orsakar.


Järvens stamförvaltningsområden

Utifrån levnadsvanor och utbredning kan man säga att vi i Finland har två sorters järvar. Trots den låga totalpopulationen är järven i Fjäll-Lappland där populationen är som tätast den mest betydande orsaken till skador på renar. Å andra sidan har skogsjärven som lever utanför renskötselområdet långsamt förökat sig och spritt sig till nya områden utan att orsaka skada eller störa människor.

I förvaltningen av järvstammen delas Finland in i tre storområden som är norra och östra renskötselområdet, övriga renskötselområdet och Skogs-Finland.

Målsättningen i norra och östra renskötselområdet är en stabil järvstam med jämn utbredning samt tryggande av kontakten till Skandinaviens och Rysslands populationer.

Målsättningen i övriga renskötselområdet är utbredning till nya revir. Järvarnas möjlighet att röra sig fritt mellan renskötselområdet och övriga Finland tryggas.

Järvstammen i Skogs-Finland får växa och breda ut sig naturligt till nya revir.

Centrala åtgärder strävar bl.a. till att stärka järvstammen utanför renskötselområdet, minska järvskadorna på ren och utveckla metoderna för uppföljning av järvstammen.

Olaglig jakt

Att döda ett stort rovdjur utan lov eller på annat sätt olagligt definieras vanligen som grovt jaktbrott.

Observationer som grund för uppskattningen

Naturresursinstitutets uppskattningar av individantalet baserar sig i första hand på de observationer nätverket av frivilliga rovdjurskontaktpersoner gjort. Naturresursinstitutet utnyttjar vid sin uppskattning också markräkning som görs av jägare, rovdjursobservationer som älgjägare antecknat samt v...