Aktuellt

< Föregående Nästa >
Finlands Viltcentral
feb. 18, 2020 10:39

Åtta järvar som byte med renskötselområdets dispenser

Med stöd av skadebaserade dispenser beviljade av Finlands viltcentral fick man under december och januari åtta järvar som byte. Med stöd av dispenserna fälldes sex järvar i Lappland, en i Kajanaland och en i Uleåborg. I Enontekis, Salla, Sodankylä, Suomussalmi, Taivalkoski och Utsjoki fälldes en järv, i Enare två. Av järvarna man fick som byte var tre hanar och fem honor.

Den av jord- och skogsbruksministeriet fastställda största tillåtna bytesmängd för innevarande jaktår är, liksom för de tre föregående åren, åtta järvar. I enlighet med ministeriets förordning kunde dispenser beviljas endast för det i förvaltningsplanen för järvstammen fastställda stamförvaltningsområdet i norra och östra renskötselområdet, på vilket skadorna orsakade av järv huvudsakligen förekommer. Järven orsakar över hälften av alla ersatta renskador som är förorsakade av stora rovdjur.

Enligt Naturresursinstitutet uppskattade man att det i Finland vintern 2018/2019 sammanlagt rörde sig 250–280 järvar, varav 110–130 på renskötselområdet. Enligt de årliga vilttriangelinventeringarna har antalet järvar flerdubblats i hela landet under de senaste 20 åren och arten har de senaste åren brett ut sig allt mer även till områden söder om renskötselområdet. Numera kan man påträffa järvspår ända ner till de sydligaste delarna av Finland.

www.slu.se/skandulv

Information om de stora rovdjuren i nordiska länder

SKANDULV - Forskning om vargar i Skandinavien. SKANDULV arbetar med grundvetenskapliga och tillämpade frågeställningar kring vargens ekologi och förvaltning. De huvudsakliga frågorna berör vargens populationsdynamik, rörelsemönster, genetik och ekosystemeffekter.