Aktuellt

< Föregående Nästa >
Jord- och skogsbruksministeriet
nov 24, 2020 09:00

I vinter får man fälla högst åtta järvar

Enligt jord- och skogsbruksministeriets nyutfärdade förordning får man döda högst åtta järvar under jaktåret 2020 – 2021. Dispenser söks hos Finlands viltcentral. Avsikten är att skydda rennäringen som orsakas stora skador av järvar. Förordningen träder i kraft den 24 november 2020.

Fångstmängden på åtta järvar bedöms inte försämra skyddsnivån eller bromsa upp stammens tillväxt. I februari 2020 var antalet järvar uppskattningsvis 385 – 390, medan antalet 2017 var 220 – 250. Järvstammen har ungefär tiodubblats jämfört med början av 1990-talet. Stammen i Finland hör också till den skandinaviska livskraftiga populationen på över tusen järvar samt till den population på cirka 1 500 järvar som vistas i Ryssland.

Kvoten i sig innebär inte att de åtta järvarna dödas, utan fastställer en övre gräns för antalet dispenser som Finlands viltcentral beviljar. Utan förordningen begränsas antalet tillstånd endast av habitatdirektivet och de nationella bestämmelserna. Avsikten är att jakten på järvar ska ske före februari, då järvens förökningstid vanligen börjar.

Järvar orsakar rennäringen stora skador

År 2020 rapporterades nästan 3 300 järvdödade renar jämfört med 2 150 i fjol. Värdet av järvskador beräknas stiga från fjolårets 4,1 miljoner euro till 6,7 miljoner euro. Värdet av alla skador på renar beräknas stiga till 10,7 miljoner euro, medan beloppet 2019 var 6,9 miljoner euro. Ökningen beror på skador orsakade av järvar. Järven orsakar mer skada för rennäringen än de övriga stora rovdjuren tillsammans. EU:s betalningstak begränsar dock ersättningarna för skador på renar till 10 miljoner euro, vilket innebär att skadorna sannolikt inte kan ersättas fullt ut.

Det har upprepade gånger föreslagits att man ska övergå till samma ersättningssystem som Sverige har och som bygger på revir. Renbeteslagen i renskötselområdet motsätter sig starkt ett sådant system. Att byta system minskar dock inte antalet skador och det har inte heller i Sverige minskat behovet av dispenser som baserar sig på skador.

I Norra Finland finns det många nationalparker samt vida naturskydds- och Naturaområden där det också är möjligt att jaga stora rovdjur. I dessa områden har det inträffat flest skador av järv. När järvjakten sker i ett Natura 2000-område som är skyddat på grund av järv, ska konsekvenserna av jakten för områdets järvstam bedömas i enlighet med 65 § i naturvårdslagen (HFD: 2020:31). Finlands viltcentral ska övervaka att en sådan bedömning görs och därutöver begära ett utlåtande om bedömningen av närings-, trafik- och miljöcentralen samt av innehavaren av naturskyddsområdet.

Mer information:

Jussi Laanikari, specialsakkunnig, tfn 040 733 6229, fornamn.efternamn@mmm.fi

www.slu.se/skandulv

Information om de stora rovdjuren i nordiska länder

SKANDULV - Forskning om vargar i Skandinavien. SKANDULV arbetar med grundvetenskapliga och tillämpade frågeställningar kring vargens ekologi och förvaltning. De huvudsakliga frågorna berör vargens populationsdynamik, rörelsemönster, genetik och ekosystemeffekter.