Aktuellt

Finlands Viltcentral jul 10, 2020 12:10

Rejäl ökning i antalet dispenser för björn

Björnen stirrar i skogen.

Finlands viltcentral har beviljat 289 dispenser för jakt på björn i stamvårdande syfte. Det är 61 dispenser fler än i fjol. Dessutom kan man på renskötselområdet med stöd av regional kvot fälla 95 björnar. Den av Jord- och skogsbruksministeriet fastställda totala kvoten för den kommande jaktsäsongen är 384 djur. Läs nyheten

Naturresursinstitutet (Luke) jun 25, 2020 09:33

Beståndsberäkning för varg 2020: Antalet vargflockar ökad – i synnerhet i västra Finland

Varg i myrlandskap, delvis bakom ett litet träd, blicken riktad mot fotografen.

I Finland förekom med största sannolikhet 30 vargflockar (27−33 med konfidensgrad 90 %, bild 1) under mars månad 2020, av vilka 24 (21−27) levde inom riksgränsen. På vardera sidan av den östra riksgränsen rörde sig 6 (5–7) flockar. Det totala antalet vargflockar hade ökat med cirka 25 procent jämfört med ett år tidigare. Läs nyheten

Naturresursinstitutet (Luke) maj 20, 2020 08:09

Det effektivaste sättet att förebygga vargskador är att kombinera olika åtgärder – nya metoder importeras till Finland

En varg står vid en myr.

Elektriska rovdjursstängsel är i Finland en vanlig och effektiv metod för att skydda husdjur mot rovdjursattacker. Att anlägga ett permanent rovdjursstängsel tar dessvärre tid. En forskare utredde rönen kring skadeförebyggande metoder utomlands. I projektet VargLIFE introduceras och testas nya metoder i Finland. Läs nyheten

Jord- och skogsbruksministeriet maj 06, 2020 16:43

Uppföljningsgruppen för förvaltningsplanen för varg ska planera vargforum på landskapsnivå

En varg som tittar mot oss står vid en myr.

De årliga vargforumen ger en regional syn på planeringen och uppföljningen av förvaltningsplanen för varg. Jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt en bred uppföljningsgrupp för förvaltningsplanen för vargstammen i Finland. Till gruppens uppgifter hör att planera vargforum i samband med att man genomför och följer upp förvaltningsplanens åtgärder. Läs nyheten

Finlands Viltcentral apr 20, 2020 11:07

Elstängsel skyddar biodlingar mot björnar

Björnen ligger i skogen.

Björnar som vaknar ur sin vintersömn är hungriga, och en del av dem försöker mätta sin kurrande mage genom att plundra bikupor. Björnar orsakar årligen avsevärda skador på biodlingar. Skadorna kan förebyggas med elstängsel, vilka bör sättas i funktionsdugligt skick så fort som möjligt. Läs nyheten

Finlands Viltcentral apr 09, 2020 10:02

Gör så här, om du hittar vargspår eller ser en varg

En varg som tittar mot oss står vid en myr.

Vargen undviker i regel människor, och det är ovanligt att få syn på en varg. Den vanligaste observationen på revirområden är spår som vargen lämnat i snön under natten. Ibland kan en varg röra sig i närheten av bostadshus eller på gårdsplaner. Under våren görs observationer i synnerhet av unga vargindivider, som söker sig ett nytt revir. Att man får syn på en varg betyder inte alltid att det är fråga om en sådan situation som skulle kräva aktiva myndighetsåtgärder. Läs nyheten

Jord- och skogsbruksministeriet mar 25, 2020 15:16

Resultaten från inventeringen av vargspår gicks igenom på inventerarnas feedbackmöte på webben i tisdags - En rapport om inventeringen publiceras på våren

En varg står på en snöig sjö mitt bland vassen

Om inventeringen av vargens snöavtryck, som ordnades i februari, ska tas fram och publiceras en rapport senare på våren. Inventerarna samlades på tisdag kväll till ett feedbackmöte på webben. Deltagarna gick igenom observationsmaterialet och diskuterade inventeringens förlopp. Mötets resultat kommer att ingå i inventeringsrapporten. Läs nyheten

Finlands Viltcentral mar 03, 2020 10:07

Stamförvaltningsmässig jakt på lodjur avslutades

Lodjurets huvud i närbild.

Den stamförvaltningsmässiga jakten på lodjur avslutades den sista februari. Bytet blev 212 lodjur. Bytesmängden ökade något jämfört med förra vintern, då 180 lodjur fälldes. Läs nyheten

Finlands Viltcentral feb 18, 2020 10:39

Åtta järvar som byte med renskötselområdets dispenser

En järv står på en björkstam. I bakgrunden syns skogen i höstskrud.

Med stöd av skadebaserade dispenser beviljade av Finlands viltcentral fick man under december och januari åtta järvar som byte. Med stöd av dispenserna fälldes sex järvar i Lappland, en i Kajanaland och en i Uleåborg. I Enontekis, Salla, Sodankylä, Suomussalmi, Taivalkoski och Utsjoki fälldes en järv, i Enare två. Av järvarna man fick som byte var tre hanar och fem honor. Läs nyheten

Jord- och skogsbruksministeriet jan 23, 2020 16:05

Arbetsgrupperna för att utreda jakt på varg i stamvårdande syfte har tillsatts

En varg som tittar mot oss står vid en myr.

I ett brett projekt som handlar om att planera stamvårdande jakt och specificera vad det innebär i praktiken ska utredas förutsättningarna och målen för jakt på varg som sker i stamvårdande syfte. Ytterligare ska det studeras andra tillfredsställande lösningar. Planeringen utgår från förvaltningsplanen för vargstammen och EU-domstolens förhandsavgörande om stamvårdande jakt. Läs nyheten

Jord- och skogsbruksministeriet dec 20, 2019 12:00

Vargspår ska räknas i södra delar av Södra Österbotten och Österbotten samt i norra delar av Satakunta om vädret är gynnsamt

En varg står på en snöig sjö mitt bland vassen

I vinter ska snöspår efter varg inventeras inom ett avgränsat område i Södra Österbotten, Österbotten och Satakunta om vädret tillåter. Jord- och skogsbruksministeriet, Finlands viltcentral, Naturresursinstitutet och Finlands Jägarförbund har kommit överens om en inventering. Läs nyheten

Jord- och skogsbruksministeriet dec 17, 2019 14:00

Utbetalning av ersättning för skador som stora rovdjur orsakar på hundar, husdjur och lösöre blir snabbare

Björnen tittar bakom en träd. Största delen av de skador som orsakas av björn gäller bin och får.

Från ingången av 2020 är det möjligt för kommunerna att betala full ersättning för skador på hundar, husdjur och lösöre genast efter ersättningsbeslutet. År 2018 var ersättningen för skadorna cirka 7,7 miljoner euro. Största delen gick till att ersätta renskador. Skador på husdjur kan förebyggas till exempel med hjälp av stängsel. Läs nyheten

Finlands Viltcentral nov 08, 2019 13:57

Höstens byte 305 björnar

Björnen tittar bakom en träd.

I hela landet fick man sammanlagt 305 björnar som byte under björnjaktperioden, som upphörde i slutet av oktober. Jämfört med föregående år minskade bytesmängden med 30 djur. I södra Finland jagas björn med stöd av dispenser i stamvårdande syfte och inom renskötselområdet med stöd av en regional kvot. Byteskvoten för hela landet minskades med 42 individer från i fjol. Läs nyheten

Jord- och skogsbruksministeriet nov 05, 2019 10:26

Förvaltningsplanen för vargstammen har målet att hantera vargrelaterade konflikter och trygga vargstammens livskraft

En varg som tittar mot oss står vid en myr.

Jord- och skogsbruksministeriet har fastställt en förvaltningsplan för vargstammen i Finland. Planen är ett verktyg för att förvalta vargstammen och hantera vargrelaterade konflikter samt ett viktigt instrument för att driva vargpolitiken. För att följa upp genomförandet av planen ska det inrättas ett vargforum. Läs nyheten

Finlands Viltcentral okt 24, 2019 15:26

Dispenserna för lodjur beviljade

Lodjurets huvud i närbild.

Finlands viltcentral har beviljat dispenserna för fångst av lodjur i stamvårdande syfte för jaktsäsongen som inleds den 1 december. Syftet med fångsten i stamvårdande syfte är att hålla lodjursstammens storlek på nuvarande nivå. Läs nyheten

Finlands Viltcentral sep 13, 2019 10:16

Risken för hundskador på vargområden ökar på hösten

En varg står vid en myr.

Risken för att jakthundar som rör sig på längre avstånd från ägaren ska stöta på varg är störst under hösten. Även fårskador orsakade av varg sker mest under perioden juli-september, då valparna börjar öva bytesjakt och de unga vargarna söker egna revir. Dessa oerfarna predatorer kan söka lättfångade byten. Läs nyheten

Jord- och skogsbruksministeriet jun 28, 2019 14:17

Utkast till ny förvaltningsplan för Finlands vargstam på remiss

En varg som tittar mot oss står vid en myr.

Ett utkast till en ny förvaltningsplan för vargstammen har sänts för utlåtande. Planen är ett verktyg för att förvalta vargstammen och hantera vargrelaterade konflikter samt ett viktigt instrument för att driva vargpolitiken. Planen är också ett svar på de internationella åtagandena som gäller artskydd. Remisstiden fortsätter fram till den 30 augusti 2019. Läs nyheten

Finlands Viltcentral maj 09, 2019 09:35

Tämj inte björnen genom att mata den

Björnen stirrar i skogen.

På våren och försommaren görs många björnobservationer, då det i naturen finns sparsamt med föda och björnarna rör sig till och med under den ljusa tiden. Man får dock inte erbjuda mathjälp åt björnarna, så att de inte vänjer sig allt för mycket vid människor. Läs nyheten

Finlands Viltcentral apr 04, 2019 08:08

Åtta järvar som byte med renskötselområdets dispenser

En järv står på en björkstam. I bakgrunden syns skogen i höstskrud.

Med stöd av Finlands viltcentral beviljade dispenser på skadebaserad grund fick man under den gångna vintern åtta järvar som byte. Med stöd av dispenserna fälldes fem järvar i Lappland och tre i Kajana. I Enontekis, Hyrynsalmi, Salla och Sodankylä fick man en järv som byte, i Savukoski och Suomussalmi två. Läs nyheten

mar 27, 2019 15:30

Lokala åtgärder viktiga för förvaltningsplanen för vargstammen

En varg står på en snöig sjö mitt bland vassen

Styrgruppen för förvaltningsplanen för vargstammen har sammanträtt för att diskutera bland annat flerartsförvaltning, frågan om hur vargar tolereras samt hur den regionala och lokala situationen beaktas vid uppdateringen av förvaltningsplanen. I projektet Uppdatering av förvaltningsplanen för varg övergår man nu till att planera åtgärder och mål för förvaltningsplanen. Läs nyheten

www.slu.se/skandulv

Information om de stora rovdjuren i nordiska länder

SKANDULV - Forskning om vargar i Skandinavien. SKANDULV arbetar med grundvetenskapliga och tillämpade frågeställningar kring vargens ekologi och förvaltning. De huvudsakliga frågorna berör vargens populationsdynamik, rörelsemönster, genetik och ekosystemeffekter.