Kuka suurpedoista vastaa?

Maa- ja metsätalousministeriö on suurpetoasioissa ylin johtava ja valvova viranomainen. Ympäristöministeriö osallistuu luonnonsuojelulain ja EU-lainsäädännön keinoin suurpetoja koskevien viranomaistehtävien valmisteluun. Suomen riistakeskus edistää kestävää riistataloutta, tukee paikallisten riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta. Luonnonvarakeskus tutkii suurpetokantoja ja petojen elintapoja. Metsähallitus osallistuu valtion mailla suurpetokantojen suojelua ja kannan seurantaa edistäviin toimiin, mahdollistaa suurpetojen metsästyksen annettujen säädösten ja ohjeiden mukaisesti sekä valvoo metsästystä valtion mailla.

Iso ruskeakarhu katsoo kohti. Tasutalla havupuita kasvava suo. Karhu saapuu ruokintapaikalle. Kuva: Eeva Pulkkinen.

Viralliset toimijat

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)

Maa- ja metsätalousministeriö on suurpetoasioissa ylin johtava ja valvova viranomainen. EU:n luontodirektiivin asettamat velvoitteet suurpetokantojen hoitamisesta on kirjattu Suomen metsästyslainsäädäntöön. Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa Suomen riistakeskusta ja Luonnonvarakeskusta. Ohjauksen tarkoituksena on varmistaa suurpetokantojen hoito, hallinnointi ja seuranta. 

MMM:n verkkosivut (mmm.fi)

Suomen riistakeskus

Suomen riistakeskus edistää kestävää riistataloutta, tukee paikallisten riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta. Lisäksi se hoitaa kaikkia metsästyslain alaisia lupa-asioita. Riistakeskus seuraa suurpetokantojen tilaa ja elinvoimaisuutta sekä kehittää näihin liittyviä toimintoja yhdessä tutkimuksen kanssa. Riistakeskus pyrkii myös ehkäisemään suurpetojen aiheuttamia vahinkoja. Suomen riistakeskus valmistelee, laatii ja päivittää suurpetoja ja niiden elinympäristöjen hoitoa koskevat hoitosuunnitelmat. Se myös vastaa suurpetojen kannanhoitoa ja metsästystä koskevasta koulutuksesta ja neuvonnasta. Metsästäjä-lehti on tärkeä osa tätä toimintaa. Suomen riistakeskuksen yhteydessä toimivat valtakunnallinen riistaneuvosto ja 15 alueellista riistaneuvostoa lisäävät suurpetopolitiikkaan liittyvää sidosryhmäyhteistyötä. Riistanhoitoyhdistyksittäin koottu suurpetoyhdyshenkilöverkosto raportoi varmistetut havainnot suurpedoista Luonnonvarakeskukselle. 

Suomen riistakeskuksen verkkosivut (riista.fi)

Luonnonvarakeskus (Luke)

Luonnonvarakeskus tutkii suurpetokantoja ja petojen elintapoja. Keskeisiä tutkimusaiheita ovat mm. ikä- ja sukupuolirakenne sekä geneettinen rakenne. Myös suurpetojen liikkumista, ravintoa, elinympäristöjä ja suhdetta ihmistoimintoihin tutkitaan. Luonnonvarakeskus antaa maa- ja metsätalousministeriölle vuosittain lausunnon suurpetokantojen koosta, lisääntymistuotosta sekä metsästettävyydestä. Luonnonvarakeskuksen laatimat arviot yksilömääristä pohjautuvat ensisijaisesti suurpetoyhdyshenkilöiden keräämään havaintoaineistoon.

Luonnonvarakeskuksen verkkosivut (luke.fi)

Metsähallitus

Metsähallitus osallistuu valtion mailla suurpetokantojen suojelua ja kannan seurantaa edistäviin toimiin. Toisaalta Metsähallitus mahdollistaa suurpetojen metsästyksen annettujen säädösten ja ohjeiden mukaisesti. Lisäksi Metsähallitus valvoo metsästystä valtion mailla. Lapissa Metsähallitus tekee suurpetolaskentoja yhdessä Luonnonvarakeskuksen ja paliskuntien kanssa. Erityisesti ahmakantaa seurataan. Kainuussa ja Itä-Suomessa valtionrajan lähellä sijaitseville talouskäytössä oleville valtion maille Metsähallitus on myöntänyt lupia ammattimaiseen valokuvaukseen ja luontomatkailuun liittyvään petojen tarkkailuun. Metsähallitus vastaa suupedot.fi- sivuston ylläpidosta.

Metsähallituksen verkkosivut (metsa.fi)

Ympäristöministeriö (YM)

Ympäristöministeriö osallistuu luonnonsuojelulain ja EU-lainsäädännön keinoin suurpetoja koskevien viranomaistehtävien valmisteluun. Luonnonsuojeluasetuksen perusteella ympäristöministeriölle kuuluu luonnonvaraisten eliölajien seuranta siten, että suojelutaso voidaan arvioida. Suurpetoja koskevat päätökset tehdään kuitenkin maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla metsästyslain perusteella. Tavoitteena on saavuttaa ja säilyttää luonnonvaraisten eliölajien suotuisa suojelutaso.

Ympäristöministeriön verkkosivut (ymparisto.fi)

Poliisi

Poliisilain mukaan poliisilla on oikeus ottaa kiinni tai lopettaa suurpeto, joka aiheuttaa vaaraa ihmiselle, huomattavaa vaaraa omaisuudelle tai vakavasti vaarantaa liikennettä. Poliisilla on myös oikeus lopettaa eläin, jos sen henkiin jättäminen on ilmeistä julmuutta eläintä kohtaan.

Poliisin verkkosivut (poliisi.fi)

Muita toimijoita

Suurpedoista käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuvat monet toimijat, esimerkiksi:

  • eri elinkeinojen edustajat: poronhoidon ja maa- ja metsätalouden harjoittajat, luontomatkailuyrittäjät
  • julkishallinto: rajavartiolaitos, ELY-keskukset, kunnat, maakunnat, maakuntaliitot
  • järjestöt: Suomen Metsästäjäliitto, Suomen luonnonsuojeluliitto, WWF, kennelpiirit
  • yksittäiset kansalaiset

Suurpedot.fi toimitus

Suurpedot.fi:tä julkaisee Metsähallitus, mutta sisällöstä vastaa laaja joukko suurpetoammattilaisia. Mukana toimituskunnassa ovat lisäksi maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, Luonnonvarakeskus ja Suomen riistakeskus

Osallistu riistantutkimukseen!

Ilmoita suurpetohavainto

Suurpetohavainto voi olla niin näköhavainto kuin havainto jäljistä, jätöksistä eli ulosteista, raadoista eli haaskoista tai raatelujäljistä. Ilmoittamalla havaintosi petoyhdyshenkilölle osallistut riistantutkimukseen. Havaintoja kirjataan vuosittain kymmeniä tuhansia.

www.slu.se/skandulv

Suurpetotietoa Pohjoismaista

SKANDULV - Forskning om vargar i Skandinavien. SKANDULV arbetar med grundvetenskapliga och tillämpade frågeställningar kring vargens ekologi och förvaltning. De huvudsakliga frågorna berör vargens populationsdynamik, rörelsemönster, genetik och ekosystemeffekter.

www.rovviltportalen.no

Suurpetotietoa Norjasta

Her finner du informasjon om de fire store rovdyr gaupe, jerv, bjørn og ulv, og rovfuglen kongeørn. Les om politiske målsettinger, finn informasjon om skader og hvordan søke erstatning ved tap av husdyr og tamrein til rovvilt, om jakt og fellingstillatelser og om de regionale rovviltnemndene.