Muu lainsäädäntö Suomessa

Riistavahinkolaki

Riistavahinkolaissa (27.2.2009/105) säädetään niistä perusteista ja menettelyistä, joita noudatetaan myönnettäessä valtion varoja suurpetojen aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemiseksi ja korvaamiseksi.

Riistahallintolaki

Suomen riistakeskuksesta ja riistanhoitoyhdistyksistä säädetään riistahallintolaissa, joka tuli voimaan vuonna 2011.

Kannanhoito

Suurpetokantojen hoitosuunnitelmat

Suomalaisten näkemykset suurpetokantojen hoidosta ja suojelusta ovat joskus ristiriitaiset. Erilaiset näkemykset pyritään sovittamaan yhteen suurpedoille laadituilla valtakunnallisilla hoitosuunnitelmilla.