Att möta en varg

Vargen är ett stort vilt djur och ett rovdjur i vars närhet det är bäst att vara lugn och orädd. En varg som har rabies eller som försvarar sig kan skada en människa, men i Finland har det inte hänt sedan 1800-talet.

Planeringen av vargens stamvårdande jakt går framåt

ons nov. 18 10:17:00 2020

Jord- och skogsbruksministeriet håller tillsammans med intressegrupperna på att utarbeta ett system för att tillåta stamvårdande jakt efter varg.

–Jakt är en viktig del av förvaltningen av andra stora rovdjur och den ingår också i förvaltningsplanen för vargstammen. En förutsättning för systemet är att vargstammens skyddsnivå är gynnsam. För att bedöma detta ska Finland fastställa ett gränsvärde för en gynnsam skyddsnivå, säger styrgruppens ordförande, kanslichef Jaana Husu-Kallio på jord- och skogsbruksministeriet.

Ministeriet har gett Naturresursinstitutet i uppdrag att i forskningssamarbete på internationellt plan ta fram ett gränsvärde för en gynnsam skyddsnivå för vargstammen i Finland. I dagsläge bedöms vargstammens skyddsnivå enligt habitatdirektivet vart sjätte år. Efter att gränsvärdet har fastställts kan man i samband med den årliga bedömningen av stammens storlek kontrollera om skyddsnivån är gynnsam eller inte.

Om gränsvärdet överskrids och villkoren uppfylls kan jakten inledas vintern 2021 - 2022.

–När gränsvärdet överskrids, kan jakt tillåtas inom ramen för tillståndsvillkoren, dock så att stammen efter jakten fortfarande befinner sig på en gynnsam skyddsnivå, säger beredningsgruppens ordförande, vilt- och fiskerådet Vesa Ruusila på jord- och skogsbruksministeriet.

Arbetsgrupperna har utrett hur den stamvårdande jakten har organiserats i Sverige som fastställt gränsvärdet för en gynnsam skyddsnivå utifrån vetenskaplig forskning. Enligt den senaste bedömningen av stammens storlek ligger vargstammen i Sverige över det fastställda gränsvärdet. Sveriges naturvårdsverk har i år tillåtit stamvårdande jakt på varg.

Arbetsgruppernas arbete fortsätter

Nästa steg i planeringen av den stamvårdande jakten är att man definierar noggrannare systemets detaljer, såsom riktandet av jakten, samt övriga förutsättningar. I systemet beaktas habitatdirektivet, EU-domstolens förhandsavgörande och de övriga centrala bestämmelserna.

På vintern 2020 - 2021 får vargar inte jagas på stamvårdsmässiga grunder. I dag får vargar elimineras med Finlands viltcentrals dispenser som centralen beviljar på grund av skador eller hotad säkerhet. För att förebygga skador på husdjur orsakade av vargar och andra stora rovdjur är det också möjligt att få till exempel stängselmaterial av Finlands viltcentral. Ytterligare upplysningar om dispenser och förebyggande av skador fås hos Finlands viltcentrals regionala kontor.

Mer information:

Sami Niemi, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, enheten för vilt och fiske, tfn 0295 16 2391, sami.niemi@mmm.fi

Vesa Ruusila, vilt- och fiskeråd, chef för enheten för vilt och fiske, Naturresursavdelningen, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2051, vesa.ruusila@mmm.fi

Mer om detta tema:

Pressmeddelande 23.1.2020: Arbetsgrupperna för att utreda jakt på varg i stamvårdande syfte har tillsatts

Delta i viltforskning!

Rapportera dina rovdjursobservationer

En observation av ett stort rovdjur kan betyda att man ser själva djuret men också att man ser spår, lämningar, alltså avföring, kadaver, det vill säga as, eller rivspår. Genom att anmäla din observation till rovdjurskontaktpersonen deltar du i viltforskningen.

Förebyggande av skador

Ibland kan de stora rovdjuren orsaka skador på husdjur. Oftast drabbas boskapsdjur och jakthundar. En betydande del av skadorna skulle kunna undvikas med förebyggande åtgärder.

Stora rovdjur i tätorter samt rovdjurskrockar

Ett stort rovdjur som gör skada, beter sig störande upprepade gånger eller förirrar sig in i ett tätortsområde bör anmälas till nödcentralen (112). Man försöker i första hand jaga bort rovdjuret från bebyggelsen. Djuret måste avlivas endast om det är svårt skadat eller till fara för människor.