Att möta en varg

Vargen är ett stort vilt djur och ett rovdjur i vars närhet det är bäst att vara lugn och orädd. En varg som har rabies eller som försvarar sig kan skada en människa, men i Finland har det inte hänt sedan 1800-talet.

Allt fler räds de stora rovdjuren – björn och fästingar väcker större oro än varg

ons aug. 12 10:09:00 2020

Vargen är ett stort rovdjur som väcker emotionell respons hos människan. Av finländarna uppger 35 procent att de är mycket rädda för att möta en varg. Björnen väcker rädsla hos 44 procent av finländarna och fästingarna hos 43 procent. Myndiga finländare fick i en medborgarenkät bedöma sina känslor för hur de skulle uppleva eventuella möten med djur.

Att möta ett stort rovdjur kan också vara en spännande upplevelse. Av svarspersonerna uppgav 19 procent att ett möte med vargen kan vara både skrämmande och fascinerande.

Rädslan för stora rovdjur har blivit vanligare och tilltagit under de senaste fem åren. Allt fler räds också andra djur, som grävlingar. Enligt den i juni publicerade beståndsberäkningen för varg har vargstammen ökat i Finland. I själva verket har vargstammens storlek inte ändrats nämnvärt på fem år, men populationen i västra Finland har stärkts.

”De stora rovdjuren väcker många känslor genom de är imponerande djur som satt spår i vår kulturhistoria. Även personliga upplevelser och kunskaper spelar en roll i det. Vargen kan upplevas som kraftfull, oberäknelig, oskygg för människan eller farlig. Vargen är skrämmande om man känner att man inte har läget under kontroll”, säger specialforskare Jani Pellikka vid Naturresursinstitutet. ”Å andra sidan kan uppfattningarna av att vargen lever i livslånga parförhållanden och är lojal mot sin flock också likställas med mänskliga dygder.”

I relation till invånarantalet är fler människor mycket rädda för varg i områden där det finns vargrevir. Människor räds varg också i områden där det inte finns några revir. De flesta som räds stora rovdjur bor i tätorter och utanför vargreviren.

Föreställningarna om den oberäkneliga vargen väcker rädsla

Människor som anser att vargen är oberäknelig är mer rädda för att möta en varg. Av finländarna tror 67 procent att vargen kan bli oskygg om den inte har orsak att vara rädd för människan.

”Trots att man oroar sig för närheten till vargar uppskattar personer med barn att till exempel vägtrafiken, olyckor och främmande personer är ett större hot för barnen än vargen”, säger Pellikka. ”Vargen anses utgöra ett hot för hundar som springer okopplade i skogen speciellt inom etablerade vargrevir.”

LIFE-projekt tar fram information och verktyg för att minska rädslan

Vargen är ett stort rovdjur och ska bemötas med försiktighet. Det är lättare att bedöma riskerna med vargen om man är insatt i vargens beteende och i vargreviren i den egna omgivningen. Man kan omedvetet locka vargen till gårdsområdet exempelvis med lämplig föda. Det är bra att veta vem som hjälper och ger råd om man oroar sig över vargar som rör sig nära bebyggelse.

I projektet VargLIFE tas fram information och verktyg för att förebygga vargskador i samarbete med tamdjursgårdar, jägare med hund och andra som bor i vargområden.

Så här genomfördes enkäten: I undersökningen deltog 2 000 finländare som bor söder om renskötselområdet. Bilendi Oy genomförde enkäten via sin internetpanel i januari–februari 2020 i på uppdrag av VargLIFE. Resultaten från 2020 jämfördes med enkäter som genomfördes på motsvarande sätt 2014 och 2016.

Rapport om enkäten (jukuri.luke.fi)

Mer om att möta en varg:
Gör så här om du hittar vargspår eller ser en varg (susilife.fi)
Nyttigt att känna till vargens beteende vid förebyggande av skador — goda resultat med rovdjursstängsel (susilife.fi)
Vem hjälper om jag möter en varg?

Delta i viltforskning!

Rapportera dina rovdjursobservationer

En observation av ett stort rovdjur kan betyda att man ser själva djuret men också att man ser spår, lämningar, alltså avföring, kadaver, det vill säga as, eller rivspår. Genom att anmäla din observation till rovdjurskontaktpersonen deltar du i viltforskningen.

Förebyggande av skador

Ibland kan de stora rovdjuren orsaka skador på husdjur. Oftast drabbas boskapsdjur och jakthundar. En betydande del av skadorna skulle kunna undvikas med förebyggande åtgärder.

Stora rovdjur i tätorter samt rovdjurskrockar

Ett stort rovdjur som gör skada, beter sig störande upprepade gånger eller förirrar sig in i ett tätortsområde bör anmälas till nödcentralen (112). Man försöker i första hand jaga bort rovdjuret från bebyggelsen. Djuret måste avlivas endast om det är svårt skadat eller till fara för människor.