Ajankohtaista

< Edellinen Seuraava >
Maa- ja metsätalousministeriö
marras 18, 2020 10:17

Suden kannanhoidollisen metsästyksen suunnittelu etenee

Suden kannanhoidollisen metsästyksen edellytyksiä ja vaatimuksia on kattavasti arvioitu laajapohjaisissa työryhmissä. Valmistelutyön ja EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisun pohjalta maa- ja metsätalousministeriö katsoo, että keskeisenä edellytyksenä kannanhoidolliselle metsästykselle on, että susikanta on suotuisalla suojelutasolla. Työ jatkuu suotuisan suojelutason raja-arvon määrittämisellä ja mallin yksityiskohtien hiomisella.

Maa- ja metsätalousministeriö on yhdessä sidosryhmien kanssa työstämässä pohjaa malliksi, jolla voitaisiin sallia suden kannanhoidollinen metsästys.

–Metsästys on tärkeä osa muiden suurpetojen kannanhoitoa ja se on myös osa susikannan hoitosuunnitelmaa. Mallin edellytys on, että susikanta on suotuisalla suojelutasolla, minkä arvioimiseksi Suomen on määriteltävä suotuisan suojelutason raja-arvo, kertoo ohjausryhmän puheenjohtaja, kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio maa- ja metsätalousministeriöstä.

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut Luonnonvarakeskukselle toimeksiannon tuottaa Suomen susikannan suotuisan suojelutason raja-arvon kansainvälisenä tutkimusyhteistyönä. Tällä hetkellä susikannan suojelutason arviointi perustuu kuuden vuoden välein tehtävään luontodirektiivin mukaiseen menettelyyn. Kun suotuisan suojelutason raja-arvo on määritetty, voidaan vuosittain kanta-arvion julkistamisen yhteydessä todeta, onko susikanta suotuisalla suojelutasolla vai ei.

Suden kannanhoidollinen metsästys olisi mahdollista aloittaa raja-arvon ylittyessä ja reunaehtojen täyttyessä talvella 2021 - 2022.

–Susikannan ylittäessä raja-arvon metsästys voitaisiin sallia lupaehtojen puitteissa kuitenkin niin, että metsästyksen jälkeen kanta on edelleen suotuisalla suojelutasolla, toteaa valmisteluryhmän puheenjohtaja, erätalousneuvos Vesa Ruusila maa- ja metsätalousministeriöstä.

Työryhmät ovat perehtyneet suden kannanhoidollisen metsästyksen toteuttamistapaan Ruotsissa, jossa susikannan suotuisan suojelutason raja-arvo on muodostettu tieteellisen tutkimuksen pohjalta. Viimeisimmän kanta-arvion mukaan Ruotsin susikanta on yli määritellyn suotuisan suojelutason raja-arvon. Ruotsin Ympäristönsuojeluvirasto on sallinut tänä vuonna suden kannanhoidollisen metsästyksen.

Työryhmien työ jatkuu

Suden kannanhoidollisen metsästyksen suunnittelu jatkuu mallin yksityiskohtien kuten metsästyksen kohdentamisen ja muiden edellytysten tarkemmalla määrittelyllä. Mallissa otetaan huomioon luontodirektiivi, EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisu suden kannanhoidollista metsästystä koskien ja muu keskeinen oikeuskäytäntö.

Kuluvana talvena 2020 - 2021 susia ei metsästetä kannanhoidollisin perustein. Tällä hetkellä susia voi poistaa Suomen riistakeskuksen niin sanotuilla vahinko- ja turvallisuusperusteisilla poikkeusluvilla. Susien ja muiden suurpetojen aiheuttamien kotieläinvahinkojen ehkäisyyn on myös mahdollista saada esimerkiksi aitatarvikkeita Suomen riistakeskukselta. Lisätietoja poikkeusluvista ja vahinkojen ehkäisystä saa Suomen riistakeskuksen aluetoimistoista.

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Sami Niemi, erätalousyksikkö, Luonnonvaraosasto, maa- ja metsätalousministeriö, p. 029 516 2391, sami.niemi@mmm.fi

erätalousneuvos Vesa Ruusila, erätalousyksikkö, Luonnonvaraosasto, maa- ja metsätalousministeriö, p. 029 516 2051, vesa.ruusila@mmm.fi

Aiheeseen liittyvää:

Tiedote 23.1.2020 mmm.fi-sivustolla: Suden kannanhoidollisen metsästyksen selvitykseen työryhmät 

www.slu.se/skandulv

Suurpetotietoa Pohjoismaista

SKANDULV - Forskning om vargar i Skandinavien. SKANDULV arbetar med grundvetenskapliga och tillämpade frågeställningar kring vargens ekologi och förvaltning. De huvudsakliga frågorna berör vargens populationsdynamik, rörelsemönster, genetik och ekosystemeffekter.