VARGJAKT

Vargjakt lyckas praktiskt taget bara när det är snö på marken. Då kan man utgående från spåren ta reda på var vargarna lagt sig för dagen. Vargarna omringas med en tillräckligt stor ring så att de inte skräms iväg i förtid. När man är säker på att vargarna befinner sig i ringen sätter man upp en flagglina.

Allt fler räds de stora rovdjuren – björn och fästingar väcker större oro än varg

ons aug. 12 10:09:00 2020

Vargen är ett stort rovdjur som väcker emotionell respons hos människan. Av finländarna uppger 35 procent att de är mycket rädda för att möta en varg. Björnen väcker rädsla hos 44 procent av finländarna och fästingarna hos 43 procent. Myndiga finländare fick i en medborgarenkät bedöma sina känslor för hur de skulle uppleva eventuella möten med djur.

Att möta ett stort rovdjur kan också vara en spännande upplevelse. Av svarspersonerna uppgav 19 procent att ett möte med vargen kan vara både skrämmande och fascinerande.

Rädslan för stora rovdjur har blivit vanligare och tilltagit under de senaste fem åren. Allt fler räds också andra djur, som grävlingar. Enligt den i juni publicerade beståndsberäkningen för varg har vargstammen ökat i Finland. I själva verket har vargstammens storlek inte ändrats nämnvärt på fem år, men populationen i västra Finland har stärkts.

”De stora rovdjuren väcker många känslor genom de är imponerande djur som satt spår i vår kulturhistoria. Även personliga upplevelser och kunskaper spelar en roll i det. Vargen kan upplevas som kraftfull, oberäknelig, oskygg för människan eller farlig. Vargen är skrämmande om man känner att man inte har läget under kontroll”, säger specialforskare Jani Pellikka vid Naturresursinstitutet. ”Å andra sidan kan uppfattningarna av att vargen lever i livslånga parförhållanden och är lojal mot sin flock också likställas med mänskliga dygder.”

I relation till invånarantalet är fler människor mycket rädda för varg i områden där det finns vargrevir. Människor räds varg också i områden där det inte finns några revir. De flesta som räds stora rovdjur bor i tätorter och utanför vargreviren.

Föreställningarna om den oberäkneliga vargen väcker rädsla

Människor som anser att vargen är oberäknelig är mer rädda för att möta en varg. Av finländarna tror 67 procent att vargen kan bli oskygg om den inte har orsak att vara rädd för människan.

”Trots att man oroar sig för närheten till vargar uppskattar personer med barn att till exempel vägtrafiken, olyckor och främmande personer är ett större hot för barnen än vargen”, säger Pellikka. ”Vargen anses utgöra ett hot för hundar som springer okopplade i skogen speciellt inom etablerade vargrevir.”

LIFE-projekt tar fram information och verktyg för att minska rädslan

Vargen är ett stort rovdjur och ska bemötas med försiktighet. Det är lättare att bedöma riskerna med vargen om man är insatt i vargens beteende och i vargreviren i den egna omgivningen. Man kan omedvetet locka vargen till gårdsområdet exempelvis med lämplig föda. Det är bra att veta vem som hjälper och ger råd om man oroar sig över vargar som rör sig nära bebyggelse.

I projektet VargLIFE tas fram information och verktyg för att förebygga vargskador i samarbete med tamdjursgårdar, jägare med hund och andra som bor i vargområden.

Så här genomfördes enkäten: I undersökningen deltog 2 000 finländare som bor söder om renskötselområdet. Bilendi Oy genomförde enkäten via sin internetpanel i januari–februari 2020 i på uppdrag av VargLIFE. Resultaten från 2020 jämfördes med enkäter som genomfördes på motsvarande sätt 2014 och 2016.

Rapport om enkäten (jukuri.luke.fi)

Mer om att möta en varg:
Gör så här om du hittar vargspår eller ser en varg (susilife.fi)
Nyttigt att känna till vargens beteende vid förebyggande av skador — goda resultat med rovdjursstängsel (susilife.fi)
Vem hjälper om jag möter en varg?

Förvaltningsplanen för vargstammen

Förvaltningsplanen för Finlands vargstam från år 2005 var den första fastställda förvaltningsplanen. Den var också den första förvaltningsplanen som reviderades. Finlands viltcentral utarbetade i samarbete med Naturresursinstitutet en ny förvaltningsplan för Finlands vargstam, som godkändes i jord- ...

Jaktlagen och jaktförordningen

Björnen, vargen, lodjuret och järven är viltarter. Om vilt stadgas i jaktlagen. Mer detaljerade stadganden finns i jaktförordningen, statsrådets förordning om dispenser som stadgas i jaktlagen samt i jord- och skogsbruksministeriets artspecifika förordningar.

Observationer som grund för uppskattningen

Naturresursinstitutets uppskattningar av individantalet baserar sig i första hand på de observationer nätverket av frivilliga rovdjurskontaktpersoner gjort. Naturresursinstitutet utnyttjar vid sin uppskattning också markräkning som görs av jägare, rovdjursobservationer som älgjägare antecknat samt v...