VARGJAKT

Vargjakt lyckas praktiskt taget bara när det är snö på marken. Då kan man utgående från spåren ta reda på var vargarna lagt sig för dagen. Vargarna omringas med en tillräckligt stor ring så att de inte skräms iväg i förtid. När man är säker på att vargarna befinner sig i ringen sätter man upp en flagglina.

En rapport om förutsättningarna för stamvårdande jakt på varg blev färdig

mån juni 14 14:36:00 2021

I arbetsgruppsrapporten beskrivs de centrala förutsättningarna för att öppna för stamvårdande jakt på varg samt presenteras arbetsgruppernas förslag till grund för jakten och åtgärder i anslutning till den. Rapporten utgår i synnerhet från EU-domstolens förhandsavgörande om stamvårdande vargjakt från 2019.

I arbetsgruppsrapporten konstateras att syftet med en begränsad jakt på varg är att reglera vargstammens tillväxt och därigenom minska vargrelaterade socioekonomiska konflikter samt främja acceptansen för varg så att en gynnsam skyddsnivå kan tryggas.

– Jakt är en viktig del av stamförvaltningen av stora rovdjur och målet är att inleda stamvårdande jakt också i fråga om vargen. Arbetsgruppernas arbete har varit omsorgsfullt och rapporten ger en god grund för genomförandet av jakten. Ministeriet är berett att göra snabba framsteg i genomförandet om ramvillkoren för att tillåta jakt uppfylls, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Stamvårdande jakt är en av åtgärderna i förvaltningsplanen för vargstammen.

– Förvaltningen av vargstammen innebär en balansgång. Vi vill trygga en livskraftig vargstam och samtidigt tillgodose behoven hos dem som bor i vargområden. Planen för jakt på varg i stamvårdande syfte är ett verktyg i den hållbara förvaltningen av vargstammen, säger ordförande för projektets styrgrupp, kanslichef Jaana Husu-Kallio på jord- och skogsbruksministeriet.

Efter offentliggörandet av mellanrapporten om referensvärdena för en gynnsam skyddsnivå bedömer jord- och skogsbruksministeriet på hösten om det är möjligt att inleda stamvårdande vargjakt i Finland. Om vargstammen ligger på en gynnsam skyddsnivå, öppnas det för jakt som ett femårigt försök. Närmare motiveringar för jakten beskrivs i jord- och skogsbruksministeriets förordning och dess bakgrundspromemoria.

– Det femåriga försöket ger möjlighet att reagera på förändringar i vargstammen. Regleringen av fångstmängden i enlighet med målen för stamförvaltningen har fungerat bra också i fråga om björn och lodjur, säger ordförande för projektets beredningsgrupp, vilt- och fiskerådet Vesa Ruusila på jord- och skogsbruksministeriet.

I arbetsgruppsrapporten nämns att utbildningen av jaktledare, vice jaktledare och jägare är särskilt viktigt om försöket med stamvårdande jakt genomförs.

Arbetsgruppsrapporten utarbetades som en del av planeringsprojektet för jakt på varg i stamvårdande syfte, vars berednings- och styrgrupp tillsattes av jord- och skogsbruksministeriet 2020.

Plan för jakt på varg i stamvårdande syfte – arbetsgruppsrapport PDF 644kB

Förvaltningsplan för vargstammen i Finland

Länkar till pressmeddelanden som anknyter till temat:

Pressmeddelande 18.11.2020: Planeringen av vargens stamvårdande jakt går framåt
Pressmeddelande 23.1.2020: Arbetsgrupperna för att utreda jakt på varg i stamvårdande syfte har tillsatts

Mer information:

Sami Niemi, konsultativ tjänsteman, enheten för vilt och fiske, jord- och skogsbruksministeriet sami.niemi@mmm.fi, tfn 0295 162 391
Vesa Ruusila, vilt- och fiskeråd, enheten för vilt och fiske, jord- och skogsbruksministeriet, vesa.ruusila@mmm.fi, tfn 0295 162 051
Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2868, teppo.sakkinen(at)tem.fi

Förvaltningsplanen för vargstammen

Förvaltningsplanen för Finlands vargstam från år 2005 var den första fastställda förvaltningsplanen. Den var också den första förvaltningsplanen som reviderades. Finlands viltcentral utarbetade i samarbete med Naturresursinstitutet en ny förvaltningsplan för Finlands vargstam, som godkändes i jord- ...

Jaktlagen och jaktförordningen

Björnen, vargen, lodjuret och järven är viltarter. Om vilt stadgas i jaktlagen. Mer detaljerade stadganden finns i jaktförordningen, statsrådets förordning om dispenser som stadgas i jaktlagen samt i jord- och skogsbruksministeriets artspecifika förordningar.

Observationer som grund för uppskattningen

Naturresursinstitutets uppskattningar av individantalet baserar sig i första hand på de observationer nätverket av frivilliga rovdjurskontaktpersoner gjort. Naturresursinstitutet utnyttjar vid sin uppskattning också markräkning som görs av jägare, rovdjursobservationer som älgjägare antecknat samt v...