VARGJAKT

Vargjakt lyckas praktiskt taget bara när det är snö på marken. Då kan man utgående från spåren ta reda på var vargarna lagt sig för dagen. Vargarna omringas med en tillräckligt stor ring så att de inte skräms iväg i förtid. När man är säker på att vargarna befinner sig i ringen sätter man upp en flagglina.

Ansökningarna om dispens för stamvårdande vargjakt är behandlade

mån jan. 03 08:26:00 2022

Med dispenserna får åtta vargar fällas i Saunajärviflocken i Kuhmo, två vargar i Revonlahtiparets flock i Liminka-Lumijokiområdet, fem vargar i Lauhanvuoriflocken i Kauhajoki-Karviaområdet och tre vargar i Somerniemiflocken i Somero-, Nummi-Pusula- och Tammelaområdet.

Enligt förordningen som Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat får maximalt 20 vargar fällas. Från detta antal dras vargar som vi känner till att har dött sedan förordningen trädde i kraft. Sedan dess har en varg blivit ihjälkörd av ett tåg, vilket minskar det maximala antalet till 19 vargar. Dessutom får dispenserna riktas mot högst fyra flockar eller par som markerar revir.

Ett gynnsamt beslut för varje storområde

Finlands viltcentral har fastställt fyra storområden i vårt land där vargtätheten är större än normalt.

Viltcentralsregionerna Kajanaland, Norra Karelen och Norra Savolax.

  • Viltcentralsregionen Uleåborg.
  • Viltcentralsregionerna Österbotten, Kust-Österbotten och norra delen av Satakunta.
  • Viltcentralsregionerna Egentliga Finland, södra delen av Satakunta, Nyland och Södra Tavastland.
  • För vart och ett av storområdena fattade Finlands viltentral ett enda gynnsamt beslut.

Minimala konsekvenser för vargstammen

Det demografiskt fastställda referensvärdet för en gynnsam skyddsnivå för vargen i vårt land ligger på 28 familjeflockar inom landets gränser och utanför renskötselområdet. Granskningen inkluderar inte gränsflockar eller etablerade par. Därför beviljades i östra Finland dispens för en gränsflock och ett vargpar i viltcentralsregionen Uleåborg. I de övriga storområdena ansöktes inte om dispens för vargpar. Dispenserna beviljades således för de flockar i storområdena där det uppskattade antalet individer i detta nu var minst.

Finlands viltcentral ansåg i sitt beslutsövervägande att fällandet av en eller två vargar i en flock kunde inverka negativt på de kvarvarande individernas beteende, i synnerhet om det är en alfaindivid som blir fälld.

Därför beviljade Finlands viltcentral samma antal dispenser för flockarna som det enligt uppskattningarna fanns individer i flockarna just nu.

Med den ovan beskrivna lösningen blir konsekvenserna för vargstammen i vårt land minimala utan att på lång sikt äventyra bevarandet av den gynnsamma skyddsnivån eller arbetet med att nå denna nivå.

Den stamvårdande jakten får inledas den första februari och dispenserna gäller i femton dygn. Dröjsmålet beror på besvärstiden på 30 dagar för besluten. Jakten sker under ledning av en jaktledare och högst 50 jägare får delta per gång och vargrevir.

Förvaltningsplanen för vargstammen

Förvaltningsplanen för Finlands vargstam från år 2005 var den första fastställda förvaltningsplanen. Den var också den första förvaltningsplanen som reviderades. Finlands viltcentral utarbetade i samarbete med Naturresursinstitutet en ny förvaltningsplan för Finlands vargstam, som godkändes i jord- ...

Jaktlagen och jaktförordningen

Björnen, vargen, lodjuret och järven är viltarter. Om vilt stadgas i jaktlagen. Mer detaljerade stadganden finns i jaktförordningen, statsrådets förordning om dispenser som stadgas i jaktlagen samt i jord- och skogsbruksministeriets artspecifika förordningar.

Observationer som grund för uppskattningen

Naturresursinstitutets uppskattningar av individantalet baserar sig i första hand på de observationer nätverket av frivilliga rovdjurskontaktpersoner gjort. Naturresursinstitutet utnyttjar vid sin uppskattning också markräkning som görs av jägare, rovdjursobservationer som älgjägare antecknat samt v...