VARGJAKT

Vargjakt lyckas praktiskt taget bara när det är snö på marken. Då kan man utgående från spåren ta reda på var vargarna lagt sig för dagen. Vargarna omringas med en tillräckligt stor ring så att de inte skräms iväg i förtid. När man är säker på att vargarna befinner sig i ringen sätter man upp en flagglina.

Beståndsberäkning för varg 2020: Antalet vargflockar ökad – i synnerhet i västra Finland

tors juni 25 09:33:00 2020

– Antalet flockar hade ökat speciellt i västra Finland. I det västra stamförvaltningsområdet fanns med största sannolikhet 18 (16−21) flockar. Exempelvis i området Letala–Virmo–Pöytyä fanns tre stora flockar, säger forskningsprofessor Ilpo Kojola på Naturresursinstitutet.

Antalet vargpar var sannolikt 17 stycken (13−20). Av dem levde 15 (11−18) par på finskt territorium och två (1−3) par på vardera sidan av den östra riksgränsen.

Med vargflock avses en grupp på tre eller flera vargar som vanligtvis rör sig tillsammans och delar samma revir. Med vargpar avses två vargar som rör sig tillsammans och delar samma revir. Vintertid lever största delen av vargpopulationen i flockar eller par.

Det totala antalet revir var i stort sett oförändrat jämfört med föregående år. Däremot hade det skett en förändring i vargens populationsstruktur. Jämfört med i fjol förekommer det fler flockar och färre par i reviren.

Prognos fram till mars 2021: Ingen betydande ökning i vargstammen

Enligt prognosmodellen förväntas vargpopulationen inte öka anmärkningsvärt fram till mars 2021. Det beror på att det totala antalet reproduktiva par och flockar är på samma nivå som på våren 2019. 

I november år 2020 kommer det att finnas 57−71 vargrevir med 90 procents sannolikhet. I mars 2021 finns det enligt prognosen 42−69 revir kvar, av vilka 34−56 procent har revirmarkerande flockar.

Bilder och mer information (luke.fi)

Förvaltningsplanen för vargstammen

Förvaltningsplanen för Finlands vargstam från år 2005 var den första fastställda förvaltningsplanen. Den var också den första förvaltningsplanen som reviderades. Finlands viltcentral utarbetade i samarbete med Naturresursinstitutet en ny förvaltningsplan för Finlands vargstam, som godkändes i jord- ...

Jaktlagen och jaktförordningen

Björnen, vargen, lodjuret och järven är viltarter. Om vilt stadgas i jaktlagen. Mer detaljerade stadganden finns i jaktförordningen, statsrådets förordning om dispenser som stadgas i jaktlagen samt i jord- och skogsbruksministeriets artspecifika förordningar.

Observationer som grund för uppskattningen

Naturresursinstitutets uppskattningar av individantalet baserar sig i första hand på de observationer nätverket av frivilliga rovdjurskontaktpersoner gjort. Naturresursinstitutet utnyttjar vid sin uppskattning också markräkning som görs av jägare, rovdjursobservationer som älgjägare antecknat samt v...