LODJURSJAKT

Lodjuret har spridit sig över hela Finland och nuförtiden har många jägare möjlighet att delta i jakten på det. Jaktsäsongen för lo börjar i början av december i nästan hela Finland. Bara i renskötselområdet börjar den redan i början av oktober. Jakten lyckas endast när marken är snötäckt.

Suurpedot.fi-webbsidan betjänar nu också på engelska och svenska

ons juni 22 10:07:00 2016

Syftet med den svenskspråkiga sidan är att betjäna särskilt den svenskspråkiga befolkningen i Finland och erbjuda information om stora rovdjur också på det andra officiella språket. Målsättningen med den engelskspråkiga sidan är att vara ett informationsfönster internationellt – såväl för media som för andra som är intresserade av sakerna.

Stora rovdjur intresserar – konfrontationer sällsynta

På Suurpedot.fi-webbsidan finns omfattande information om Finlands fyra stora rovdjur: vargen, björnen, lodjuret och järven. På webbsidan finns förutom den populära art- och spårinformationen bland annat information om skyddandet av och jakten på stora rovdjur samt stora rovdjurens ställning i samhället.

Fastän de stora rovdjursstammarna i Finland är stadd i tillväxt, är sannolikheten att få möta en björn, varg, lodjur eller järv i naturen väldigt liten. Vid en konfrontationssituation är det viktigaste att man håller sig lugn och drar sig långsamt undan i den riktning man kommit ifrån. Närmare artspecifika anvisningar vid konfrontation med stora rovdjur finns att läsa på suurpedot.fi-webbsidan.

Webbplatsen tillhandahålls tillsammans med Forststyrelsen, jord- och skogsbruksministeriet, Finlands viltcentral, Naturresursinstitutet och miljöministeriet. Utvecklingen av webbsidan har finansierats av jord- och skogsbruksministeriet och upprätthållandet av Forststyrelsen.

Tilläggsuppgifter
Annamari Alanne, kommunikationsplanerare, Finlands viltcentral
+358 29 431 2122, annamari.alanne@riista.fi

Förvaltningsplanen för lodjursstammen

Förvaltningsplanen för lodjursstammen i Finland fastställdes år 2006. I förvaltningsplanen beskrivs riktlinjerna med vilka jord- och skogsbruksministeriet fortsätter den systematiska förvaltningen av lodjursstammen och etablerandet av stammen till en bestående del av Finlands natur. Den grundläggand...

Jaktlagen och jaktförordningen

Björnen, vargen, lodjuret och järven är viltarter. Om vilt stadgas i jaktlagen. Mer detaljerade stadganden finns i jaktförordningen, statsrådets förordning om dispenser som stadgas i jaktlagen samt i jord- och skogsbruksministeriets artspecifika förordningar.

Observationer som grund för uppskattningen

Naturresursinstitutets uppskattningar av individantalet baserar sig i första hand på de observationer nätverket av frivilliga rovdjurskontaktpersoner gjort. Naturresursinstitutet utnyttjar vid sin uppskattning också markräkning som görs av jägare, rovdjursobservationer som älgjägare antecknat samt v...