LODJURSJAKT

Lodjuret har spridit sig över hela Finland och nuförtiden har många jägare möjlighet att delta i jakten på det. Jaktsäsongen för lo börjar i början av december i nästan hela Finland. Bara i renskötselområdet börjar den redan i början av oktober. Jakten lyckas endast när marken är snötäckt.

Stamförvaltningsmässig jakt på lodjur avslutades

tis mars 03 10:07:00 2020

Finlands viltcentral beviljade dispenser för fångst av totalt 242 lodjur. Användningsgraden för dispenserna var 88 procent. De exceptionella snöförhållandena försvårade lodjursjakten i Nyland och Egentliga Finland.

Lodjuret, som förekommer i hela landet, är vår rikligaste stam av stora rovdjur. Enligt Naturresursinstitutets senaste stamuppskattning fanns det i Finland före den nu avslutade jaktperioden uppskattningsvis 1 845–1 955 över ett år gamla lodjur. Antalet lodjurskullar har enligt Lukes uppskattning de senaste åren varit 330–370.

Naturresursinstitutet ger en ny bedömning av Finlands lodjursstam i vår. Stamuppskattningen grundar sig på de granskade kullobservationer som rovdjurskontaktpersonerna registrerar i systemet Tassu. Alla observationer av stora rovdjur kan anmälas till rovdjurskontaktpersonerna, vilkas kontaktuppgifter finns på riista.fi under rubriken kontaktuppgifter.

Förvaltningsplanen för lodjursstammen

Förvaltningsplanen för lodjursstammen i Finland fastställdes år 2006. I förvaltningsplanen beskrivs riktlinjerna med vilka jord- och skogsbruksministeriet fortsätter den systematiska förvaltningen av lodjursstammen och etablerandet av stammen till en bestående del av Finlands natur. Den grundläggand...

Jaktlagen och jaktförordningen

Björnen, vargen, lodjuret och järven är viltarter. Om vilt stadgas i jaktlagen. Mer detaljerade stadganden finns i jaktförordningen, statsrådets förordning om dispenser som stadgas i jaktlagen samt i jord- och skogsbruksministeriets artspecifika förordningar.

Observationer som grund för uppskattningen

Naturresursinstitutets uppskattningar av individantalet baserar sig i första hand på de observationer nätverket av frivilliga rovdjurskontaktpersoner gjort. Naturresursinstitutet utnyttjar vid sin uppskattning också markräkning som görs av jägare, rovdjursobservationer som älgjägare antecknat samt v...