LODJURSJAKT

Lodjuret har spridit sig över hela Finland och nuförtiden har många jägare möjlighet att delta i jakten på det. Jaktsäsongen för lo börjar i början av december i nästan hela Finland. Bara i renskötselområdet börjar den redan i början av oktober. Jakten lyckas endast när marken är snötäckt.

Dispenser för fångst av lodjur på renskötselområdet kan sökas

tors juli 21 09:36:00 2016

Det rekommenderas att dispensansökningar för fångst av lodjur på renskötselområdet lämnas in elektroniskt på adressen luvat.riista.fi. Det är också möjligt att i stället för elektronisk ansökning sända in ansökningar per e-post eller per brev till Finlands viltcentral licensförvaltningens registratorskontor.

Dispenser för fångst av lodjur i stamvårdande syfte kan beviljas endast till områden med en stark lodjursstam. Vid allokeringen av dispenserna tas särskilt avsevärda renskador i beaktande.

Överlappande dispenser för samma områden beviljas inte. Finlands viltcentral rekommenderar sökanden att innan ansökan inlämnas kontakta regionkontoret för att få reda på den aktuella ansökningssituationen.
Man strävar efter att dispensbesluten ska vara färdiga senast 23.8.2016, så att de har vunnit laga kraft innan jaktperioden inleds.

För mer information:
Keijo Kapiainen, vikarie för offentliga förvaltningsuppgifter, jaktchef, Finlands viltcentral
029 431 2261, keijo.kapiainen@riista.fi

Sök dispenser elektroniskt

Förvaltningsplanen för lodjursstammen

Förvaltningsplanen för lodjursstammen i Finland fastställdes år 2006. I förvaltningsplanen beskrivs riktlinjerna med vilka jord- och skogsbruksministeriet fortsätter den systematiska förvaltningen av lodjursstammen och etablerandet av stammen till en bestående del av Finlands natur. Den grundläggand...

Jaktlagen och jaktförordningen

Björnen, vargen, lodjuret och järven är viltarter. Om vilt stadgas i jaktlagen. Mer detaljerade stadganden finns i jaktförordningen, statsrådets förordning om dispenser som stadgas i jaktlagen samt i jord- och skogsbruksministeriets artspecifika förordningar.

Observationer som grund för uppskattningen

Naturresursinstitutets uppskattningar av individantalet baserar sig i första hand på de observationer nätverket av frivilliga rovdjurskontaktpersoner gjort. Naturresursinstitutet utnyttjar vid sin uppskattning också markräkning som görs av jägare, rovdjursobservationer som älgjägare antecknat samt v...