LODJURSJAKT

Lodjuret har spridit sig över hela Finland och nuförtiden har många jägare möjlighet att delta i jakten på det. Jaktsäsongen för lo börjar i början av december i nästan hela Finland. Bara i renskötselområdet börjar den redan i början av oktober. Jakten lyckas endast när marken är snötäckt.

Det huvudsakliga målet med förvaltningsplanen för lodjursstammen är att bevara en gynnsam skyddsstatus

fre okt. 15 16:05:00 2021

Lodjursstammens bevarandestatus är gynnsam i Finland och lodjuret har klassificerats som en livskraftig art. Lodjur som är strikt skyddat med stöd av habitatdirektivet påträffas över hela landet. Människorna är i huvudsak neutrala eller positiva till lodjur. För jägarna är lodjuret en uppskattad viltart som jagas årligen med stöd av så kallade stamvårdande dispenser.

Åtgärderna i förvaltningsplanen ska hjälpa till att tillgodose såväl lodjursstammens skyddsbehov som behoven hos dem som bor i områden med lodjur med beaktande av de sociala och ekonomiska kraven samt de regionala särdragen.

– Vårt mål är fortfarande att upprätthålla gynnsam bevarandestatus och samtidigt fortsätta att genomföra åtgärder som är fungerande. Till åtgärderna hör till exempel att följa upp och undersöka stammen, förebygga och ersätta för skador av lodjur samt att göra stamvårdande insatser, säger Vesa Ruusila, vilt- och fiskeråd vid jord- och skogsbruksministeriet.

Planen främjar också flerartsförvaltningen, det vill säga att vid förvaltningen av stammen beaktas växelverkan mellan stora rovdjur och bytesdjur. Till exempel i Finland är lodjur rätt allätande. Utbudet varierar från område till område och i västra Finland äter lodjuren både hardjur och små hjortdjur. Även om lodjur lokalt kan döda stora mängder små hjortdjur, kan djuren inte nödvändigtvis reglera stammarna av de arter som de jagar.

– För att minska antalet vitsvarshjortar och rådjur i områden med täta stammar, krävs det i första hand jägarnas engagemang och värdefulla insatser. Inom flerartsförvaltningen, inklusive lodjur, finns det fortfarande behov av såväl forskningsrön som samordning av förvaltningsplanerna, säger Vesa Ruusila.

Att genomföra förvaltningsplanen

I huvudsak hör det till Finlands viltcentral, Naturresursinstitutet och jord- och skogsbruksministeriet att genomföra förvaltningsplanen. Den som svarar för förvaltningsplanen i Finlands viltcentral samordnar och följer upp arbetet med att genomföra förvaltningsplanen.

Den föregående fastställda förvaltningsplanen för lodjursstammen är från 2006. Förvaltningsplanen uppdaterades under ledning av Finlands viltcentral och planen och redogörelsen för bakgrunden till planen var på remiss vid årsskiftet 2017–2018. De inkomna utlåtandena (14) beaktades när förvaltningsplanen fick sin slutliga form. I september 2021 ordnade jord- och skogsbruksministeriet också ett möte med intressegrupperna för att behandla det slutliga planutkastet.

Stammen regleras med hjälp av jakt

En av de stamvårdande åtgärderna i förvaltningsplanen är stamvårdande jakt på lodjur. Enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning är jaktkvoten 320 lodjur utanför renskötselområdet under jaktsäsongen 2021–2022. Kvoten är 13 lodjur större än under föregående säsong och beskattningen är ungefär 15 procent. Syftet med detta är att minska antalet lodjur i områden med täta stammar och därigenom säkra lodjurets sociala hållbarhet. Även om stammen i landets övriga delar är tät, påverkar detta inte på samma sätt näringarna som i renskötselområdet.

– Målet med regleringen av lodjursstammen och jakten är att hålla djuren folkskygga. Om stammen är tätare i något område, leder detta till att allt fler lodjur rör sig och jagar på och kring gårdsplaner. Ytterligare vill vi minska skador på renar och lodjurets predation på skogsvildren, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Lodjursstammen håller på att växa redan för andra året. Enligt den senaste uppskattningen av stammens storlek 2021 har stammen ökat med cirka 4 procent jämfört med året innan. År 2020 var ökningen 11 procent.

Värdet av de skador på ren som lodjur orsakar uppgår årligen till cirka en miljon euro. År 2020 var summan cirka 1,22 miljoner euro. För renskötselområdet fastställs ingen egen lodjurskvot. Finlands viltcentral fattar slutliga beslut om hur dispenserna inriktas regionalt i landets övriga delar.

Mer information:

Förvaltningsplan för lodjursstammen i Finland:
Vesa Ruusila, vilt- och fiskeråd, enheten för vilt och fiske, vesa.ruusila@gov.fi, tfn 0295 162 051
Sami Niemi, konsultativ tjänsteman, enheten för vilt och fiske, sami.niemi@gov.fi, tfn, 0295 162 391

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på lodjur som sker med stöd av dispens under jaktåret 2021–2022:
Jussi Laanikari, specialsakkunnig, enheten för vilt och fiske, jussi.laanikari@gov.fi, tfn 0295 162 432

Annukka Kimmo, ministerns specialmedarbetare, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 050 478 0226, annukka.kimmo@gov.fi

Förvaltningsplanen för lodjursstammen i Finland (på finska)
Obs. Den svenska versionen finns att få vecka 43 och den engelska i början av november.

Redogörelsen för bakgrunden till förvaltningsplanen 1.2MB (på finska)
Utöver förvaltningsplanen ges också ut en så kallad bakgrundsredogörelse som tagits fram av Finlands viltcentral och Naturresursinstitutet. Redogörelsen innehåller en mer omfattande beskrivning av lodjurets biologi, de teman som anknyter till förvaltning av lodjursstammen samt en beskrivning av beredningen av planen.

Förordningen om lodjurskvot pdf 101kB
Bakgrundspromemoria till förordningen (på finska) pdf 1.3MB

Mer om detta tema:

Lodjursstammen i Finland 2021 (Link to an external website) (Naturresursinstitutet, Luke)

Förvaltningsplanen för lodjursstammen

Förvaltningsplanen för lodjursstammen i Finland fastställdes år 2006. I förvaltningsplanen beskrivs riktlinjerna med vilka jord- och skogsbruksministeriet fortsätter den systematiska förvaltningen av lodjursstammen och etablerandet av stammen till en bestående del av Finlands natur. Den grundläggand...

Jaktlagen och jaktförordningen

Björnen, vargen, lodjuret och järven är viltarter. Om vilt stadgas i jaktlagen. Mer detaljerade stadganden finns i jaktförordningen, statsrådets förordning om dispenser som stadgas i jaktlagen samt i jord- och skogsbruksministeriets artspecifika förordningar.

Observationer som grund för uppskattningen

Naturresursinstitutets uppskattningar av individantalet baserar sig i första hand på de observationer nätverket av frivilliga rovdjurskontaktpersoner gjort. Naturresursinstitutet utnyttjar vid sin uppskattning också markräkning som görs av jägare, rovdjursobservationer som älgjägare antecknat samt v...