LODJURSJAKT

Lodjuret har spridit sig över hela Finland och nuförtiden har många jägare möjlighet att delta i jakten på det. Jaktsäsongen för lo börjar i början av december i nästan hela Finland. Bara i renskötselområdet börjar den redan i början av oktober. Jakten lyckas endast när marken är snötäckt.

Dispenserna för lodjur beviljade

fre okt. 22 14:51:00 2021

Eftersom uppskattningen av lodjursstammen visar en svag ökning är antalet dispenser fler än föregående år. För området söder om renskötselområdet beviljades dispenser för fångst av totalt 320 lodjur. Dispenserna riktades till de områden där lodjursstammen är störst eller uppskattas ha ökat kraftigt sedan föregående stamuppskattning.

Människornas accepterande attityd mot lodjur, det kontinuerliga stamuppskattningssystemet och hanteringen av skador orsakade av lodjur visar att skötseln av den finländska lodjursstammen fungerar. Jakten i stamvårdande syfte möjliggör också att den finländska vildmarkskulturen bevaras.

Naturresursinstitutet uppskattade att det i Finland före jaktsäsongen finns 2 155–2 280 över ettåriga lodjur. Enligt stamuppskattningen ökade stammen med över 100 individer sedan föregående år. Ifjol fanns det i Finland cirka 400 lodjurskullar.

På renskötselområdet har fångst av lodjur varit möjlig från och med den 1 oktober. Finlands viltcentral beviljade en dispens för fångst av lodjur i stamvårdande syfte på renskötselområdet.

Förvaltningsplanen för lodjursstammen

Förvaltningsplanen för lodjursstammen i Finland fastställdes år 2006. I förvaltningsplanen beskrivs riktlinjerna med vilka jord- och skogsbruksministeriet fortsätter den systematiska förvaltningen av lodjursstammen och etablerandet av stammen till en bestående del av Finlands natur. Den grundläggand...

Jaktlagen och jaktförordningen

Björnen, vargen, lodjuret och järven är viltarter. Om vilt stadgas i jaktlagen. Mer detaljerade stadganden finns i jaktförordningen, statsrådets förordning om dispenser som stadgas i jaktlagen samt i jord- och skogsbruksministeriets artspecifika förordningar.

Observationer som grund för uppskattningen

Naturresursinstitutets uppskattningar av individantalet baserar sig i första hand på de observationer nätverket av frivilliga rovdjurskontaktpersoner gjort. Naturresursinstitutet utnyttjar vid sin uppskattning också markräkning som görs av jägare, rovdjursobservationer som älgjägare antecknat samt v...