Björnjakt

Björnjakten har på sätt och vis upplevt en renässans i Finland. I och med att björnstammen ökat har allt fler jägare fått möjlighet att delta i björnjakt. Konsten att jaga björn har bevarats väl i östra och norra Finland. I resten av landet har det blivit ett avbrott i jakttraditionerna, som nu kompenseras genom utbildning av jägarna.

Tämj inte björnen genom att mata den

tors maj 09 09:35:00 2019

I björnområden är det skäl till att komma ihåg en noggrann avfallshantering, såväl runt omkring stugorna som i omgivningen av andra byggnader, för redan lockande dofter drar till sig björnar.


Björnen ska vara rädd för människan
Man gör ofta björnobservationer i skydd av bilar eller byggnader. Björnen förstår nödvändigtvis inte att vara rädd för en människa i bil och kan uppföra sig likgiltigt. Beteendet ändras vanligen, då man stannar bilen. Då en björn får syn- eller hörselobservation av en människa borde den väja undan. Om så inte sker, är det skäl till att avlägsna sig från platsen.


Då och då måste man fördriva björnar som beter sig likgiltigt mot människor eller orsakar skador till exempel på bikupor. Polisen sköter om situationer som hotar den allmänna säkerheten tillsammans med storviltsassistans-tjänstehjälporganisationen (SRVA) som upprätthålls av jaktvårdsföreningarna, vars aktörer är utbildade i att agera vid fördrivningssituationer av björn.


Observationer av björn har blivit vardagligare, då viltkameror utrustade med rörelsesensorer har blivit allt mer vanliga. Björnen finner enkelt de lockbeten som förts ut i skogen och blir då fotograferad. Björnen är ett läraktigt djur och snabbt kopplar den samman vittringen av människa med att det är lätt att finna föda, varvid dess människoskygghet minskar. Man bör under inga omständigheter vänja björn vid vittringen av människan eller domesticera den. Man bör komma ihåg, att det är dispensbelagt att anlägga en åtel och även reglerat beträffande beten.


Meddela din björnobservation
Björnbeståndet uppskattas främst utgående från gjorda observationer av ungar. Därför är det viktigt, att alla observationer av ungar meddelas till rovdjurskontaktpersonen. Enligt Naturresursinstitutets senaste stamuppskattning lever det 2 020–2 130 björnar, äldre än ett år, i Finland.

Sök rovdjurskontaktpersonernas kontaktuppgifter

Jaktlagen och jaktförordningen

Björnen, vargen, lodjuret och järven är viltarter. Om vilt stadgas i jaktlagen. Mer detaljerade stadganden finns i jaktförordningen, statsrådets förordning om dispenser som stadgas i jaktlagen samt i jord- och skogsbruksministeriets artspecifika förordningar.

Förvaltningsplanen för björnstammen

Med förvaltningen vill man försäkra sig om att björnen förblir en permanent del av Finlands natur. Den grundläggande målsättningen i förvaltningen och skyddet av björnstammen är att bevara stammen på en gynnsam skyddsnivå.

Björnjakt på statens marker

I renskötselområdet kan man köpa tillstånd för björnjakt bl.a. per mobiltelefon. Annanstans behövs ett separat tillstånd och jägaren måste anmäla sig till en samlicens för björnjakt.