Björnjakt

Björnjakten har på sätt och vis upplevt en renässans i Finland. I och med att björnstammen ökat har allt fler jägare fått möjlighet att delta i björnjakt. Konsten att jaga björn har bevarats väl i östra och norra Finland. I resten av landet har det blivit ett avbrott i jakttraditionerna, som nu kompenseras genom utbildning av jägarna.

Elstängsel skyddar biodlingar mot björnar

mån apr. 20 11:07:00 2020

Finlands viltcentral har i samarbete med Finlands Biodlares Förbund utvecklat metoder för att skydda biodlingarna. Elstängsel har konstaterats vara en fungerande och kostnadseffektiv metod, trots att det medför arbete och utgifter för biodlaren. En björn som har fått en elstöt respekterar i allmänhet elstängslet och lämnar bisamhällena i fred. Ett stängsel skyddar emellertid inte, om man inte underhåller det och ser till att strömkällan är i skick.

- Björnar är individer, och vissa är mycket uppfinningsrika och kan till exempel slå ner trådarna till marken med en gren eller välta stängslet genom att gräva runt en stolpe, berättar viltplanerare Teemu Lamberg vid Finlands viltcentral.

Jord- och skogsbruksministeriet har beviljat Finlands viltcentral särskilt bidrag för anskaffning av skyddsmaterial för förebyggande av skador orsakade av stora rovdjur. Tillbehör för elstängsel är, med undantag av strömkällan, kostnadsfria för biodlare. Biodlare kan beställa stängselpaket från Farmcomp Oy.

När man försöker förhindra skador är den primära åtgärden aldrig att döda en björn. En dispens är aktuell först när ingen annan tillfredsställande lösning finns. En björn som dödas med stöd av skadebaserad dispens tillhör i sin helhet staten. Dispenser behandlas av Finlands viltcentral.

Björnskador på bisamhällen

Björnstammen har brett ut sig över hela landet och orsakar årligen avsevärda skador på biodlingar. Biodling är en vanlig näringsgren eller binäring, och i Finland finns uppskattningsvis cirka 3 000 biodlare.

- Alla björnar är inte intresserade av bikupor, men vissa individer specialiserar sig på dem som näringsobjekt. De största skadorna uppstår på våren, då björnarna beger sig från sina vinteriden och på hösten när de tankar näring inför vintersömnen, säger Lamberg.

Skademängderna ökar avsevärt på områden där det finns flera biodlare eller yrkesodlare med flera biodlingar. En enda björn kan orsaka skador på ett område som omfattar flera kommuner.

När en skada har inträffat ska man genast anmäla den till landsbygdsnäringsmyndigheten på orten. Alla biodlare kan ansöka om ersättning för skador orsakade av björn. Självriskandelen för ersättningarna är 170 euro.

Anvisning för anläggande av skyddsstängsel för biodlingar
Farmcomp

Jaktlagen och jaktförordningen

Björnen, vargen, lodjuret och järven är viltarter. Om vilt stadgas i jaktlagen. Mer detaljerade stadganden finns i jaktförordningen, statsrådets förordning om dispenser som stadgas i jaktlagen samt i jord- och skogsbruksministeriets artspecifika förordningar.

Förvaltningsplanen för björnstammen

Med förvaltningen vill man försäkra sig om att björnen förblir en permanent del av Finlands natur. Den grundläggande målsättningen i förvaltningen och skyddet av björnstammen är att bevara stammen på en gynnsam skyddsnivå.

Björnjakt på statens marker

I renskötselområdet kan man köpa tillstånd för björnjakt bl.a. per mobiltelefon. Annanstans behövs ett separat tillstånd och jägaren måste anmäla sig till en samlicens för björnjakt.