Björnjakt

Björnjakten har på sätt och vis upplevt en renässans i Finland. I och med att björnstammen ökat har allt fler jägare fått möjlighet att delta i björnjakt. Konsten att jaga björn har bevarats väl i östra och norra Finland. I resten av landet har det blivit ett avbrott i jakttraditionerna, som nu kompenseras genom utbildning av jägarna.

Jaktkvoten för björn är 457 – Målet är att stoppa populationens ökning

mån juli 12 13:24:00 2021

Under de senaste fyra åren har det beviljats fler tillstånd för jakt på björn än tidigare. Målet har varit att sätta stopp för ökningen som började 2012, men det har ännu inte lyckats. En sannolik orsak till detta är att en stor skara björnar vandrat över gränsen från den ryska sidan, vilket återspeglas särskilt i björnstammen i östra Finland.

I Finland finns uppskattningsvis 2 670–2 800 björnar. Detta är cirka 12 procent mer än i fjol, då antalet björnar var ungefär 2 300–2 500. Populationen har växt mest i östra Finland.

Björn hör till de strikt skyddade arterna enligt EU:s habitatdirektiv. Den finska björnstammen är dock tillräckligt stor för att dess storlek ska kunna regleras genom stamförvaltningsmässig jakt som habitatdirektivet tillåter. Björn klassificeras inte som hotad och den kan påträffas överallt i Finland.

– Syftet med bestämmelserna om kvoten i den förordning som träder i kraft i dag är att stoppa ökningen av björnstammen. Jakten enligt kvoten riskerar inte björnstammens hållbarhet. Målet med den förvaltningsmässiga jakten är detsamma som tidigare: att få björnar att fortsätta med sitt folkskygga beteende, förebygga skador och reglera stammens storlek, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Jakten bidrar till att antalet björnar hålls på en sådan nivå att olägenheterna skadorna är socialt, ekonomiskt och ekologiskt acceptabla. Jakten gör också att populationen inte växer så fort i områden till vilka björnen är i färd med att breda ut sig. Detta ger invånarna mer tid att vänja sig vid och acceptera björnarnas närvaro.

Jakt ska fortfarande ske främst i Norra Karelen

I Finland finns vissa områden med täta populationer, varför man vid förvaltningen av björnstammen måste beakta de förhållanden och näringar som är typiska för vart och ett område. Det är inte möjligt att åstadkomma en jämn utbredning, men målet är att björnar jämnare ska förekomma i lämpliga livsmiljöer i hela landet.

Jakt ska fortfarande ske främst i Norra Karelen. Den fastställda kvotens andel i förhållande till den regionala björnstammen är i renskötselområdet 25,7 procent (i fjol 27), i övriga delar av landet 15 procent (14) och i hela landet i genomsnitt 16,7 procent (15,9).

Björnkvoten i renskötselområdet kommer under det kommande jaktåret att vara 90 djur, vilket är fem färre än i fjol. I det östra renskötselområdet är kvoten 70 och i den västra delen 20 björnar. I fjol blev 20 jakttillstånd över i det östra renskötselområdet och fyra i det västra. Kvoten som gäller områdena utanför renskötselområdet uppgår till 367 björnar, vilket är 78 björnar fler än året innan.

Flest skador orsakar björn på renskötseln. I fjol rapporterades 888 björndödade renar, året innan var antalet 654. Det inrapporterade antalet 2020 motsvarar en ersättning på cirka 1 530 000 euro. I fjol orsakade björnar också 245 husdjursskador och ersättningen gick upp till sammanlagt 212 000 euro. Merparten av dessa var skador på biodlingar.

Honor med ungar samt ungar yngre än ett år är fridlysta

Honor med ungar samt ungar yngre än ett år är fridlysta. På detta sätt undviker man att jakten riktas mot den reproducerande populationen eftersom vuxna honor har en nyckelroll med tanke på förökningen.

Cirka 63 procent av de fällda björnarna är handjur. De är i allmänhet också relativt unga, vilket delvis beror på att en stor del av de vuxna hanarna i östra Finland vandrar till Ryssland innan jaktsäsongen börjar. Björnarnas vandringar fram och tillbaka över gränsen har från och med mitten av 1990-talet ökat björnstammens genetiska mångfald utanför renskötselområdet.

Dispenser

Det är Finlands viltcentral som fattar besluten om hur dispenserna ska inriktas. Utöver de dispenser som grundar sig på kvoter kan Finlands viltcentral efter ett noggrant övervägande bevilja dispenser också för eliminering av björnar som orsakar skada eller hot. Dessa dispensers antal är inte heller i fortsättningen begränsat.

Enligt jord- och skogsbruksministeriet ska man utöver skadeutvecklingen i olika områden ta hänsyn till de olika områdenas stammar av hjortdjur i förhållande till björnstammen. Det är också viktigt att stammen av skogsvildren i Suomenselkä och Kajanaland tryggas.

Jord- och skogsbruksministeriet använder Naturresursinstitutets beskattningsprognoser för att reglera björnstammen. En prognosmodell för hållbar beskattning utarbetas utifrån förändringarna i björnstammen och den realiserade beskattningsgraden. Enligt Naturresursinstitutet (2021) klarar Finlands björnstam av en beskattning på cirka 17 procent i renskötselområdet och en beskattning på 15 procent i övriga delar av landet utan att stammen minskar.

Förordning om kvoter för jakt på björ
Bakgrundspromemoria till förordningen PDF 1.5MB (på finska)

Mer om detta tema:

Finlands björnstam 2020 (Naturresursinstitutet) (på finska)

Mer information:

Jussi Laanikari, specialsakkunnig, tfn 040 733 6229 (26.7.2021 >)
Henna Väyrynen, sakkunnig, tfn 050 465 9652
Annukka Kimmo, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 478 0226
fornamn.efternamn@mmm.fi

Jaktlagen och jaktförordningen

Björnen, vargen, lodjuret och järven är viltarter. Om vilt stadgas i jaktlagen. Mer detaljerade stadganden finns i jaktförordningen, statsrådets förordning om dispenser som stadgas i jaktlagen samt i jord- och skogsbruksministeriets artspecifika förordningar.

Förvaltningsplanen för björnstammen

Med förvaltningen vill man försäkra sig om att björnen förblir en permanent del av Finlands natur. Den grundläggande målsättningen i förvaltningen och skyddet av björnstammen är att bevara stammen på en gynnsam skyddsnivå.

Björnjakt på statens marker

I renskötselområdet kan man köpa tillstånd för björnjakt bl.a. per mobiltelefon. Annanstans behövs ett separat tillstånd och jägaren måste anmäla sig till en samlicens för björnjakt.