Aktuellt

Jord- och skogsbruksministeriet
jun 28, 2019 14:17

Utkast till ny förvaltningsplan för Finlands vargstam på remiss

Ett utkast till en ny förvaltningsplan för vargstammen har sänts för utlåtande. Planen är ett verktyg för att förvalta vargstammen och hantera vargrelaterade konflikter samt ett viktigt instrument för att driva vargpolitiken. Planen är också ett svar på de internationella åtagandena som gäller artskydd. Remisstiden fortsätter fram till den 30 augusti 2019. Läs mer

Finlands Viltcentral
maj 09, 2019 09:35

Tämj inte björnen genom att mata den

På våren och försommaren görs många björnobservationer, då det i naturen finns sparsamt med föda och björnarna rör sig till och med under den ljusa tiden. Man får dock inte erbjuda mathjälp åt björnarna, så att de inte vänjer sig allt för mycket vid människor. Läs mer

Finlands Viltcentral
apr 04, 2019 08:08

Åtta järvar som byte med renskötselområdets dispenser

Med stöd av Finlands viltcentral beviljade dispenser på skadebaserad grund fick man under den gångna vintern åtta järvar som byte. Med stöd av dispenserna fälldes fem järvar i Lappland och tre i Kajana. I Enontekis, Hyrynsalmi, Salla och Sodankylä fick man en järv som byte, i Savukoski och Suomussalmi två. Läs mer

mar 27, 2019 15:30

Lokala åtgärder viktiga för förvaltningsplanen för vargstammen

Styrgruppen för förvaltningsplanen för vargstammen har sammanträtt för att diskutera bland annat flerartsförvaltning, frågan om hur vargar tolereras samt hur den regionala och lokala situationen beaktas vid uppdateringen av förvaltningsplanen. I projektet Uppdatering av förvaltningsplanen för varg övergår man nu till att planera åtgärder och mål för förvaltningsplanen. Läs mer

mar 13, 2019 14:00

GPS-halsband ger mångsidig och nyttig information om vargar

GPS-halsband och information om vargar stod på mötesagendan 26.2.2019 för arbetsgruppen som uppdaterar förvaltningsplanen för varg. Enligt arbetsgruppen är det viktigt med GPS-halsband eftersom den information de ger kan användas vid forskning och bedömning av populationen. Informationen tjänar också invånarnas intressen särskilt i nya vargrevir och hjälper till exempel att förebygga skador på jakthundar. Läs mer

Finlands Viltcentral
mar 08, 2019 12:15

Lodjursbytet minskade med hälften jämfört med föregående år - bytet 180 individer

Perioden för jakt på lodjur i stamvårdande syfte avslutades vid utgången av februari och bytet blev 180 lodjur. Den föregående vinterns byte var 388 lodjur. Orsaken till den betydande minskningen av bytesmängden var att den av jord- och skogsbruksministeriet fastställda byteskvoten halverades som en följd av att lodjursstammen minskat. Läs mer

feb 27, 2019 14:00

Arbetsgruppen som uppdaterar förvaltningsplanen för vargstammen diskuterade det illegala dödandet av vargar

Arbetsgruppen för förvaltningsplanen för vargstammen diskuterade vid mötet den 15 februari 2019 det illegala dödandet av vargar och det sociala godkännandet av vargen. Enligt polisens bedömningar har den illegala jakten på varg varit vanlig i Finland. Det är dock endast en liten del av de illegala fångsterna som kommer till tillsynsmyndigheternas kännedom Läs mer

feb 14, 2019 10:40

Flerartsförvaltning på agendan för arbetsgruppen som uppdaterar förvaltningsplanen för varg

På sitt senaste möte diskuterade arbetsgruppen flerartsförvaltning av stammar av stora rovdjur och hjortdjur, vilket innebär att man tar hänsyn till beroendet och växelverkan mellan arterna. Frågan analyserades också ur sociala och ekonomiska perspektiv. Läs mer

Finlands Viltcentral
jan 25, 2019 15:05

Dispens för fångst av järv har beviljats till Lapplands renbeteslag

Finlands viltcentral har beviljat en dispens för att döda en järv. Den skadebaserade dispensen har beviljats till Lapplands renbeteslag på ett begränsat fångstområde som är beläget i Sodankylä och även små delar i Enare. Läs mer

jan 25, 2019 15:00

Tätare samarbete mellan Finland, Sverige och Norge kring vargfrågor

Gruppen som bereder förvaltningsplanen för varg diskuterade kontakten mellan den finska och skandinaviska vargpopulationen och de skador som vargar orsakar på ren samt arbetet med att förebygga skadorna. Renskötselområdet är en viktig vandringsväg för vargarna i Finland och i Skandinavien. Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriet
dec 21, 2018 16:00

Kommunikation är en viktig del i uppdateringen av förvaltningsplanen för vargstammen

Styrgruppen för det projekt som inletts för att uppdatera förvaltningsplanen för vargstammen sammanträdde fredagen den 14 december för att granska hur projektet framskrider. Styrgruppen diskuterade riktlinjerna för den pågående uppdateringen. De frågor som lyftes fram som viktiga var kommunikation, beaktande av såväl regionala som nationella förhållanden och förebyggande av skador orsakade av varg. Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriet
dec 17, 2018 16:31

Beslut om dispenser som gäller varg grundar sig alltid på fallspecifik bedömning

Måndagen den 10 december sammanträdde jord- och skogsbruksministeriets arbetsgrupp som bereder förvaltningsplanen för varg för att diskutera dispenser för jakt på varg, stamvårdande jakt samt EU-kommissionens förslag till ändring av anvisningen för att tolka habitatdirektivet. Deltagarna underströk att besluten om dispens alltid bygger på bedömning och tas fallspecifikt. Läs mer

Finlands Viltcentral
nov 23, 2018 15:30

Stamvårdande jakt på lodjur börjar

Stamvårdande jakt på lodjur ytterom renskötselområdet börjar 1 december. Jakt är tillåtet med stöd av dispenser, vilka Finlands viltcentral har beviljat tidigare under hösten. Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriet
nov 19, 2018 16:00

Definitionen ’hotfull varg’ behöver preciseras ytterligare

Enligt gruppen som håller på att uppdatera förvaltningsplanen för varg behöver definitionen av hotfull varg preciseras i synnerhet när det gäller tillgängliga observationsdata. Det behövs också mer forskningsdata om vargarnas beteende i tätbebyggda områden. Läs mer

Finlands Viltcentral
nov 05, 2018 12:00

Höstens byte 335 björnar högsta antalet hittills

I hela landet fick man sammanlagt 335 björnar som byte under björnjaktperioden, som upphörde i slutet av oktober. Jämfört med föregående år ökade bytesmängden med 103 djur. I södra Finland jagas björn med stöd av dispens i stamvårdande syfte och inom renskötselområdet med stöd av en regional kvot. Byteskvoten för hela landet höjdes med 100 individer från i fjol. Läs mer

Finlands Viltcentral
okt 24, 2018 14:11

Dispenser för lodjur har beviljats

Finlands viltcentral har beviljat dispenser för fångst av lodjur i stamvårdande syfte för jaktsäsongen som inleds den 1 december. Målsättningen med jakten i stamvårdande syfte är att hålla lodjursbeståndet stabilt. Läs mer

Finlands Viltcentral
okt 15, 2018 08:40

På vargområden är det viktigt med förebyggande av hundskador

Då jaktsäsongen är som mest intensiv, är det bra för de som jagar med hund att stanna upp och även fundera på eventuella konfrontationer mellan varg och hund. Man kan delvis förebygga hundskador orsakade av varg. Förebyggande är särskilt viktigt inom vargrevirområdena och vid intilliggande gränsområden. Vargarna dödar varje år mellan 20–50 hundar i Finland, varav den största delen är jakthundar. Under innevarande jaktår har vargar redan dödat flera hundar runt om i landet. Läs mer

Finlands Viltcentral
aug 30, 2018 09:10

Dispenserna för vinterns lodjursjakt kan sökas

Nu kan dispenserna för jakt på lodjur jaktåret 2018–2019 sökas. Det rekommenderas att ansökningarna görs via Finlands viltcentrals elektroniska tjänst för dispensansökning. Dispensansökningarna ska lämnas in senast den 28 september. Läs mer

Finlands Viltcentral
aug 23, 2018 08:38

Risken nu som störst för fårskador orsakade av varg

I augusti och september är risken för fårskador orsakade av varg som störst. Valpar börjar följa med honorna för att öva sig på jakt, och fjolårsvalparna har stötts bort för att de ska söka sig egna revir. Dessa vargar kan söka lätta byten på betesmarker. Läs mer

Finlands Viltcentral
aug 16, 2018 13:45

Björnjakten startar

Finlands viltcentral har beviljat sammanlagt 260 dispenser för jakt på björn i stamvårdande syfte för jaktperioden som inleds måndagen den 20 augusti. Förutom dispenserna kan man i renskötselområdet med stöd av regional kvot fälla 95 björnar, varav 20 i det västra och 75 i det östra renskötselområdet. Läs mer