Aktuellt

Jord- och skogsbruksministeriet
dec 20, 2019 12:00

Vargspår ska räknas i södra delar av Södra Österbotten och Österbotten samt i norra delar av Satakunta om vädret är gynnsamt

I vinter ska snöspår efter varg inventeras inom ett avgränsat område i Södra Österbotten, Österbotten och Satakunta om vädret tillåter. Jord- och skogsbruksministeriet, Finlands viltcentral, Naturresursinstitutet och Finlands Jägarförbund har kommit överens om en inventering. Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriet
dec 17, 2019 14:00

Utbetalning av ersättning för skador som stora rovdjur orsakar på hundar, husdjur och lösöre blir snabbare

Största delen av de skador som orsakas av björn gäller bin och får.

Från ingången av 2020 är det möjligt för kommunerna att betala full ersättning för skador på hundar, husdjur och lösöre genast efter ersättningsbeslutet. År 2018 var ersättningen för skadorna cirka 7,7 miljoner euro. Största delen gick till att ersätta renskador. Skador på husdjur kan förebyggas till exempel med hjälp av stängsel. Läs mer

Finlands Viltcentral
nov 08, 2019 13:57

Höstens byte 305 björnar

I hela landet fick man sammanlagt 305 björnar som byte under björnjaktperioden, som upphörde i slutet av oktober. Jämfört med föregående år minskade bytesmängden med 30 djur. I södra Finland jagas björn med stöd av dispenser i stamvårdande syfte och inom renskötselområdet med stöd av en regional kvot. Byteskvoten för hela landet minskades med 42 individer från i fjol. Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriet
nov 05, 2019 10:26

Förvaltningsplanen för vargstammen har målet att hantera vargrelaterade konflikter och trygga vargstammens livskraft

Jord- och skogsbruksministeriet har fastställt en förvaltningsplan för vargstammen i Finland. Planen är ett verktyg för att förvalta vargstammen och hantera vargrelaterade konflikter samt ett viktigt instrument för att driva vargpolitiken. För att följa upp genomförandet av planen ska det inrättas ett vargforum. Läs mer

Finlands Viltcentral
okt 24, 2019 15:26

Dispenserna för lodjur beviljade

Finlands viltcentral har beviljat dispenserna för fångst av lodjur i stamvårdande syfte för jaktsäsongen som inleds den 1 december. Syftet med fångsten i stamvårdande syfte är att hålla lodjursstammens storlek på nuvarande nivå. Läs mer

Finlands Viltcentral
sep 13, 2019 10:16

Risken för hundskador på vargområden ökar på hösten

Risken för att jakthundar som rör sig på längre avstånd från ägaren ska stöta på varg är störst under hösten. Även fårskador orsakade av varg sker mest under perioden juli-september, då valparna börjar öva bytesjakt och de unga vargarna söker egna revir. Dessa oerfarna predatorer kan söka lättfångade byten. Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriet
jun 28, 2019 14:17

Utkast till ny förvaltningsplan för Finlands vargstam på remiss

Ett utkast till en ny förvaltningsplan för vargstammen har sänts för utlåtande. Planen är ett verktyg för att förvalta vargstammen och hantera vargrelaterade konflikter samt ett viktigt instrument för att driva vargpolitiken. Planen är också ett svar på de internationella åtagandena som gäller artskydd. Remisstiden fortsätter fram till den 30 augusti 2019. Läs mer

Finlands Viltcentral
maj 09, 2019 09:35

Tämj inte björnen genom att mata den

På våren och försommaren görs många björnobservationer, då det i naturen finns sparsamt med föda och björnarna rör sig till och med under den ljusa tiden. Man får dock inte erbjuda mathjälp åt björnarna, så att de inte vänjer sig allt för mycket vid människor. Läs mer

Finlands Viltcentral
apr 04, 2019 08:08

Åtta järvar som byte med renskötselområdets dispenser

Med stöd av Finlands viltcentral beviljade dispenser på skadebaserad grund fick man under den gångna vintern åtta järvar som byte. Med stöd av dispenserna fälldes fem järvar i Lappland och tre i Kajana. I Enontekis, Hyrynsalmi, Salla och Sodankylä fick man en järv som byte, i Savukoski och Suomussalmi två. Läs mer

mar 27, 2019 15:30

Lokala åtgärder viktiga för förvaltningsplanen för vargstammen

Styrgruppen för förvaltningsplanen för vargstammen har sammanträtt för att diskutera bland annat flerartsförvaltning, frågan om hur vargar tolereras samt hur den regionala och lokala situationen beaktas vid uppdateringen av förvaltningsplanen. I projektet Uppdatering av förvaltningsplanen för varg övergår man nu till att planera åtgärder och mål för förvaltningsplanen. Läs mer

mar 13, 2019 14:00

GPS-halsband ger mångsidig och nyttig information om vargar

GPS-halsband och information om vargar stod på mötesagendan 26.2.2019 för arbetsgruppen som uppdaterar förvaltningsplanen för varg. Enligt arbetsgruppen är det viktigt med GPS-halsband eftersom den information de ger kan användas vid forskning och bedömning av populationen. Informationen tjänar också invånarnas intressen särskilt i nya vargrevir och hjälper till exempel att förebygga skador på jakthundar. Läs mer

Finlands Viltcentral
mar 08, 2019 12:15

Lodjursbytet minskade med hälften jämfört med föregående år - bytet 180 individer

Perioden för jakt på lodjur i stamvårdande syfte avslutades vid utgången av februari och bytet blev 180 lodjur. Den föregående vinterns byte var 388 lodjur. Orsaken till den betydande minskningen av bytesmängden var att den av jord- och skogsbruksministeriet fastställda byteskvoten halverades som en följd av att lodjursstammen minskat. Läs mer

feb 27, 2019 14:00

Arbetsgruppen som uppdaterar förvaltningsplanen för vargstammen diskuterade det illegala dödandet av vargar

Arbetsgruppen för förvaltningsplanen för vargstammen diskuterade vid mötet den 15 februari 2019 det illegala dödandet av vargar och det sociala godkännandet av vargen. Enligt polisens bedömningar har den illegala jakten på varg varit vanlig i Finland. Det är dock endast en liten del av de illegala fångsterna som kommer till tillsynsmyndigheternas kännedom Läs mer

feb 14, 2019 10:40

Flerartsförvaltning på agendan för arbetsgruppen som uppdaterar förvaltningsplanen för varg

På sitt senaste möte diskuterade arbetsgruppen flerartsförvaltning av stammar av stora rovdjur och hjortdjur, vilket innebär att man tar hänsyn till beroendet och växelverkan mellan arterna. Frågan analyserades också ur sociala och ekonomiska perspektiv. Läs mer

Finlands Viltcentral
jan 25, 2019 15:05

Dispens för fångst av järv har beviljats till Lapplands renbeteslag

Finlands viltcentral har beviljat en dispens för att döda en järv. Den skadebaserade dispensen har beviljats till Lapplands renbeteslag på ett begränsat fångstområde som är beläget i Sodankylä och även små delar i Enare. Läs mer

jan 25, 2019 15:00

Tätare samarbete mellan Finland, Sverige och Norge kring vargfrågor

Gruppen som bereder förvaltningsplanen för varg diskuterade kontakten mellan den finska och skandinaviska vargpopulationen och de skador som vargar orsakar på ren samt arbetet med att förebygga skadorna. Renskötselområdet är en viktig vandringsväg för vargarna i Finland och i Skandinavien. Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriet
dec 21, 2018 16:00

Kommunikation är en viktig del i uppdateringen av förvaltningsplanen för vargstammen

Styrgruppen för det projekt som inletts för att uppdatera förvaltningsplanen för vargstammen sammanträdde fredagen den 14 december för att granska hur projektet framskrider. Styrgruppen diskuterade riktlinjerna för den pågående uppdateringen. De frågor som lyftes fram som viktiga var kommunikation, beaktande av såväl regionala som nationella förhållanden och förebyggande av skador orsakade av varg. Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriet
dec 17, 2018 16:31

Beslut om dispenser som gäller varg grundar sig alltid på fallspecifik bedömning

Måndagen den 10 december sammanträdde jord- och skogsbruksministeriets arbetsgrupp som bereder förvaltningsplanen för varg för att diskutera dispenser för jakt på varg, stamvårdande jakt samt EU-kommissionens förslag till ändring av anvisningen för att tolka habitatdirektivet. Deltagarna underströk att besluten om dispens alltid bygger på bedömning och tas fallspecifikt. Läs mer

Finlands Viltcentral
nov 23, 2018 15:30

Stamvårdande jakt på lodjur börjar

Stamvårdande jakt på lodjur ytterom renskötselområdet börjar 1 december. Jakt är tillåtet med stöd av dispenser, vilka Finlands viltcentral har beviljat tidigare under hösten. Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriet
nov 19, 2018 16:00

Definitionen ’hotfull varg’ behöver preciseras ytterligare

Enligt gruppen som håller på att uppdatera förvaltningsplanen för varg behöver definitionen av hotfull varg preciseras i synnerhet när det gäller tillgängliga observationsdata. Det behövs också mer forskningsdata om vargarnas beteende i tätbebyggda områden. Läs mer