VARGJAKT

Vargjakt lyckas praktiskt taget bara när det är snö på marken. Då kan man utgående från spåren ta reda på var vargarna lagt sig för dagen. Vargarna omringas med en tillräckligt stor ring så att de inte skräms iväg i förtid. När man är säker på att vargarna befinner sig i ringen sätter man upp en flagglina.

Det effektivaste sättet att förebygga vargskador är att kombinera olika åtgärder – nya metoder importeras till Finland

ons maj 20 08:09:00 2020

I de områden där varg förekommer löper husdjur risk för att bli angripna av varg. Ett elektriskt rovdjursstängsel är ett utmärkt skydd för djuren, förutsatt att det anläggs och underhålls rätt.

”Ute i världen används förutom stängsel också många andra metoder som vi med fördel kan testa och tillämpa i Finland”, säger specialforskare Jani Pellikka från Naturresursinstitutet. Han utredde hur skadeförebyggande åtgärders effekter har studerats i Europa och USA och vilka metoder som har visat sig vara användbara.

I Finland behövs det framför allt snabbinsatslösningar. Om det nära en gård har skett ett angrepp eller tillbud med varg bör husdjuren skyddas med tillfälliga åtgärder som går lätt att anlägga. Att skaffa fram materialet och bygga ett permanent rovdjursstängsel tar tid.

”Enligt tester har lapptyg som hängs upp framför ett befintligt elstängsel visat sig vara en effektiv tillfällig lösning. Lapptyg är en lina med 50 cm långa plastremsor som når nästan ner till marken”, förklarar Pellikka. Ett sätt att förebygga skador är att om möjligt ta in djuren, speciellt över natten, så länge som det tar att bygga rovdjursstängslet.

I USA har man testat olika avskräckande metoder att fördriva vargar med hjälp av ljud-, ljus- eller rörelseskrämmor. Det har även gjorts försök med att lägga elchockshalsband på vargar. I Sydeuropa används boskapsvaktande hundar för att skydda produktionsdjuren.
Gårdsägarna får stöd för att skydda djuren

Samtliga testade metoder har visat sig vara användbara. Vilken lösning som fungerar bäst på den enskilda gården beror på gårdens produktionsinriktning och terrängen. Ju bredare metodpalett som finns till buds, desto bättre är den sammantagna effekten.

Ofta vet gårdsägaren själv bäst vilken lösning som är den mest ändamålsenliga. Projektet VargLIFE bistår med råd för skyddsåtgärder och anskaffning av material. Under de närmaste fem åren kommer projektplanerarna att testa bland annat lapptyg och ljud- och ljusskrämmor på finländska djurgårdar.

”Vi ska testa vilka av de avskräckande metoder som används annanstans är lämpliga för finländska förhållanden. På så sätt får gårdsägarna fler metoder med vilka de kan skydda sina djur då vargen stryker omkring i närheten”, säger projektsamordnare Mari Tikkunen från Finlands viltcentral.

Genom projektet kan gårdsägarna också få flyttbara elektriska rovdjursstängsel som kan levereras och anläggas snabbt på gården.

Litteraturöversikt av bästa skadedämpande åtgärderna inom skyddet mot vargar (på engelska)
Sammanfattning (på finska, engelska och svenska)

Mer information lämnas av

Jani Pellikka, specialforskare, Naturresursinstitutet, jani.pellikka@luke.fi, 029 532 7544

Mari Tikkunen, projektsamordnare, Finlands viltcentral, mari.tikkunen@riista.fi, 029 431 2239

susilife.fi/sv/

Förvaltningsplanen för vargstammen

Förvaltningsplanen för Finlands vargstam från år 2005 var den första fastställda förvaltningsplanen. Den var också den första förvaltningsplanen som reviderades. Finlands viltcentral utarbetade i samarbete med Naturresursinstitutet en ny förvaltningsplan för Finlands vargstam, som godkändes i jord- ...

Jaktlagen och jaktförordningen

Björnen, vargen, lodjuret och järven är viltarter. Om vilt stadgas i jaktlagen. Mer detaljerade stadganden finns i jaktförordningen, statsrådets förordning om dispenser som stadgas i jaktlagen samt i jord- och skogsbruksministeriets artspecifika förordningar.

Observationer som grund för uppskattningen

Naturresursinstitutets uppskattningar av individantalet baserar sig i första hand på de observationer nätverket av frivilliga rovdjurskontaktpersoner gjort. Naturresursinstitutet utnyttjar vid sin uppskattning också markräkning som görs av jägare, rovdjursobservationer som älgjägare antecknat samt v...