Förvaltningsplanen för Finlands lodjursstam

Förvaltningsplanen för lodjursstammen i Finland fastställdes år 2006. I förvaltningsplanen beskrivs riktlinjerna med vilka jord- och skogsbruksministeriet fortsätter den systematiska förvaltningen av lodjursstammen och etablerandet av stammen till en bestående del av Finlands natur. Den grundläggande målsättningen i förvaltningen och skyddet av lodjursstammen är att bevara stammen på en gynnsam skyddsnivå.

Finland delas in i två storområden för förvaltning av lodjursstammen

Finlands lodjursstam har utvecklats positivt. De nuvarande riktlinjerna i stamförvaltningen har visat sig gå i rätt riktning och behöver inte ändras väsentligt. Huvudmålet är att stammen hålls livskraftig men människoskygg, att de skador lodjuren orsakar minimeras och att människors kunskap om lodjuren ökar. I förvaltningsplanen är det i grund och botten frågan om att skapa goda förutsättningar för lodjuret och människan att leva sida vid sida.

I förvaltningen av lodjursstammen delas Finland in i två storområden, nämligen renskötselområdet och övriga Finland. I renskötselområdet ökas inte lodjursstammen, men man försöker trygga lodjurens möjlighet att röra sig mellan Finland och Skandinavien och Ryssland. Jakttillstånd riktas i första hand mot individer som orsakar skador på renar. I övriga Finland är målet en etablerad lodjursstam, som möjliggör en naturlig utbredning av lodjuren.

Söder om renskötselområdet styrs lodjursstammens utveckling genom stamförvaltningsjakt.