Att möta en varg

Vargen är ett stort vilt djur och ett rovdjur i vars närhet det är bäst att vara lugn och orädd. En varg som har rabies eller som försvarar sig kan skada en människa, men i Finland har det inte hänt sedan 1800-talet.

Det effektivaste sättet att förebygga vargskador är att kombinera olika åtgärder – nya metoder importeras till Finland

ons maj 20 08:09:00 2020

I de områden där varg förekommer löper husdjur risk för att bli angripna av varg. Ett elektriskt rovdjursstängsel är ett utmärkt skydd för djuren, förutsatt att det anläggs och underhålls rätt.

”Ute i världen används förutom stängsel också många andra metoder som vi med fördel kan testa och tillämpa i Finland”, säger specialforskare Jani Pellikka från Naturresursinstitutet. Han utredde hur skadeförebyggande åtgärders effekter har studerats i Europa och USA och vilka metoder som har visat sig vara användbara.

I Finland behövs det framför allt snabbinsatslösningar. Om det nära en gård har skett ett angrepp eller tillbud med varg bör husdjuren skyddas med tillfälliga åtgärder som går lätt att anlägga. Att skaffa fram materialet och bygga ett permanent rovdjursstängsel tar tid.

”Enligt tester har lapptyg som hängs upp framför ett befintligt elstängsel visat sig vara en effektiv tillfällig lösning. Lapptyg är en lina med 50 cm långa plastremsor som når nästan ner till marken”, förklarar Pellikka. Ett sätt att förebygga skador är att om möjligt ta in djuren, speciellt över natten, så länge som det tar att bygga rovdjursstängslet.

I USA har man testat olika avskräckande metoder att fördriva vargar med hjälp av ljud-, ljus- eller rörelseskrämmor. Det har även gjorts försök med att lägga elchockshalsband på vargar. I Sydeuropa används boskapsvaktande hundar för att skydda produktionsdjuren.
Gårdsägarna får stöd för att skydda djuren

Samtliga testade metoder har visat sig vara användbara. Vilken lösning som fungerar bäst på den enskilda gården beror på gårdens produktionsinriktning och terrängen. Ju bredare metodpalett som finns till buds, desto bättre är den sammantagna effekten.

Ofta vet gårdsägaren själv bäst vilken lösning som är den mest ändamålsenliga. Projektet VargLIFE bistår med råd för skyddsåtgärder och anskaffning av material. Under de närmaste fem åren kommer projektplanerarna att testa bland annat lapptyg och ljud- och ljusskrämmor på finländska djurgårdar.

”Vi ska testa vilka av de avskräckande metoder som används annanstans är lämpliga för finländska förhållanden. På så sätt får gårdsägarna fler metoder med vilka de kan skydda sina djur då vargen stryker omkring i närheten”, säger projektsamordnare Mari Tikkunen från Finlands viltcentral.

Genom projektet kan gårdsägarna också få flyttbara elektriska rovdjursstängsel som kan levereras och anläggas snabbt på gården.

Litteraturöversikt av bästa skadedämpande åtgärderna inom skyddet mot vargar (på engelska)
Sammanfattning (på finska, engelska och svenska)

Mer information lämnas av

Jani Pellikka, specialforskare, Naturresursinstitutet, jani.pellikka@luke.fi, 029 532 7544

Mari Tikkunen, projektsamordnare, Finlands viltcentral, mari.tikkunen@riista.fi, 029 431 2239

susilife.fi/sv/

Delta i viltforskning!

Rapportera dina rovdjursobservationer

En observation av ett stort rovdjur kan betyda att man ser själva djuret men också att man ser spår, lämningar, alltså avföring, kadaver, det vill säga as, eller rivspår. Genom att anmäla din observation till rovdjurskontaktpersonen deltar du i viltforskningen.

Förebyggande av skador

Ibland kan de stora rovdjuren orsaka skador på husdjur. Oftast drabbas boskapsdjur och jakthundar. En betydande del av skadorna skulle kunna undvikas med förebyggande åtgärder.

Stora rovdjur i tätorter samt rovdjurskrockar

Ett stort rovdjur som gör skada, beter sig störande upprepade gånger eller förirrar sig in i ett tätortsområde bör anmälas till nödcentralen (112). Man försöker i första hand jaga bort rovdjuret från bebyggelsen. Djuret måste avlivas endast om det är svårt skadat eller till fara för människor.