Förvaltningsplanen för Finlands vargstam

Förvaltningsplanen för Finlands vargstam från år 2005 var den första fastställda förvaltningsplanen. Den var också den första förvaltningsplanen som reviderades. Finlands viltcentral utarbetade i samarbete med Naturresursinstitutet en ny förvaltningsplan för Finlands vargstam, som godkändes i jord- och skogsbruksministeriet 22.1.2015.

Förvaltningsplanen för varg främjar vargens och människans samexistens

Finlands vargstam var relativt stor ända till 1880-talet, varefter stammen nästan utrotades. Under de senaste årtiondena har vargarnas antal ökat och de har spritt sig till hela landet. Förändringen har väckt diskussion med motstridiga åsikter om vargen, dess behövlighet och skadlighet samt om målen i stamförvaltningen.

Bakgrunden till de negativa inställningarna är de skador vargen orsakar inom ren- och boskapsnäringen samt på jakthundar. Att vargen kommer allt närmare människornas bosättningar gör en del människor rädda och otrygga. Å andra sidan ser en del av befolkningen vargens beteende som naturligt och problemen som små. Man förklarar vargens problematiska beteende med kadavermatning och fridlysning, som gör att vargen vant sig vid människor och inte längre ser människan som ett hot. Också det att älgstammen är så liten och en del vargar sjuka och genetiskt orena anses kunna orsaka problematiskt beteende.

Avsikten är att den nya förvaltningsplanen för vargstammen ska vara en tydlig och konkret verksamhetsmodell, som de lokala människorna kan förbinda sig till och som samtidigt tryggar en livskraftig vargstam. Förvaltningsplanen gjordes öppet och interaktivt så att så många finländare som möjligt kunde delta i utvecklandet av åtgärderna och följa med beredningens framskridande.
Människor kunde delta på många olika sätt, genom nätdiskussioner, medborgarenkäter, workshopar, seminarier och lokala evenemang runt om i Finland. På det sättet hörde man åsikterna hos talmän, barn och unga, jägare, naturvårdare, djuruppfödare, naturintresserade och forskare i hundratals kommuner och byaföreningar. De vet av egen erfarenhet hur samlevnaden med vargen bäst fungerar.

Förvaltningsplanen för vargstammen godkändes 22.1.2015 och dess mål är att förena skyddet av vargstammen med behoven bland människorna som bor i vargreviren. I förvaltningsplanen anges totalt 59 olika åtgärder och nio olika projekt. I början av år 2017 har ungefär hälften av åtgärderna i förvaltningsplanen startats. De centrala åtgärderna som har startats är grundandet av vargrevirsamarbetsgrupper och deras verksamhet, ökad information i anknytning till varg, utveckling av nätverket av rovdjurskontaktpersoner samt åtgärder i anknytning till jakt på varg.

Förvaltningsplan för vargstammen i Finland

Läs mer om beredningen av den nya förvaltningsplanen