Aktuellt

< Föregående Nästa >
Jord- och skogsbruksministeriet
okt. 20, 2020 14:00

Finland, Sverige och Norge fördjupar samarbetet i vargfrågor

De finska, svenska och norska myndigheterna som arbetar med rovdjursrelaterade frågor har undertecknat ett ramdokument som stärker samarbetet när det gäller förvaltningen och skyddet av den fennoskandinaviska vargstammen. Länderna vill förbättra den fennoskandinaviska vargstammens möjligheter att överleva på lång sikt och skapa ett gränsöverskridande perspektiv på förvaltningen av vargstammar. Förvaltnings- och forskningssamarbetet mellan länderna siktar till exempel till att harmonisera metoderna för att följa upp vargstammar och sprida information.

Myndigheterna med ansvar för förvaltningen av den fennoskandinaviska vargstammen har tagit ett steg framåt när de arbetade fram ett ramdokument om ett gränsöverskridande samarbete inom förvaltningen och skyddet av varg. För arbetet med ramdokumentet har svarat jord- och skogsbruksministeriet, Naturvårdsverket i Sverige och Norges miljömyndighet, vilka också undertecknade dokumentet.

Ramdokumentets mål är att bidra till den fennoskandinaviska vargstammens möjligheter att överleva samt till stammens gynnsamma skyddsstatus på lång sikt genom att se till att vargpopulationerna i Finland, Skandinavien och i ryska Karelen även i fortsättningen kommer i kontakt med varandra.

Ramdokumentet kan ses som en lösning för Finland, Sverige och Norge att skapa ett gemensamt perspektiv på förvaltningen av vargstammar i enlighet med de internationella riktlinjerna. Alla tre länder är beredda att arbeta tillsammans. Länderna är också eniga om att en harmonisering av metoderna för att följa upp vargstammarna samt utbyte av information, förvaltningsåtgärder och bästa praxis är av avgörande betydelse för att länderna ska kunna nå de gemensamma målen.

– Det är fint att samarbetet med Sverige och Norge som börjat mycket bra nu fördjupas. Vi kan säkert lära oss av varandra när det gäller såväl uppföljning som förvaltning av vargstammar. Detta hjälper oss också att driva vidare förvaltningsplanen för vargstammen i Finland, där samarbete är en av åtgärderna, säger Jaana Husu-Kallio, kanslichef vid jord- och skogsbruksministeriet.

Samarbetet bidrar till DNA-baserad uppföljning av stammar

För Finland är samarbetet viktigt särskilt med tanke på den DNA-baserade uppföljningen av vargstammen i Finland.

Naturresursinstitutet upphandlar inom kort ny utrustning för uppföljning av vargstammar. Utrustningen baserar sig på SNP-teknik (Single Nucleotide Polymorphism), vilket gör att DNA-analyser kan göras snabbare än nu. Motsvarande utrustning används redan i Sverige och Norge. Informationsutbytet och samarbetet med forskare i Sverige och Norge gör det möjligt att effektivt börja använda utrustningen och utveckla DNA-metoden.

Till följd av detta blir det möjligt för Finland, Sverige och Norge att inom några år använda samma DNA-metod. På så sätt får man snabbt veta vilken population de vargar som rör sig över landsgränserna kommer ifrån.

Mer information:

Sami Niemi, konsultativ tjänsteman, Enheten för vilt och fiske, Jord och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2391, sami.niemi@mmm.fi
Mer om ämnet:

Nyhet 25.1.2019: Finland intensifierar samarbetet i vargfrågor med Sverige och Norge (mmm.fi)

www.slu.se/skandulv

Information om de stora rovdjuren i nordiska länder

SKANDULV - Forskning om vargar i Skandinavien. SKANDULV arbetar med grundvetenskapliga och tillämpade frågeställningar kring vargens ekologi och förvaltning. De huvudsakliga frågorna berör vargens populationsdynamik, rörelsemönster, genetik och ekosystemeffekter.