Aktuellt

Finlands Viltcentral okt 24, 2019 15:26

Dispenserna för lodjur beviljade

Lodjurets huvud i närbild.

Finlands viltcentral har beviljat dispenserna för fångst av lodjur i stamvårdande syfte för jaktsäsongen som inleds den 1 december. Syftet med fångsten i stamvårdande syfte är att hålla lodjursstammens storlek på nuvarande nivå. Läs nyheten

Finlands Viltcentral sep 13, 2019 10:16

Risken för hundskador på vargområden ökar på hösten

En varg står vid en myr.

Risken för att jakthundar som rör sig på längre avstånd från ägaren ska stöta på varg är störst under hösten. Även fårskador orsakade av varg sker mest under perioden juli-september, då valparna börjar öva bytesjakt och de unga vargarna söker egna revir. Dessa oerfarna predatorer kan söka lättfångade byten. Läs nyheten

Jord- och skogsbruksministeriet jun 28, 2019 14:17

Utkast till ny förvaltningsplan för Finlands vargstam på remiss

En varg som tittar mot oss står vid en myr.

Ett utkast till en ny förvaltningsplan för vargstammen har sänts för utlåtande. Planen är ett verktyg för att förvalta vargstammen och hantera vargrelaterade konflikter samt ett viktigt instrument för att driva vargpolitiken. Planen är också ett svar på de internationella åtagandena som gäller artskydd. Remisstiden fortsätter fram till den 30 augusti 2019. Läs nyheten

Finlands Viltcentral maj 09, 2019 09:35

Tämj inte björnen genom att mata den

Björnen stirrar i skogen.

På våren och försommaren görs många björnobservationer, då det i naturen finns sparsamt med föda och björnarna rör sig till och med under den ljusa tiden. Man får dock inte erbjuda mathjälp åt björnarna, så att de inte vänjer sig allt för mycket vid människor. Läs nyheten

Finlands Viltcentral apr 04, 2019 08:08

Åtta järvar som byte med renskötselområdets dispenser

En järv står på en björkstam. I bakgrunden syns skogen i höstskrud.

Med stöd av Finlands viltcentral beviljade dispenser på skadebaserad grund fick man under den gångna vintern åtta järvar som byte. Med stöd av dispenserna fälldes fem järvar i Lappland och tre i Kajana. I Enontekis, Hyrynsalmi, Salla och Sodankylä fick man en järv som byte, i Savukoski och Suomussalmi två. Läs nyheten

mar 27, 2019 15:30

Lokala åtgärder viktiga för förvaltningsplanen för vargstammen

En varg står på en snöig sjö mitt bland vassen

Styrgruppen för förvaltningsplanen för vargstammen har sammanträtt för att diskutera bland annat flerartsförvaltning, frågan om hur vargar tolereras samt hur den regionala och lokala situationen beaktas vid uppdateringen av förvaltningsplanen. I projektet Uppdatering av förvaltningsplanen för varg övergår man nu till att planera åtgärder och mål för förvaltningsplanen. Läs nyheten

mar 13, 2019 14:00

GPS-halsband ger mångsidig och nyttig information om vargar

En varg står på en snöig sjö mitt bland vassen

GPS-halsband och information om vargar stod på mötesagendan 26.2.2019 för arbetsgruppen som uppdaterar förvaltningsplanen för varg. Enligt arbetsgruppen är det viktigt med GPS-halsband eftersom den information de ger kan användas vid forskning och bedömning av populationen. Informationen tjänar också invånarnas intressen särskilt i nya vargrevir och hjälper till exempel att förebygga skador på jakthundar. Läs nyheten

feb 27, 2019 14:00

Arbetsgruppen som uppdaterar förvaltningsplanen för vargstammen diskuterade det illegala dödandet av vargar

En varg står på en snöig sjö mitt bland vassen

Arbetsgruppen för förvaltningsplanen för vargstammen diskuterade vid mötet den 15 februari 2019 det illegala dödandet av vargar och det sociala godkännandet av vargen. Enligt polisens bedömningar har den illegala jakten på varg varit vanlig i Finland. Det är dock endast en liten del av de illegala fångsterna som kommer till tillsynsmyndigheternas kännedom Läs nyheten

feb 14, 2019 10:40

Flerartsförvaltning på agendan för arbetsgruppen som uppdaterar förvaltningsplanen för varg

En varg står på en snöig sjö mitt bland vassen

På sitt senaste möte diskuterade arbetsgruppen flerartsförvaltning av stammar av stora rovdjur och hjortdjur, vilket innebär att man tar hänsyn till beroendet och växelverkan mellan arterna. Frågan analyserades också ur sociala och ekonomiska perspektiv. Läs nyheten

Finlands Viltcentral jan 25, 2019 15:05

Dispens för fångst av järv har beviljats till Lapplands renbeteslag

En järv står på en björkstam. I bakgrunden syns skogen i höstskrud.

Finlands viltcentral har beviljat en dispens för att döda en järv. Den skadebaserade dispensen har beviljats till Lapplands renbeteslag på ett begränsat fångstområde som är beläget i Sodankylä och även små delar i Enare. Läs nyheten

jan 25, 2019 15:00

Tätare samarbete mellan Finland, Sverige och Norge kring vargfrågor

En varg står på en snöig sjö mitt bland vassen

Gruppen som bereder förvaltningsplanen för varg diskuterade kontakten mellan den finska och skandinaviska vargpopulationen och de skador som vargar orsakar på ren samt arbetet med att förebygga skadorna. Renskötselområdet är en viktig vandringsväg för vargarna i Finland och i Skandinavien. Läs nyheten

Jord- och skogsbruksministeriet dec 21, 2018 16:00

Kommunikation är en viktig del i uppdateringen av förvaltningsplanen för vargstammen

En varg står på en snöig sjö mitt bland vassen

Styrgruppen för det projekt som inletts för att uppdatera förvaltningsplanen för vargstammen sammanträdde fredagen den 14 december för att granska hur projektet framskrider. Styrgruppen diskuterade riktlinjerna för den pågående uppdateringen. De frågor som lyftes fram som viktiga var kommunikation, beaktande av såväl regionala som nationella förhållanden och förebyggande av skador orsakade av varg. Läs nyheten

Jord- och skogsbruksministeriet dec 17, 2018 16:31

Beslut om dispenser som gäller varg grundar sig alltid på fallspecifik bedömning

En varg står på en snöig sjö mitt bland vassen

Måndagen den 10 december sammanträdde jord- och skogsbruksministeriets arbetsgrupp som bereder förvaltningsplanen för varg för att diskutera dispenser för jakt på varg, stamvårdande jakt samt EU-kommissionens förslag till ändring av anvisningen för att tolka habitatdirektivet. Deltagarna underströk att besluten om dispens alltid bygger på bedömning och tas fallspecifikt. Läs nyheten

Jord- och skogsbruksministeriet nov 19, 2018 16:00

Definitionen ’hotfull varg’ behöver preciseras ytterligare

En varg står på en snöig sjö mitt bland vassen

Enligt gruppen som håller på att uppdatera förvaltningsplanen för varg behöver definitionen av hotfull varg preciseras i synnerhet när det gäller tillgängliga observationsdata. Det behövs också mer forskningsdata om vargarnas beteende i tätbebyggda områden. Läs nyheten

Metsähallitus maj 15, 2018 09:59

Rapport: Rekordartad övervakning av stora rovdjur

Björnens fotspår på isen

I fjol gjorde jakt- och fiskeövervakningen ett rekordartat antal inspektioner av jakten på stora rovdjur. Färre överträdelser än genomsnittet uppdagades. Läs nyheten

Metsähallitus maj 15, 2018 09:56

Älgen kommer tvåa när Norra Karelen riktar in sig på björnjakt

Två mannen bär en sköt björn i skogen.

I Norra Karelen jagar man ställvis mer björn än älg. Björnen är ett betydande storvilt särskilt i Ilomants, Lieksa och Nurmes. Björnjaktssäsongen inleds den 20 augusti. Läs nyheten

Metsähallitus maj 15, 2018 09:51

Uppdaterade anvisningar för hur man ska möta ett stort rovdjur

Björnen tittar bakom buske.

Finländare stöter allt oftare på stora rovdjur i naturen. Vårt lands officiella webbplats om stora rovdjur Suurpedot.fi har svarat på det ökade behovet av information och förnyats genomgripande. Webbplatsen har nu bland annat anvisningar för hur man ska göra om man möter ett stort rovdjur. Läs nyheten

jan 10, 2018 09:57

Förordning tillåter begränsad jakt på åtta järvar

En järv står på en björkstam. I bakgrunden syns skogen i höstskrud.

Enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning får man med dispens fälla åtta järvar i renskötselområdets norra och östra delar. Läs nyheten

Metsähallitus apr 11, 2017 10:26

Det misstänks att en järv dödats olagligt i Taivalkoski

Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning har avslöjat ett misstänkt olagligt järvdråp i Taivalkoski. Polisen undersöker fallet som grovt jaktbrott. Läs nyheten

Finlands Viltcentral jan 05, 2017 10:59

De första varglicenserna beviljades i Södra Tavastland och Norra Karelen

Vargen står i kvällssolen i träsket.

Finlands viltcentral har beviljat två dispenser för varg om sammanlagt fyra individer som får fällas. Dispenserna är beviljade i Södra Tavastland och Norra Karelen (Nurmes och Lieksa) för flockar som upprepade gånger har visat sig vid hus. Läs nyheten

www.slu.se/skandulv

Information om de stora rovdjuren i nordiska länder

SKANDULV - Forskning om vargar i Skandinavien. SKANDULV arbetar med grundvetenskapliga och tillämpade frågeställningar kring vargens ekologi och förvaltning. De huvudsakliga frågorna berör vargens populationsdynamik, rörelsemönster, genetik och ekosystemeffekter.