Björnen (Ursus arctos)

Björnen (Ursus arctos) är Europas största rovdjur. Den är en allätare, som äter as och jagar stora hjortdjur. Under den snöiga tiden av året sover björnen vintersömn. Björnen är Finlands nationaldjur. Bland fornfinnarna var den fruktad, men också uppskattad och betraktades till och med som helig.

Att björnen var så viktig för gamla tiders finnar bevisas av att det finns mer än tvåhundra olika benämningar på björnen i finska språket. Många har hört benämningarna nalle, otso och mesikämmen, men också mettä, metsä, otava och mörkö har varit synonymer för björn. På svenska har man använt namn som styggnacke, storkräk, myrtass och bamsefar om björnen.

Huvudmålen för förvaltningsplanen för björnstammen är att bibehålla en gynnsam bevarandestatus och upprätthålla björnstammens skygghet för människan

fre juli 08 15:36:00 2022

Björnen, som tidigare var en hotad art och som fortfarande är strikt skyddad enligt habitatdirektivet, är ett respekterat djur i Finlands natur. Den är också en uppskattad viltart som årligen jagas på stamvårdande grunder. Jakten har inte varit ett hinder för att bibehålla en gynnsam bevarandestatus, som björnen har haft ända sedan början av 2000-talet.

Avsikten är att åtgärderna i den i dag fastställda förvaltningsplanen ska tillgodose såväl björnstammens skyddsbehov som behoven hos dem som bor i björnens utbredningsområden, med beaktande av de sociala och ekonomiska kraven samt de regionala särdragen.

- De huvudsakliga målen för förvaltningen av björnstammen är att bibehålla en gynnsam bevarandestatus för björnen och att upprätthålla björnens skygghet för människan. Forskning visar att björnarna i Finland i regel undviker människor, och det är viktigt att det förblir så, konstaterar Vesa Ruusila, vilt- och fiskeråd vid jord- och skogsbruksministeriet.

Åtgärderna i förvaltningsplanen omfattar till exempel övervakning av björnstammen, stamvårdande åtgärder, förebyggande av skador och hantering av konflikter, storviltsassistans, samarbete med intressentgrupper samt kommunikation.

När det gäller forskning kring björn nämns i förvaltningsplanen ett pågående tvåårigt projekt vid Naturresursinstitutet, där det utvecklas en kompletterande, på genetisk individuell identifiering baserad metod för övervakning av björnstammen. Vid insamling av DNA-prover från björnar, liksom även vid rovdjurskontaktpersonernas observationer av björn och andra rovdjur, är det frivilliga arbetet viktigt.

I förvaltningsplanen behandlas också användningen av lockbeten som har samband med föda, som har ökat delvis på grund av att viltkameror har blivit vanligare. I förvaltningsplanen står det att det under ledning av jord- och skogsbruksministeriet ska inledas ett omfattande projekt, där användning i naturspaningssyfte av lockbeten som har samband med föda och eventuella behov av att skapa enhetliga förfaringssätt utreds och granskas tillsammans med olika intressentgrupper.

- Vi anser att det finns ett behov av att titta på användningen av föda som lockbete i synnerhet för björn tillsammans med berörda grupper och att gå igenom studier och material som finns om ämnet. Lockbeten som har samband med föda används av både privatpersoner och företag, och de har många slags ekologiska, ekonomiska och sociala konsekvenser. Det finns behov av att skapa gemensam praxis, säger Ruusila.

Genomförandet av förvaltningsplanen

I huvudsak hör det till Finlands viltcentral, Naturresursinstitutet och jord- och skogsbruksministeriet att genomföra förvaltningsplanen. Den som svarar för förvaltningsplanen vid Finlands viltcentral samordnar och övervakar genomförandet av förvaltningsplanen.

Uppdateringen av förvaltningsplanen har gjorts som ett samarbete mellan Finlands viltcentral och Naturresursinstitutet, och planen var på remiss 2017. De inkomna remissvaren (13) beaktades när förvaltningsplanen fick sin slutliga form. I juni 2022 ordnade jord- och skogsbruksministeriet också ett möte med berörda grupper för att behandla det slutliga planutkastet. Den föregående fastställda förvaltningsplanen för björnstammen är från 2007.

Mer information:

7.7–15.7 2022: Henna Väyrynen, sakkunnig, enheten för vilt och fiske, jord- och skogsbruksministeriet, henna.vayrynen@gov.fi, tfn 0295 162 014
11.7.–22.7.2022: Sami Niemi, konsultativ tjänsteman, enheten för vilt och fiske, jord- och skogsbruksministeriet, sami.niemi@gov.fi, tfn 0295 162 391

Länkar:

Förvaltningsplan för björnstammen i Finland (Länk till en annan webbplats (på finska) Obs! Förvaltningsplanen publiceras på svenska i augusti under vecka 33. Förvaltningsplanen publiceras på engelska efter sommaren.

Redogörelse för bakgrunden till förvaltningsplanen (Filen öppnas i en ny flik PDF 1MB, på finska) Utöver förvaltningsplanen ges också ut en så kallad bakgrundsredogörelse som tagits fram av Finlands viltcentral och Naturresursinstitutet. Redogörelsen innehåller en mer omfattande beskrivning av björnens biologi, teman som anknyter till förvaltningen av björnstammen samt en beskrivning av beredningen av förvaltningsplanen.

Björnbrummande

Björnens spår

Björnen har de största fotspåren bland vårt lands vilda djur. Spåren efter björnens baktassar påminner lite om en människas fotspår. På sommaren kan du hitta söndrade myrstackar och stubbar efter björnen. På vintern kan ett andningshål vara det enda som syns av björnens ide.